വെയിൽ ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ ( ഭാഗം 4 )

Posted by

വെയിൽ ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ ഭാഗം 4

VEYIL CHILLA POOKKUM NAALIL BY പാവം ഞാൻ

 

kngv\p hm^n¡v fpNan`qsX goW]psX sNmjp¯ fp`Nan H¶n sM¡n sNm*v b_ªp. ¥mhv Smjv¯n fp_p¡m³ Sp¸n sNm*v goW NT b_¨nt`¡p NX¶p.

BUys¯ Nan¡v tlgw bn¶oXv H^n¡`pw F³s_ Aѳ MmWpfm]n dÔsb«nÃ. bs£ fp³bv kas^ kn^afm]n fm{Sw Ft¶mXv fn*n]n^p¶ Aѳ FWn¡v bp¯³ DXp¸pw. fn¡km_pw k^p¶ Unkh§an FWn¡v Njn¡m³ CãfpÅ b`im^§aqw km§n S^pfm]n^p¶p. AÑWpw A½]pw AXn¨p SNÀ¡p¶Sv Nm\pt¼mÄ FWn¡pw B{Piw D*m]n^p¶p Ak^psX NqsX NnX¶p Nan]v¡m³. bs£ F´psNmt*m AkÀ Fs¶ Nan]v¡m³ Nq«n]SpfnÃ. FWn¡v Sp_¶p F³s_ B{Piw {bNXn¸n¡mWpw NjnªnÃ. F³s_ kn^`pNÄ fm{Sfm]n F³s_ Blzmhw.

A§sW F³s_ 10 ¢mhv b^o£ Njnª H^p Unkhw. Aѳ D¨ B]t¸mÄ ko«n k¶p A½]pfm]n AXp¡a]n Ft´m b_]p¶p*m]n^p¶p. Mm³ A`¡n] Sp\nNÄ A]]n kn^n¨nXp¶SnWnX¡v A½ F³s_ A^pNn k¶p.

A½ : Wn³s_ b\n NjnªnsÃXn?

Mm³ : Njnªp. CSp kn^n¨nXm³ NqXnt] DÅp. Aѳ tbmt]m?

A½ : Òvfv tbm]n. W½Ä dm¥qÀ XqÀ tbmkpN]m\v F¶v.

Mm³ AÝ^yt¯msX As½ tWm¡n. A½ F³s_ Nknan St`mXn sNm*v hvtWit¯msX tImUn¨p.

A½ : Wo F´mXn sNms¨ F§sW Wn¡pt¶?

Mm³ : XqÀ F¶v tN«t¸m Mm³ sM«n tbm]n.

A½ : AsSms¡ D*v. Mm³ b_]mw Nm^y§Ä. Wo km Np_¨p b\n]p*v tbmkp¶SnWp fp³bv.

A½ Fs¶ NqXn tWs^ f_bp^¡v ANt¯¡v sNm*v tbm]n.

A½ : tfmsa W½p¡v WsÃm^p KoknSw Nn«pw. bs£ tfmÄ fWhv k]v–t¡\w.

Mm³ : Mm³ F´v sI¿mWm?

A½ : dmw¥qÀ W½Ä tbmkp¶nX¯p W½sa Nm\m³ In`À k^pw. W½Ä Ak^psX Cã¯nWv Wn¶v sNmXpt¡\w.

Mm³ : FWn¡v fWhn`m]nÃ. A½ F´m Dt±ln¡ps¶?

A½ : F³s_ sNms¨ Wo N*n«ns` Aѳs_ NqsX k^p¶ BapNsa A½ ht´mgn¸n¡p¶Sv. AkÀ tbmkpt¼mÄ W½p¡v ssbh S^pw. ASv tbms` F³s_ tfmapw W½sa Nm\m³ k^p¶ks^ ht´mgn¸n¡\w.

Mm³ : As½ FWn¡v ASnWp Njn]ptfm? H^p Wà KoknSw Nn«psf¦n Mm³ S]mÀ B\v. Cu Wm«n W½sa FÃm^pw bpÑt¯msX]m\v Nm\p¶Sv. CknXw kn«p FknsX¦n`pw tbm]m fSns]¶v Mm³ b`t¸mapw Bt`mIn¡m_p*v.

A½ : W½p¡v CsSm^p Akh^fm]n FXp¡mw. W½Ä H¯p Wn¶m W½p¡v bpSns]m^p KoknSw Nn«psf¶ Aѳ b_ªSv.

Mm³ : Mm³ s_Zn. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *