രമേഷും സുരേഷും അമ്മമാരും 2 [അപരൻ]

Posted by

രമേഷും സുരേഷും അമ്മമാരും 2

Reshmayum Sureshum Ammamaarum Part 2 bY Aparan

Wm`vb¯m_p k]Êp k^pw hpV]v¡v. hmfmWy k®w. skap¸p Wn_w. k`n] huµ^ysfm¶pfnÃ. D^p* NknapNÄ. skap¯ fpOfm]SnWm NrSmkpw tfÂfol]pw sSanªp Nm\mw.

hm^n]m\v hpV V^n¨n^p¶Sv. hm^n¡p¯nWpw »uhnWpfnX]n skap¯ A`vbw D´n] k]_p Nm\mw.

“” ]m{Ss]ms¡ hpOfm]n^pt¶m “” hpV tImUn¨p.

“”AtS Bâo. s{X]nWn`n^n¡m³ hoäp Nn«n.”” ^tfgv.

“” Wn§ap tIm_pt*m. Mm³ tIm_p kna¼mw “” hpV.

“” Hm. tk* hptV. C¸w f\n Wm`m]ntÃ. M§ap s{X]nWn k¨p St¶ Njn¨p “” ^f\n b_ªp.

“”F¶m Im]s]Xp¡mw “” hpV AXp¡a]nt`¡p tbm]n.

hpt^gv ^tfgnWpw ^f\n¡pw NqXn WnÝ]n¨n^p¶ ^*mw Wn`]ns` fp_n Nm\n¨p sNmXp¯p.
AkÀ BsN H¶p {cgv B]n Sn^nsN Smsj ssZWnwPv_qfns`¯n.

At¸mtj¡pw hpV Im]]pw bjwsbm^n]pw tXdnan H^p¡n]n^p¶p.

Im] NpXn¨v Wm`ptb^pw kntlg§sams¡ b^hvb^w b¦p k¨p.
^tfgnsâ Aѳ BN-vhnZân b¯p kÀgw fp¼p f^n¨p tbm]Spw SpXÀ¶v dÔp¡apsX Häs¸Xp¯`nWnX]n`pw D*m]n^p¶ H^p tÌgW_n¡X]ns` k^pfmWw sNm*v ^tfgntW]pw tI¨n ^fyt]]pw bYn¸n¨Spsfms¡ knk^n¨t¸mÄ ^f\n]psX N\vYfnX_n.

“” B NX knäpNn«n] b\w sNm*v ^fytfmÄ¡v WjvhnwPnWv AZvfng³ Nn«n. C¸w AkÄ¡v AknsX tKm`n]pfm]n. CWn AkapsX N`ym\w Njn]p¶Sp ks^ hfmVmWfnÃ.””
^f\n]psX N®p Wn_]p¶Sp N*v hpV Fjpt¶äp k¶v ^f\ns] sN«n¸nXn¨v Blzhn¸n¨p.

“” hm^fnà ^f\n. Ct¸m hfmVmWfm]n«p Kokn¡mftÃm. FWn¡p fWÊn`mNpw ^f\osX kngfw. CknXmt\`pw hpt^gnsâ Aѳ bn^nªt¸mÄ FWn¡pw GSm*ntS AkØ]m]n^p¶p. Fs«m¼Sp kÀgfm]n. bt£ At§^p Wà SpN sI`knWp A]¨p S^pw. MmWpw tfmWpfntS Ct¸m ht´mgfm]n Njn]p¶p””
bnt¶]pw b`Spw b_ªv Ak^n^p¶p.
H^pNm^yw AkÀ¡p fWÊn`m]n. b` Nm^y§an`pw ^*p NpXpwd§apw H^p tbms`]ms\¶v…

A©p f\n]m]t¸mtj¡pw `o`s]¯n.
“” CSm\v `o`. k¶v bm{S§sams¡ NjpNn AXn¨pSpX¨p S^pw.”” hpV `o`s] b^nI]s¸Xp¯n.
“” `o`]pw CSptbm`m. sN«nt]mWptb£n¨n«p kÀg§am]n. b¯p kÀgfm]n FWns¡m^p him]fm.Hä tfmta]pÅq. AwPWkmXn Xo¨_m”” hpV b_ªp.

AkÀ kÀ¯fmWw b_]tk hpt^gv ^tfgntW]pw Nq«n WmXp Nm\n¡mWn_§n. sk_psS kÀ¯fmWw b_ªv AkÀ H«pw Sn^¡nÃm¯ b©m]¯v t_mZn`qsX WX¶p.
AVnNw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *