കപ്യാരെ 2 [കീലേരി അച്ചു]

Posted by

കപ്യാരെ 2

Kapyare 2 bY കീലേരി അച്ചു | PREVIOUS

Aѳ Wo* k^m´]n`qsX WX¶pWo§p¶SWph^n¨p lÐw AXp¯p AXp¯p k¶psNm*n^p¶p..At¸mjm\v Aѳ H^p _qfnsâ kmSn Sp_¶v NnX¡p¶Sv N*Sv ASp AX¡mWm]n ssN Wo«n]t¸mam\v B NmjvI … ‘i¼X NÅm Nbyms^ k\fXn¡`m\v b^nbmXn]tÃ..’ CSnWpt¸m AknsXs]´m C{S kÃy Nm^yw ,; Aѳ fWÊn knIm^n¨p..

CtS hf]w Nbyms^s\¦nt`m Ssâ sI_n] Np® bäpt¶mat¯mao k`n¨p Wo«n AXn SpÀ¶psNm*n^n¡p¶p…

Aѳ A_n]m¯tbms` H¶pNqXn kmSn`n lÐfp*m¡n..!

sbs«¶v Ss¶ NbymÀ Ssâ Np®s]Xps¯ gZn]nt`¡p Sn^nNns¡än.
.””AÑtWm Rm !Mm ! Mm³ Np«nNapsX bm«p.;..”” BsN H^p sk{bmat¯msX NbymÀ AÑtWmXv b_ªpSoÀ¯p..
“”ASnWp Mm³ Wnt¶mXp Fs´§n`pw tIUnt¨m NpªmsX.””
Aѳ Nbym^psX AXpt¯¡v k¶p KW`n`qsX k`n] imant`¡v tWm¡n..H^pNq«w sb\vNp«nNav tIÀ¶p N`bn` b_]p¶p*v..! bm«p NqXpS lЯn tNÄ¡p¶p*v…bp_t¯¡v tWm¡n Nq«¯n B^psXt]m fpOw b^nI]fpÅSptbms`s]m^p tWm«w tWm¡ns¡m*v Nbymt^mXm]n b_ªp..””ASnWv FknsX]m^pw bmXp¶nÃtÃm ; “”Cà At¨m AsSms¡ hnZn s¹t]s_ Dbt]mPns¨tà ..,Nm`w fm_n]nsÃt¨m bs*s¯tbms`]mt\m Cs¸m..””
Cu b_]p¶sSm¶pw Aѳ {l²n¡p¶ptbm`pfnÃ..A¶½ b_ª B f_n] F¶ I^¡nsW Sn^]p¶ Sn^¡n`m\v..
“”Hs¡ tPÄhv tPäv– s_Zn ;,H¶p NqXn tWm¡n]n«v FÃmkÀ¡pw bn^n]mw..”” H^p NnanWmUw tN«emPt¯¡p Aѳ S` sI^n¨p tWm¡n.. H^p sf_q\v NaÀ Ip^nUm_pw ASnsâ A^ H^p gmapsNms*m^p sN«nsNm*v H^p fp¸SnWmt`m fp¸¯t©m {bm]w tSm¶n¡p¶ H^p hv{So B sb\vNqNq«¯nt`s¡ AXp¯p k¶p..
‘tim CSmkpw A¶½ b_ª f_n] ‘ AÑWp Aksa tkPw fWhn`m]n Nm^\w A¶½ b_ªn^p¶p g¡o`m hnWnf]ns` f_n]s]tbms`]ps*¶p..l^n]m f_n]s]tbms`Ss¶…k« fpOw B sI_n] Ip*pw sI_n] fq¡pw fq¡nsâ Aäw ^*pw Np_¨p knXÀ¶m\n^n¡p¶Sv ..fpXn sN«nsk¨n^n¡p¶p.fp¼nt`¡v ^*p sshZp¶pw Ip^p* Np_¨p fpXn bm_nNan¡p¶p. . ASkapsX ewPn¡p fmäpNq«n..
fpOw N*t¸ms] AÑsâ Np® tami]n Wn¶p b¯nknXÀ¯m³ tWm¡n., kÃms¯m^p N¼n]m¡p¶ fpOw Aѳ fWÊn knIm^n¨p.. AÑsâ ko*pw AkapsX l^o^s¯¡p N®pbm]n¨p. H^p Ajª Ip^nUm_m]Sv sNm*mkpw AkapsX sW©ns` Aakv– Np_¨p Np_ªp tbm]n..F¶m`pw sshZn Wn¶p tWm¡pt¼mÄ Npj¸fnÃ..B sNmjp¯ ssN ^*pw fSn Hmt^m¶m^ km\fXn¡m³..ssN fp«pks^]pÅ Ip^nUm_m]Sv sNm*pfm{Sw AÑsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *