എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ 4 [MAHADEV]

Posted by
എയർ ഹോസ്റ്റസ്   ശിവന്യ  04
AIR HOSTESS SHIVANYA PART 4    
AUTHORED  BY   [MAHADEV] | PREVIOUS PART
പ്രിയവായനക്കാരെ … ജോലി  തിരക്കുകൾ  കൊണ്ട്  മാത്രമാണ്  ഇത്രയും  വൈകിയത്‌ .
ദയവായി  ക്ഷമിക്കുക .. ഈ  കഥ  എല്ലാരും വായിക്കണം. വിലപ്പെട്ട  അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി  ഞാൻ  കാത്തിരിക്കുന്നു

AkWv Fs´¶nÃm¯ Btklfm]n^p¶p..
lnkWy fµw fµw A¶ WX WX¶p N®mXn]psX fp¶n Wn¶p..
AkÄ Ssâ l^o^¯n fqXn sk¨n^p¶ bpS¸p AkapsX WnSwb§Ä¡p fpNant`¡p N]än sk¨p..
AkÄ AkapsX I´n AkWm]n SÅn SpXn¸n¨p WnÀ¯n
AkÄ sfsà H¶v Np`p§n..

Ak³ AkapsX I´n]psX B sg]v¸v N*p AW§m³ k¿msS Wn¶p..

ssUkw Fs´m^p NphrSn B\v Ckan Nm\n¨n^n¡p¶Sv..
C{S fpO huµ^ykpw Wn_kpfpÅ sb®nWv C¯^¯n l^o^kXnkpw AknX§an C{S fpjp¸v WÂNp¶Sv AWym]fm]ntÃ..?

“”Zm sI¡m.. b®ps\¦n k¶p b®o«p tbm..”” AkÄ b_ªp

Ak³ fm]m Nm´ k`]¯n Wn¶pw D\À¶p..

Ak³ AkapsX AXpt¯¡v k¶p… AkapsX `kv sg]v¸ns` I´n]psX tfs` N¿v sk¨p..
lnkWy H¶p kn_¨p..
Ak³ AkapsX WnSwd¯n St`mXn. .. Fs´m^p fnWphw..
F. hn ]psX S\p¸Xn¨SnWmÂ, {cnZvKn k¨p S\p¸n¨p FXp¯ Caw fmwhw tbm`p*v..

AkÄ Nm FXp¯p sI]_n sk¨p.. bq_p W¶m]n knNhn¨p k¶p.. AkÄ AkapsX I´n AkWm]n SÅnsk¨psNmXp¯p..

AkapsX I´n Aksâ bmânWp fpNan`qsX Np®]n S«n.

ln^hn Wn¶pw bmUw ks^ Ft´m H¶ksâ M^¼n`qsX {bkin¨p..

Aksâ Wmkn Wn¶pw tb]v bnXn¨ b«nt] tbms` skÅw Du_n..

AkÄ I´n C^p Unl]nt`¡pw H¶p NpXªp..

“”½v…. sI¿v”” AkÄ fqan..

Aksâ D]n^v Wn`]v¡p¶ tbms` AkWp tSm¶n.. Ak³ N¿v AkansX f` Uzm^¯n N]än..
sfsà N]än AN¯n«p Ca¡n..

“”i½v… Zm…. sI¡m..½v..””

Ak³ Aksa tWm¡n.. N®mXn]n sSanª AkapsX Nmfw N¯p¶ fpOw N*p AkWp AXn¡msS Ss¶ Np®]n Wn¶pw {bo Nw k¶p..

Aksâ H^p N¿v Aksâ Np®s] bmânWp Dan Wn¶pw Ajns¨Xp¯p

Aksâ Hs^mä WXpkn^ {bt]mP¯n Ahwbv–Srbv–S]m] lnkWy Aksâ N¿n bnXnIp ANt¯¡v Bªp ^*p AXn AXn¨p…

Aksâ N¿v b¯n DĸsX AkapsX NqSn]n N]_n..

“”Bmmiv…””

AkWp AkapsX Nj¸v N*p e]w tSm¶n…

AkÄ WXp Smjv¯n A`vbwNqXn I´n kn^n¨p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *