ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 10

Posted by

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 10

Jolikuvendi Part 10

bY:sunitha | Previous part

 

§m³ S¶ {ZÊv– tWm¡n AÔw kn«p {dm N®mXn tbms` C^n¡p¶p bs£ Bt`mIn¨t¸mÄ CWn F´nWp Wm\n¡\w. {ZÊv– ASn`pw tfs` B]n^p¶p b_]m³ A_n]nà tfmZ ssN]nà sI_ns]m^p dWn]ms\t¶m gn½ohv Fs¶ms¡ b_]mw As*À sk]À An`i fUm½fms^ms¡ CXp¶ tN«p ssX¸v bnt¶ fnZn]pw. §m³ FÃmw C«p CsSms¡ tWm¡n bpÅn N«n`n hnP^äv k`n¨p NnX¡p¶p*m]n^p¶p §m³ fpXn]pw bnXn¨p sN«nk¨p sdZnt`¡p N]_n NnX¶p. CWn Fs¶ D\À¯n]mt` FWn¡pwfqXv k^q. bpÅn Fs¶ sN«nbnXn¨p Fsâ Ip*v NpXn¨psNm*v Fsâ fp`s] bnXn¨p DX¨p bnt¶ Njp¯nÂD½k¨p AsSWn¡p kas^ CãmWp bnt¶ N£w ]qhv sI¿msS knXnÃtÃm Fsâ bp_¯p N]_n¡nX¶p Fsâ ^*p N¿pw bnXn¨p tft`¡v k¨p Hmt^m N£¯n`pw D½k¨p bnt¶ bSns] W¡n sNm*n^p¶p bnt¶ NXn¨p F¶n«p AknsX fpPw k¨p D^¨p bnt¶ sb«¶m]n^p¶p Fsâ dWn]³ k`n¨p No_n {dm]psX bp_¯pNqsX fp`]n NXn¨p ssNsNm*p C_p¡n bnjnªp {dm]psX skan]n fp` sS_n¨p Wn¶SnsW bSns] NXn¨p FWn«v– {dm k`n¨p sbm«n¨p Fsâ fp`]n fpPw tIÀ¯p njfn Fsâ CXs¯ fp` A]mapsX km]n k¨psNmXp¯p NpXn¡m³ b_ªp AWph^\]pÅ kmks]tbms` A]mÄ D_p©n¡pXn¨p FWn¡v Wà hpOw tSm¶n njfn FjptWäp tWs^ NnX¶p Fsâ fpNan k^m³ b_ªp njfn bSns] A]mapsX hmVWw Fsâ km]n k¨p ASnsâ Sp¼p bSps¡ I¸n FWn«v– sSm`n bn_Nnt`m«p Wo¡n Ft´m H^p BÀ¯n bnXn¨tbms` FWn¡ptSm¶n Mm³ ASv km]n`n«p I¸n Fsâ S` fp¶nt`¡pw bn¶nt`¡pw Wo¡n I¸nsNm*n^p¶p At¸mÄ A]msasâ S`]n bnXn¨p tWs^ Wn¶p km]n bSps¡ ^kfilpl^ku sNm*n^p¶p Mm³ W¶m]n¯s¶ hiN^n¨p A]mÄ ASp Np_¨p tW^w SpXÀ¶v FWn«v– FjptWäp Np_¨p sI_n] Ngv\w N]À FXp¯p FWn¡v Nm^yw fWhn`m]n Mm³ H¶pw tImUn¡msS sdZn N]_n NnX¶p. At¸mÄ A]mÄ tImUn¨p N]À F´nWm\v F¶v tImUn¡p¶nà F¶v. Mm³ b_ªp tImUnt¡* Bklyfnà hÀ Csâ Cã§Ä FÃmw hmVn¨p S^m³ S]m_m]m\v k¶sS¶v CSp b_ªSpw Fs¶ k¶p H^p D½ S¶p FWn«v– Fsâ H^pN]n N]À sN«n N«n`n ftässN]pw bnt¶ Nm kn^n¨p k¨p Nm`pw sN«n. Mm³ FÃmw tWm¡n¡nX¶p A]mÄ ¢nbv–hpw sskt{dä_psfXp¯p ASpN*t¸mÄ Mm³ b_ªp BUyw bSps¡ CX\sf¶v At¸mÄ tImUn¡pkm F´v F¶v Mm³ b_ªp ¢nbvhv bSps¡ CX\sf¶v H^p In^n¨n^n¨n«n Fsâ AXp¯pk¶n^p¶p FWn«v– Fsâ fp`Nsa fm_nfm_n I¸nk`n¨p bSps¡ NXn¨p FWn«v– ¢n¸v CXpsf¶m\v Mm³ N^pSn]Sv bs£ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *