എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 8

Posted by

എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 8

ENTE KUDUMBA VISHESHANGAL PART 8 BY ANU | PREVIOUS PART

A¶v WX¶ Nm^y§Ä H¶pw B^pw A_nªnÃ. AXp¯ Unkhw bmSnkptbms` tNmtaKn Wn¶pw k¶p. Wmsa lWn]mjvI tNmtaKn tbmN* B ht´mgw D*m]n^p¶p FWn¡v. fp_n]n Wn¶pw bp_¯v k^pt¼mÄ sI_n]½]psX fp_n]n tWm¡n sI_n]½ fp_n]n D*m]n^p¶p. Mm³ fp_n]n N]_n kmSn AX¨p. sI_n]½ A`fm^]n Sp\nNÄ fX¡n sk¡p¶p Mm³ fp_n]n N]_n]Sv A_nªn«nÃ. Mm³ bSns] WX¶p sI_n]½]psX bn¶n`qsX k«w sN«nbnXn¨p. Bivi F¶v tbXn¨p sI_n]½ D¨ sk¨p. tbXn¸n¨p NaªtÃm tfmtW,tU A¸p_¯v Wnsâ A½ D*v knXv Fs¶ .. Cà F{S Unkhw B]n W½Ä H¶v NqXn]n«v Mm³ b_ªp. Fsâ A^s¡«n Fsâ Np«³ N¼n B]n SpX§n Mm³ Fsâ Ip*pNÄ sI_n]½]psX tSman`qsX D^hn Njp¯n`pw sIkn]n`pw IpwdWw WÂNn sNm*n^p¶p. Fsâ C^p ssNNNapw bSns] D]À¯n Mm³ sI_n]½]psX fp`Nsa sM¡n sNm*n^p¶p. sI_n]½ H^p ssNsNm*v Fsâ S`fpXn]n`pw H^p ssNsNm*v Fsâ N¿n`pw bnXn¨n^p¶p. Fsâ k`w ssN Mm³ sI_n]½]psX Nm`nsâ CX]n C«p ssWän Np¯n Mm³ bq_n SjpNn. lv lv ½v ½v F¶pÅ sM^¡§Ä Fsâ sIkn]n bSnªp. sI_n]½s] Sn^n¨p WnÀ¯n Mm³ sI_n]½ ]psX ssWän sbm¡n A^ks^ F¯n]t¸mÄ sI_n]½ b_ªp tfmtW Du^* Bs^¦n`pw sbs«¶v k¶m {blvWw BNpw F¶n«v Fs¶ Nq«n N«n`n tbm]n f`À¶p NnX¶p. Mm³ sI_n]½]psX bmân Du^n fmän sI_n]½ Nm`pNÄ C^pklt¯¡pw AN¯n NnX¶p. Mm³ Fsâ Ip*pNÄ sNm*v bq_n IpwdWw WÂNn WmkpsNm*v W¡n N´v I¸n H^p kn^ bq_n C«p Ca¡n. sI_n]½ Wà fq¸n B]n Fs¶Wn¡p A_n]mw. Mm³ bq_ns` Wmknsâ b\n WnÀ¯n bSns] ssWän tft`¡v Wo¡n WmkpsNm*v W¡n W¡n k]_n`qsX sbm¡nan Wmkn«na¡n. hhv– ÈvÈv– lv lv lv ½v½v ½v iviivi…… At½…. F¶`_n sNm*v sI_n]½ Fs¶ tft`m«v k`n¨p NnX¯n. Fsâ Ip*pNÄ NXn¨p k`n¨p. fSn Np«m ^m{Sn S^mw fpjpkWpw Cs¸m tfm³ sI_n]½¡v H¶v tNän Sm… Mm³ tfs` NnX¶p sNm*v Ss¶ Fsâ F´nWpw S¿mÀ F¶ tbms` N¼n B]n C^p¶ Np® sI_n]½]psX bq_n D^¨p. Fsâ Np® sSm`n¨p bnXn¨p sNm*v Mm³ bq_nSapNÄNv CX]nt`¡v Fsâ Np® SÅn Wà kjpkjp¸v DÅ sNm*v Np®¡p«³ hpOfm]n ANt¯¡v N]_n. Mm³ bSns] A^s¡«v D]À¯n Smjv¯n H^p Sma¯n sI_n]½s] b®n sNm*n^p¶p. Np_¨p tW^w A§sW AXn¨p sNmXp¯p CX¡v sI_n]½ Np_¨p bm Ip^¯n]n^p¶p. Mm³ sI_n]½s] F\o¸n¨p F¶n«v N«n`n NpWn¨p WnÀ¯n bn¶n`qsX Fsâ Np® sI_n]½]psX bq_nt`¡v N]än N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *