ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ ഞായറാഴിച്ച 1 [ഹീറോ]

Posted by

ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ ഞായറാഴിച്ച 1

Ettathiyammayude Njayarazhcha Part 1bY HeRo

 

Zm hKp …..hKp…… Fjpt¶Â¡v A½ Ft¶ Np`p¡n knan¨p Mm³ fWÊnà fWthmsX F\oäp “”F´v D_¡ CSv sb«¶v s_Zn]m¡v Wfp¡v F_\mNpaw ks^ tbmN\w”” A½ Ft¶ bnXn¨v Fjpt¶Â¸n¨SnWv tlgw b_ªp “” H^p Mm]_mjn¨ B]n sNm*v D_§mWpw h½Sn¡ntà F´nWm Ct¸m F_\mNpa¯v tbms\”” Mm³ tUgyw hin¡WmkmsS tImUn¨p “”tfmsW C¶v G«Wv sb®p Nm\m³ tbmNpN] Wo tbm]n s_Zn]m¡v “” A½ Ft¶ hfm SmWn¸n¡m³ b_ªp tlgw Mm³ Fjpt¶äv ^mkn`t¯ {bSfnN Nm^y§Ä tlgw fWÊnà fWtÊmsX khv{Sw V^n¨v imant`¡v WX¶p thm_n Ft¶ b^nI]s¸Xp¯n]nà Mm³ hKp H^p tNm«]w Nm^Wm\v A¨³ hKokv So ^p k W ´bp^¯v sI_n] hq¸À fmÀ¡äv WX¯p¶p A¨sâ NpXpdw Sn^pkW´ bp^¯m\v A¨³ A¨sâ NpXpd ko«n Ss¶]m\v Smfhw fmh¯n 5 Unkhw tNm«]t¯¡v k^pw
A½ K`K ikvÊv sskcm\v FWn¡v tWs^ fpNan H^p tI«¶pw NqXn]p*v tb^v hKn¯v Updm]n thmcväv k]À C©nWo]Wm\v Ft¶ Nmapw C«v k]Êv fq¯Sm\v tI«³ Mm³Zn{Pn BUykÀg knUyÀ°n]m\v
G«³ Wm«n `nknWv k¶n«v 15 Unkhfm]n G«sâ WmanWv tI_n] tUmgfp*v ASv sNm*m\v H^pbmXv Bt`mIWNÄ k¶p bt£ H¶pw s_Zn]m]nà A§sW fmäv {Xntfm\n kjn k¶ Bt`mIW]m\v CSv sb¬Np«n H^p hzNm^y dm¦ns` KokW¡m^n]m\v A§sW MmWpw A¨Wpw A½]pw G«Wpw NqXn F_\mNpat¯¡v bp_s¸«p A¨sâ Nm_n`m\v M§Ä tbm]Sv G«Wm\v k*nt]mXn¨Sv Mm³ {c*v hoän`m\v C^p¶Sv A§sW M§Ä F_\mNpas¯ {blhvSfm] H^p Ø`s¯¯n AkÀ S¶ W¼_n A¨³ knan¨p AkÀ b_ª kjn]n NqXn NmÀ Wo§n tlgw H^p bj]Nm` CÃw tbms`m^p koXnsâ fp¶n Nm_v WnÀ¯n H^p 70 k]Êv tSm¶n¡p¶ H^mÄ M§sa hzmPSw sI]vSp A¨Wpw A½]pw BUyw C_§n MmWpw G«Wpw bn¶ms` C_§n FWn¡v B koXv l^n¡pw Cãs¸Xp
“” Np«n]psX B^m fWÊn`m]nà “” A¨³ B BtamXv tImUn¨p “” Mm³ Np«n]psX fq¯l³ Np«n]psX A¨³ bSnW©v kÀgw fp¼v H^p t_mZbNX¯n f^n¨p”” At±iw A¨tWmXv f_pbXn b_ªp M§Ä Wm`mapw koXnWpÅnt`¡v N]_n “”C^n¡p”” bn¶n Wn¶pw H^p lÐw tN«v Mm³ Sn^nªp tWm¡n B lÐw tbms` Ss¶ hpµ^fm] H^p hv{Sn FWn¡v Fsâ N®pNsa knlzhn¡m³ bän]nà H^p fª NaÀ hm^n ]m]n^p¶p tkgw tkgw tPmS¼nsâ Wn_w Wà CXnsk«v fp`NÄ FWn¡v Ft¶ Ss¶ Wo{´n¡m³ bämsS kngfn¨p N*m H^p 35 k]ÊnW¸p_w b_]nà “” Mm³ Np«n]psX A½] tb^v tUkn C^n¡p Mm³ Np«nt] knan¡mw”” AkÄ M§tamXv b_ªn«v Sn^nsN WX¶p F´v fpjp¸pÅ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *