ഒരു വിജൃംഭിച്ച കഥ [മന്ദന്‍ രാജാ]

Posted by

ഒരു വിജൃംഭിച്ച കഥ

Oru Vijyambhicha Kadha bY Mandhan Raja


sk«n fm` ..sk«nfm` C_§mWpt*m… “”

“” tI¨ns] B siuhnwPv Hs¶mSp¡n sk¡v Ban_§n k^s« … “”

sk«nfm` `£yfm¡n bmªp k^p¶ “” tk\n’ ]psX Nnan Ip®m¼v hmdp tZm_n Wn¶v N_§n sNm*v IpäpfpÅ NnanNsa tWm¡n

‘ skXn Bt\m “”

“” em – sWsâ A½]mXm skXn ..AktamXv– tbm]n tImUn¡Xm Wm_n “”

fo³Nm^n sN bn emÀPkn A`pfnWn]s¨^pkw k`n¨p Smtj¡v sk¨n«v NÅnfp*v N]än¡p¯n hmdqsW tWm¡n ..C^p* Na_pÅ emÀPkn]psX sNmjp¯ SpX]ns` b«n NXn¨ bmXnt`¡v tWm¡n hmdp bm³_v sbm¯n bnXn¨p ( A_n]msS Bt\`pw AksWm¶p sbm§n]mt`m ?)

‘ sk«n ….fm`m Bt\m¶p tImUn¨Sm F³s_ tI¨n ..’

“” Wn³s_ tImUo^v FWn¡v fWhn`mNp¶p*v … `mÌv tÌm¸v– AtÃXm Ip®mt¼ CSv ..CWow GSp sNm\m¯ns`¡m CWn]o dhp tbmNps¶ ? Wo FXp¯p tImUn¡mWpw fm{Sw “”

Ip®m¼v hmdp ko*pw Ft´m b_]mWmªn«v tk*m¶p sk¨p

]msSm^p Wm\kpw Dap¸pfnÃmsS hmdp tk*m¶p skt¨¦n sN bn emÀPkn B^ms\¶v Duin¡mkp¶sS DÅq …

“” Im`¡pXn I´¡v tbm]t¸m .. IµW tI`pÅ sb®nsW Nt* Mm³ .. “”

Nk`]ns` BÂf^¯nWp A¸p_¯pÅ gm¸n Wn¶v WmX³ bm«n³s_ lot`mjpNn]t¸mÄ sN bn {loN` Sn^nªp Wn¶p

“” Wos]¶m tWm¡pkm {loNs` …Um C¯n^n Ima]m .. WtÃm\w k^ªp A^¸v tS¨p sk¡v … C¯n^n Wm^§mWo^pw NqXn tIÀ¯v A^¸v Npjt¨m .. MvPm f_n¨nXpt¼m C¨n^n Np^pfpaNv sbmXow N_ntk¸nt`w.. NqXn]nt«m tNt«m “”

bn. bn. hpµ^³ km]n`qsX skÅtfmjp¡ns¡m*v b_ªp .

km]ns` skÅw sk«nfm`]ns` Gäkpw hpµ^n]m] Aksâ em^y sN bn {loN`s] N*n«Ã tNt«m… ASv sskNn«v Ima Nq«n Npj¨Xn¡p¶tSmÀ¯m …F¶m ImsasX Nm^yw HmÀ¡msS Ss¶ km]n Sp¸`w C_¡n sNm*v dn Zn Umfptk«³s_ NX]n fq¶m`v tb^v Wn¸ps*¶ Nm^yw bn bn hpµ^³ f_¶p tbm]n^p¶p ImsasX Nm^ytfmÀ¯t¸mÄ .A¡m^yw HmÀ¯t¸mÄ bnbn hpµ^³ N¿ns` dmPpw c]`pw N£Sns`¡v sk¨n«v N¿n`n^p¶ Nm`³ NpX WnkÀ¯n em^ys] IqXn¸n¨p .

“” F´nWm tI«m NpX ..sk]nt`m¶pw CÃtÃm .”” sNbn {loN` sfmjnªt¸mÄ bnbn hpµ^³ hvtWifpÅ eÀ¯mkv B]n .

“” Wot]m¶mfsS b\ns]ms¡ sI]vSp N_p¯v N^nkman¨n^n¡pkm ..sNmtXw sNm*v tbm]m fSn “”

sNbn {loN` fpt¶m«p WX¶tbmÄ Im]¡X]ns` fnWn§m¶s¯ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *