രമേഷും സുരേഷും അമ്മമാരും [അപരൻ]

Posted by

രമേഷും സുരേഷും അമ്മമാരും

Reshmayum Sureshum Ammamaarum bY Aparan

{bn] km]W¡mt^,
H^p CXtka]v¡p tlgw Sn^ns¨¯pN]m\v. Sn^¡m]n^p¶p. {ba]¯n sfmssd`X¡w b`Spw Wãfm]n. Ct¸m FÃmw tWt^]m]n k^p¶p…

bj] NTNÄ sb³ZnwPv Ds*¶_n]mw. Ak SpX^m³ bj] X¨v Nn«\w…
Ct¸mÄ bpSn] H^p Sow NT]m\v.

A½ þ fN³ C³shÌpw ssdshN-vhv, Np*³/ s`hvdn]³ AX§p¶Sm\v.

CSnsâ dm¡n fp¡m emPkpw SoÀ¯p k¨n^n¡pN]m\v..

Sow CSm]Sp sNm*v km]W¡m^psX hzoNm^yS F§sW Fs¶m^p Bl¦. ASp sNm*m\v BUyemPw fm{Sw A]]v¡p¶Sv. {bSnN^\§Ä AWpNq`fms\¦n dm¡n]pw Unkh§Ä¡pÅn A]]v¡mw. Wn§Ä So^pfmWn¡q…

N]äw N]_n Hmt«m koXnsâ tPän k¶p Wn¶p. ^tfgpw ^f\n]pw C_§n. ^tfgv ssbh sNmXp¯v Hmt«m Sn^n¨]]v¡pt¼mtj¡v hpt^gv tPän¦s`¯n]n^p¶p.

“” At½. CSm\v hpt^gv “” ^tfgv Nq«pNm^sW ^f\n¡p b^nI]s¸Xp¯n. ^f\n In^n¨p.

“” kmXm Aan]m. M§ap tWm¡n]n^n¡pN]m]n^p¶p “” bqfpOt¯¡p N]_p¶SnWnsX hpt^gv b_ªp.

^tfgpw hpt^gpw hibmYnNam\v. dn.FZv tNmtaKns` hibmYnNÄ. timÌ`n _qwtfävhv. ASn`pb^n ^*p tb^pw Np*·m^pfm\v. cÌv shfÌ_ns` b^o£]v¡p bYn¡mWm]n H^pfn¨p Smfhn¨tSmsX]m\v AkÀ NqXpS AXp¯Spw Np*·m^m]n¯oÀ¶Spw. tNmtaKns` sb¼nÅmt^]pw Xo¨Àfmt^]pw Hs¡ bän b_ªp b^hvb^w km\fXn¡`pw Np®]q¼`pw WX¯p¶Sn AkÀ hpOw Ns*¯n.

A§sW H^p Unkhw b^hvb^w Np® sSm`n¨p sNm*n^n¡pt¼mjm\v ASp hwekn¨Sv…

tNmtaKv {bn³hn¸Â AwdnN fmZ¯nsW Nan¡p¶SnsW¸än b_ªp fq¸n¡pN]m]n^p¶p AkÀ…

A¼SnWXp¯p {bm]fp*v AwdnN Xo¨À¡v.

“” Fâan]m B bq_ns] B Hmcohv tXdnan NnX¯n hm^ow bmkmtXw sbm¡n k¨v B fpSpbq_§p W¡n¯n¶\w. tim..Fs´m^p ^hfm]n^n¡pw.”” hpt^gv b_ªp.

“” AtSXm. Cu Wm`vb¯©p Njnª bq_nNsa Nan¡p¶sSm^p {btSyN hpOfm”” hpt^gnsâ Np® tSm`n¨Xn¨p sNm*p ^tfgv b_ªp.

“” l^n]mXm. Cu sNm¨p bnÅms^ Nan¡p¶Sn`pw hpOw A½¸q_nNsa Nan¡p¶Sm “” hpt^gv.

“” AtS. sfIzÀ B] A½fm^mNp¼w WÃ bSw k¶ bq_pw sNmSkpfm^n¡pw. hpOn¨Xn¡mw “” ^tfgv.

“” WnW¡_n]mtfm Mm³ Fsâ At½sW HmÀ¯p km\fXn¡m_p*v “” hpt^gv

^tfgv H^p Wnfngw H¶pw fn*n]nÃ. bt£ Ssâ ssN]v¡pÅn ^tfgnsâ Np® kn§p¶Sv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *