അമ്മ മാഹാത്മ്യം 3 [ബുഷ്‌റ ഫൈസൽ]

Posted by

അമ്മ മാഹാത്മ്യം 3

Ammamahathmyam Part 3 bY Bushra Faisal

 

Cu NT]psX H¶pw ^*pw emP§Ä km]n¨SnWp tlgw fm{Sw fq¶mw emPw km]n¡pN Csæn A`pk]pw f¯n¡_n]pw tbms` tSm¶m³ hmVyS D*v km]n¨n«ps*§n`pw ^*mw emPw H¶pNqXn km]n¨n«p fq¶mw emPw km]n¡p¶Sv NqXpS BhzmUW¯nWp W¶m]n^n¡pw !

“”Wo e£\w kna¼q Njn¨n«v Wfp¡v NnX¡mw .^mkns` Aan]sâ AXpt¯¡v tbmNt* “” hSy³ b_ªp.

“” Cs¸m kna¼mw htSy«³ Npan¨p k^m³ tWm¡n C^n¡pN]m]n^p¶p “”

t^\p hSy³ sNm*pk¶ e£\w AkÄ sNm*pk¶ bm{S§an B]n kna¼n. AkÀ e£\w Njn¨p SpX§n.

“” Wn§Ä ^*mapw F¶Sm fn*msS C^n¡ps¶ ? WnW¡v CksW CknsX knXp¶Sn h¦Xfpt*m t^\p ?””

“”ti]v H¶pfnà htSy«m “”

“” BUyfm]tà Mm³ A½s] kn«p Hä¡v Wn`v¡m³ tbmNp¶Sv ASm]n^n¡pw “” ^mtKgv b_ªp

“” WnWt¡m ? WnW¡v kngfw Dt*mXm “” hSy³ tImUn¨p.

“” iw sI_pSm]n«v .. H^p kngfw Hs¡ D*v .. ‘A½ C¶v Fsâ NqsX NnX¡mtfm “”

“” Bim WnW¡v A{S¡v kngfw Hs¡ Dt*m ? C¯n^n Np^p¯t¡Xv Hs¡ Dt*`pw AkWp Wnt¶mXv hvtWifp*v tNt«m t^\p “”

“” ASv bns¶ Ak³ Fsâ tfmWtà ?””

AkÀ e£\w Njns¨\oäp !

“” htSy«³ tbm]n NnXt¶m .. Mm³ Cu b{Sw Hs¡ NjpNn sk¨v Aksâ NqsX Np_¨p tW^w NnX¶n«v k^mw “”

“”Wo]ksW DbtUln¨p sNmÃ^pSv … “” hSy³ bSns] t^\pkntWmXv b_ªp

“”CsÃt¶ … DbtUln¡t¯ CÃ tbms^ “” AkÄ In^n¨p

“” Wos]´m N®m Cu sNm*ptbmNp¶Sv ? skans¨® Np¸nt]m ? “”

“”ASv dm¯v _qfn sk¡mWm AÑm Npan¡pt¼mÄ S`]n tS¡m³ Csæn f_¶p tbmNpw “”

“” Biv Wnsâ DbtUlw Hs¡ Gäp SpX§n]tÃm t^\p “”

“” tR “”

“”S`]n F® tS¡\w F¶v ‘A½ Ft¸mjpw b_]m_ntà ASm “”

“” F¶m l^n Mm³ NnX¡s« Wà £o\fp*v C¶v H^pbmXv tW^w ss{Zkv sI]vSSm .. ^mkns` SpX§n] {Xn¸v Asà Mm³ “”

“” PpZv ssWäv AÑm “”

“” B PpZv ssWäv “”

hSy³ tbm]n NnX¶p . t^\p bm{S§Ä Hs¡ NjpNn sk¨p. ^mtKgv N\Îv sI]vSp sk¨ Xnkn Hm¬ sI]vSp N*psNm*n^p¶p. t^\p bm{Sw NjpNnsk¨p tbm]n fpOw ssN Nm NjpNn Aksâ AXp¯v k¶n^p¶p. Ak³ Aksa H¶v tWm¡n AkÄ AksW]pw . t^\p hSy³ NnX¶ _qfnt`¡v tWm¡n ASpN*p ^mtKgpw Sn^nªp tWm¡n . kmSn Im^n]n«p*v F¶m sNmap¯n¯n«nà N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *