പ്രളയം തന്ന ഭാഗ്യം 2 ?അൻസിയ?

Posted by

പ്രളയം തന്ന ഭാഗ്യം End

Pralayam Thanna bhagyam Part 2 ?അൻസിയ?

 

dmSv–_qfn skÅw kojp¶ lÐw tN«v D¸ DÅn Ds*¶v KmhvfnWv tSm¶n…. Sn^n¨p WX¡m³ H^p§n] AkÄ kmSn Sp_¡p¶Sv tN«v AknsX Ss¶ Wn¶p… fpXn SpkÀ¯n sNm*v bp_t¯¡v k¶ D¸s] N*v AkÄ S^n¨p Wn¶p… C{S ^mkns` Ss¶ Npan¨n«v D¸s] CSv ks^ N*n«nÃ… C¶s` F´mNpw WX¶Sv…. bXt¨msW HmÀ¡m³ NqXn k¿ hz´w tfmapfm]n CWn kÃSpw WX¶v Nm\ptfm…. Aksa NX¶v tbmNpt¼m A]mÄ kÃm¯ H^p AkØ]n B]n^p¶p…….CWn AkÄ¡v kà hwl]kpw tSm¶n Nm\ptfm F¶]mÄ Bt`mIn¨p…..

C¡ bp_¯v C_§pt¼m B]ngmsW D¸msX N«n`n N*m F´mNpw Ft¶mÀ¯v AkÄ tkPw ANt¯¡v sI¶p… emPyw D¸ AknsX Cà … bpS¨v fqXn NnX¶ B]ngmsX tf`pÅ Sp\n AkÄ FXp¯v fmän]t¸mÄ AkÄ sM«n tbm]n… bqÀ® WPv–W]m]n H^p S^n Sp\n CÃmsS AkÄ NnX¡p¶p…. N¿pw Nm`pw kn_¨ Kmhvfn³ AkapsX SpX]nXp¡nt`¡v tWm¡n]t¸m AknsXs]Ãmw Ipk¶v koÀ¯n^n¡p¶p…. D¸ hz´w tfmsa W¶m]n sb^pfm_n]n^n¡p¶p F¶kÄ¡v D_¸m]n… SpX]nXp¡n bän bnXn¨n^p¶ lp¢ SpÅnNÄ D\§n bnXn¨n^p¶p… Aksa Np`p¡n bSns] Kmhvfn³ knan¨p….

“”B]ng…. F\o¡v….””

H¶v M^§n sNm*kÄ N®pNÄ Sp_¶t¸mÄ fp¶n C¯ Wn¡p¶p … b^nh^tdmVw kosXXp¯ B]ng Sm³ WPvW]ms\¶v A_nªt¸m ImXn F\oäp bp¯s¸Xp¯v fqXn…..

“”C¡ Cs¸m k^pw _qfn Wn¶v… tkPw F\o¡v “”

ASpw b_ªkÄ fp_n]nt`¡v N]_n… H¶pw Bt`mIn¡m³ Wn¡msS Nn«n] Sp\n]pw FXp¯v AkÄ dmSv_qfnt`¡v HmXn……
^mkns` tW^t¯ F\oäv Wn`t¯¡v NnX¡\w F¶kÄ Bt`mIn¨p Ss¶]m D¸msX NqsX NnX¶Sv… bt£ £o\w Nm^\w A_nªnÃ…. D¸ tW^s¯ F\oän«pw Ft´ Ss¶ knan¡mªSv…..

A¶s¯ Unkhw Kmhvfn³ B]ngt]mXv B Nm^ys¯ Np_n¨v tImUn¨nÃ…. ^*v tbÀ¡pw fWÊn`m] Nm^ys¯ Np_n¨v Akapw b_]m³ Wn¶nÃ…. A¶v ^m{Sn D_§m³ NnX¶n«pw KmhvfnWv D_¡w k¶nÃ… F´mNpw Cs¸m AN¯v WX¶v sNm*n^n¡p¶Sv–…. AkapsX DÅv sb^p¼m_ sNm«pN B]n^p¶p….. sb«¶m\v AN¯v Wn¶v B]ngmsX M^¡w AkÄ tN«Sv…. sSm«Xp¯v NnX¶ C¡msW tWm¡pt¼m Wà D_¡w B\v…. bSns] F\oäv AkÄ kmSn`nsâ AXp¯v sI¶v H¨ D*m¡msS Np_¨p Sp_¶p… ANs¯ sfmssd skan¨¯n D¸msW]pw fNsa]pw N* AkÄ bN¨p…. Nfjv¯n NnX¯n fNant`¡v D]^pN]pw SmjpN]pw sI¿p¶ D¸…. B]ng S`]n\]n fpOw bqjv¯n NnX¶Sv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *