ഒരു കുടുംബ കലഹം ( അവസാന ഭാഗം )

Posted by

ഒരു കുടുംബ കലഹം 4

Oru Kudumba Kalaham 4 bY ശ്രീദേവി | PREVIOUS

 

 

fmVtk«sâ ko«n Wn¶pw Sn^n¨p k^pt¼mÄ fWÊv BsN N`§n]n^n¡pN]m]n^p¶p . Duin¨Sp tbms` Ss¶ fmVtk«Wv A½]pw S½n lm^o^nN dÔw D*m]n«p*v -! bs£ b_ªSv k¨v ‘A½ bqÀ\fm]n sSäpNm^n]mt\m -?
AÑWv N¨kX¯n k³ Wãw ks¶m^p hf]¯v Inä½ AÑsW him]n¨n^p¶p . Inä¸Wv BN-vhnZâv hwekn¨v Hm¸t_gWv kas^]VnNw Nmlv Bklyfm]n k¶t¸mjm\v AkÀ A¶v N^ªpsNm*v ko«n k¶ AÑsW]pw A½t]]pw N*Sv . Inä½]pw Inä¸Wpw M§Ä¡v AWys^ AÃm]n^p¶p . FÃm kntlg Unkh§an`pw k^pw M§apsX ko«ns`m^mÄ B]n Wn¡pw , AkÀ¡v f¡Ä CÃm¯Sp sNm*v Ss¶ Fs¶ kas^]nãkpfm]n^p¶p . Inä¸sâ AkØ tN«v A½]pw AÑWpw A¶v SaÀ¶p ko\Spw Mm³ HmÀ¡p¶p*m]n^p¶p . koXnsâ BVm^kpw fäpw kas^ fpt¶ Ss¶ b\]¯n`pw B]n^p¶p . H^p kjn]pw Nm\msS In丳 ssN kn«p tbmNpsf¶ AkØ]n`n^n¡pt¼mjm\v fmVtk«³ tks_m^kly¯nWm]n ko«n k^p¶ Sv. fmVtk«sâ NqsX]pÅ AÑsâ WX¸v AkhmWn¸n¨Sv ‘A½ B]Sp sNm*v Ss¶ ‘A½ FjptWäp fp_n]nt`¡v tbm]n {lkn¨p sNm*n^n¡pN ]m]n^p¶p . fmVtk«³ Nm^y§sams¡ tN«v Np_¨v Bt`mIn¨ tlgw , Fs´¦n`pw CuXv b\]w k]v¡pN]ms\¦n F§sWs]¦n`pw hwQXn¸n¨p S^msf¶p b_ªp . bs£ M§apsX N¿n B]n^ps¶¦n H¶pfp*m]n^p¶nà . BsN kngfn¨v C^n¡pt¼mjm\v fmVtk«³ H¶v ^*msa tcm¬ knan¡pN]pw F§sWs]¦n`pw l^n]mNmsf¶pw Wmsa]mNs« F¶pw b_ª C_§m³ H^p§n]Sv . AÑsâ fpO¯v At¸mjms\m^p {bNmlw ko\Sv . Inäs] knan¨v Nm^y§Ä b_]pN]pw Ak^knsX Hm¸t_gWpÅ Nm^y§Ä sI¿pN]pw sI]vSp . f_ªp Wn¶n^p¶ A½]v¡pw fmVtk«tWmXpÅ knt^mVw fm_pN]pw bp_t¯¡p k^pN]pw sI]vSp . ^*p Unkhs¯ sWXpkoÀ¸nWp tlgw Blzmhw Saw sN«n Wn¶ Wnfngw . fmVtk«³ C_§m³ tW^w b_ªp , “” Wmsa sskNpt¶^t¯¡pw B¡n sk¡mw kngfn¡* “” F¶v . NrSm^vTSt]msX Aѳ fmVtk«³ tWm¡n b_ªp “” l^n fmVk , Mm³ sskNpt¶^w At§m«v k^mw , Fs´ms¡ sI]vSn«m]m`pw Mm³ sbs«¶v Ss¶ fmVksâ Nmlv Sn^n¨v S¶n^n¡pw “”
fmVtk«³ In^n¨p . F¶n«v Sn^nªp Wn¶v sI^p¸n«v WX¡pw tW^w tPänWXp¯p Wn¶pw Sn^nªp Wn¶v b_ªp “” fmVkWv Sn^¡tà , fmVk³ k^\sf¶nà . PwPs] kn«m fSn “” C^p«n`pw fmVtk«sâ fpO¯v kn^nª Pq[fm] In^n AÑW_nªp . hvSÏWm]n WnÂNpt¼mÄ H^p km¡p NqsX sN«p, “” b\w tk\sf¦n -“”
fmVtk«³ C^p«n WX¶p Wo§n . Aѳ Sn^nªp tWm¡pt¼mÄ tN«psNm*v A½]pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *