അംഗലാവണ്യ അമ്മയുടെ കഥ 6 [ഒറ്റകൊമ്പൻ] [More pages added]

Posted by

അംഗലാവണ്യ അമ്മയുടെ കഥ 6

Angalavnya Ammayude Kadha Part 6 bY ഒറ്റകൊമ്പൻ

Click here to read all Angalavnya Ammayude Kadha parts

 

“”””X¸v…””””

“”fWq«m……””

“”Rvti….!..””

Ft´m Smtj ko\v sbm«p¶ lÐkpw ASnWv sSm«pbn¶ms` “”fWq«m..”” F¶paa A½]psX D¨¯n`paa knan]pw tN«v Mm³ sM«n N®pSp_¶p.

fp_n]ns` Xyqdv ss`än³sä skaanskan¨w N®nt`¡Xn¨v N]_n]Spw Mm³ N®pSn^pfnsNm*v Ipäpw bN¨ptWm¡n. Rvti..! MmWnt¸mÄ fp_n]n`m\tÃm…! Rvti..! NpasfknsX???

tU tWm¡pt¼mÄ A½ F³sä tWt^ Fs´ms¡t]m b_ªpsNm*v k^p¶p*v.

Rvti.. A½ Sp\ns]ms¡ V^n¨n«p*tÃm..! B Hm_MvKv Kw¼_pw, A^fp*pw F³sä A½]psX tUi¯v Ss¶]p*v..
NqXmsS fp_n]ns` N«n`n ^mtK{µW¦nÄ C^n¸p*v, emf]m³än NnX¶p_§p¶pfp*v.. fm{Sfà fp_n]n hmkn{Sn A½mf]pw Wn¸p*v. –!

“”F{S {bmknlyw Wnt¶mXv b_ªSm fWq«m tcm¬ AknsX sk¨n«v N«n`n k¶v NnX¶p_§m³.. tcm¬ Smsj]n«v tbm«n¨t¸mÄ fWhfmVmWfm]ntà WnW¡v..””
F¶v tImUn¨psNm*v A½ F³sä]Xpt¯¡v k¶p.. A½]psX bm¡pXw tbm`paa fpOw tUgyw sNm*v Ipk¶n^p¶p..

“”Rvti.. At¸mÄ Mm³ C{StW^w N*sSÃmw hzbvWfm]n^p¶p..”” F¶mt`mIn¨psNm*v MmsWm¶v Wnlzhn¨p, “”Òv..””.
MmWt¸mjpw tfl¸p_¯v C^n¡pN]m]n^p¶p en¯n]pw Im^n.

NjnªsSm¶pw hzbvWfms\¶v knlzhn¡mtW FWn¡v bän]nÃ. F³sä A*n]ms\¦n Ko³hnWpw gÍn¡pfpaan N¼n]Xn¨v kaªn^p¶v tkUWn¡pN]m]n^p¶p.

FWn¡ptWs^ WX¶Xp¡p¶ F³sä A½s] Mm³ N®nf In½msS tWm¡n]n^p¶p.
sk®tbms` skap¯pSpXp¯ F³sä A½]psX SpXp¯ NknapNapw, WWpWWp¯ AÃn Ip*pw, ftWmi^fm] fm³Njp¯pw, Kw¼_nWpaan Wn_ªpSpap¼n] SpXp¯ fp`¡pX§apw, sNmjp¯v WPvWfm] ssNk®Napw,
A½]psX skap¯v fnWphfmÀ¶ B`n` k]_pw, CXp¸ns` sNmjp¯ ^*v fX¡pNapw,
B`n`k]_nWv WXpkn`m]n B¸nÄsM«v tbm`paa Npjnª sbm¡napw, A^fp*n sbmSnª ko\¡pXw tbm`paa A^s¡«pw F³sä A*ns] bpaNw sNmaan¨p.

A½]psX skap¯vSpXp¯ fp`¡pX§apsX WsÃm^p emPkpw, fp`¡pX§Ä S½n tI^p¶ fp`sk«pw Kwd_n Wn¶pw Wn_ªpSpap¼n skan]nt`¡v NknªpWn¡pN]m]n^p¶p.
3 bk³sä Sm`nfm` B fp`NtamXv bäntIÀ¶pw NnX¡p¶p.

tfl]v¡^nNn F¯n] A½ NpWnªv Smsj ko\pNnX¶ tcms\Xp¯p. NpWn]pt¼mÄ Kw¼_n Wn¶v S³sä fpjp¯p^p* fp`NÄ bp_¯pImXmSn^n¡mWm]n CXSpssNS* S³sä fm_n\NÄ¡v fosS AfÀ¯nbnXn¨v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *