ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 3 [സഞ്ജു സേന]

Posted by

ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ 3

Eden Thottathinte Kavalkkaran Part 3 bY സഞ്ജു സേന

Click here to read Previous parts of this story


sI¡Wpw sb®pw tbm]n BsamjnªtSmsX BsNs]m^p fqNS ,kna¼pNm^pw WnÀ¯n tbmNmWpÅ H^p¡¯n`m\v.CWn M§Ä Np_¨p tbs^ Njn¡mWpÅp , A½s]ms¡ sk_psS tIm_vNp_¨p km^n F¶v k^p¯n Fjpt¶äp.Fsâ]pw AkØ AsSms¡ Ss¶ ,DÅns`t´m SX]p¶p kn`s¸«Sv WãvXsb« AkØ . BWs] Sn¶mWpÅ knl¸p*v bs£ Smtj¡v C_t§t*. C` fX¡n MmWpw Fjpt¶äp….

”AÀKp³ ,”

Kn¯pkm\v ,

”Zm km§n¨ hmVWw Np_¨p dm¡n]p*v.”


”Zm Wn§av cpZv Njn¨m]n^pt¶m?”

”AsSms¡ Njn¨p.M§av tbmNm³ SpX§pkm ,Wnsâ Nm_nsâ No S¶m MmWSp Nm_n`v kt¨¡mw ”.

”tks*Xm Wn§av sNm*v sbm]vt¡m ,”

bns¶ ……………,Cu AXn¨Sv Ss¶ ko«n`_nªm A_n]mt`m WnW¡v.At¸mjm Np¸n]pw sNm*v tbmNp¶Sv …N`ym\ koXtà Wo BÀs¡¦n`pw sNmXp¯m fSn”.

l^n]m\v , MmWpw NqXn tbm]n tZmÀ Sp_¶p sNmXp¯p ,Wm`v dn]_pw H^p d¡mÀZn cpÅpw dm¡n]p*v.B …CSnsâ Xm¦pNÄ Nps_ CknsX]p*tÃm ,AkÀ¡nSv BWkm]n A¼j§ tbms`t] Nm\p ..

Hs¶Xp¯p AXn¨mt`m ,Nq«pNmÀ ]m{S b_ªp tbm]t¸mjm\vH^m{Piw ,Bs^¦n`pw Nm\p¶pt*m F¶v tWm¡n Nm_nt`¡v N]_n , XyqsdÀPv Hs¶Xp¯p sbm«n¨p km]nt`¡v Nfnjv¯n ,H^p Np¸n NpXn¨n«pw H¶pfmNm¯ tbms` ,^*mfs¯ Np¸n]pw sbm«n¨p.F¶n«p hoänt`¡v Im^n NnX¶p..tI¨nsb®m\p fWÊv Wn_s] ,Inäs]¦n`pw Wn¶n^ps¶¦n ,sNmSn¨p tbm]n .

.AÀKp³ ,AÀKp³..

Nm_nsâ ¥mhn Bt^m fp«p¶p.tWm¡pt¼mÄ K]³ tI«³.

Fs´m^p D_¡fmXm ,km tbmNmw CWn W½ta]pÅp..

As¸m AÑWpw A½]psfÃmw ? Ak^v tW^s¯ tbm]n ,hf]sf{S]o¶m knIm^w ,

ssUktf B_p f\n .

”D_¡w N*p Wnâѳ Ss¶]m D_§nt¡mt«¶p b_ªSv.Ak^p {loV^³ fmfsâ Nm_n tbm]n ….Wà AXn]m]n^p¶p Asà ,….” tI«³ In^n¨p

”tR ….F´v ?”… C]mÄ Dt±ln¡p¶Sv

”Nm_n`v FXp¯p k]v¡p¶Sv Mm³ N*m^p¶p ,bns¶ Wnsâ D_¡w N*t¸mÄ D_¸n¨p ”

C¶s` SpX§n] Hm«ftà tI«m , e]¦^ £o\w ASm..

Wos]´nWm fmfWpw Xofpw b_]p¶Sv tN«v HmXn WX¶p b\ns]Xp¡m³ tbm]Sv…CãvXw tbms` tks_]mantà ,Wnsâ tNm`w Ss¶ tWm¡v…

l^n]m\v {ZÊv sfm¯w fpgnªn^n¡p¶p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *