സ്വപ്നയും സനൂപും

Posted by

സ്വപ്നയും സനൂപും

Swapnayum Sanoopum bY Sanoop thE wRitEr

CSv Fsâ BUys¯ NT]m\v. Fsâ tb^v hWqbv.¹hv Xp Njnªv Wn¡p¶p . F«mw ¢mÊv– fpS Mm³ H^p tdmÀZnRv h-vNqan B]n^p¶p. SfnjvWm«n B]n^p¶p bYn¨n^p¶Sv. FWn¡v H«pw CãfÃm¯ Wm`p kÀgw B]n^p¶p ASv. B kÀg§Ä Fs¶ C^p«p fp_n]n AX¨ tbms` B]n^p¶p. Mm³ sk_pw H^p bm¡p¸n B]n«m\v kaÀ¶Sv. Nq«pNmÀ b_ª A_nknÃmsS H^p Sp*v bXw tbm`pw N*n«nÃ. ¹hv Xp Nm^sâ bNzS H¶pw F¶n CÃm]n^p¶p. skap¯ Wn_w, fpO¯p H^p t^mfw tbm`pw Nnan^vSn«nÃ. H^p bm¡p¸n. A§sW Wm`p kÀgs¯ timÌ kmh¯nWp tlgw ko«n F¯n. ko«n A½ tI¨n, Aѳ PÄcn`m\v. tI¨n]pw MmWpw bt* e]¦^ N¼Wn B\v . tI¨n kas^ {co B]n«m\v Ft¶mXv sb^pfm_p¶Sv. tI¨n dn. tNmw Njnªv Fw. tNmfnWv bYn¡p¶p. tI¨n k¶ DXsW Fs¶ sN«nbnXn¨p F¶ns` Nmfw D\À¶psNmt* C^p¶p. CWn hwek¯nt`¡v k^mw

tI¨n Wà cnPÀ B\v HSp§n] k]À H^p 32sshhv fm_nXw. bn³emPw kas^ FXp¯p Nm\p¶ knVw B]n^p¶p. Ip^nUmÀ C«m tI¨n]psX Np*n FXp¯p Nm\mw. ko«n NqXpS`pw bmkmX B\v CXm_p.

tI¨n]psX hwhm^kpw fpO¯p k^p¶ FN-vhvs{bgWpw F¶n Nmfw D]À¯ns¡m*v C^p¶p. CWn hwek¯nt`¡v k^mw. M§apsX koXnsâ AXp¯ Ss¶ B\v A½mksâ koXv. Hm\w Njnªv ^*v Unkhw Njnªt¸mÄ Nhn³hv FÃmw NqsX k¶t¸mÄ M§Ä bntÅÀ FÃmw NqXn A½mksâ ko«nt`¡p tbm]n. AknsX AXp¯v H^p Npafp*v. A`vbw AbNXw bnXn¨ Ø`fm\v At§m«v– tbmN^psS¶v FÃmk^pw b_]pt¶ tN«n«p*v. M§Ä bntÅÀ shäv FÃm^pw NqXn B^pw A_n]msS At§m«v– tbmNm³ So^pfmWn¨p. tI¨n H^p Im^ NaÀ tXm¸pw s`¤n³hpw B\v tkgw. A§sW M§apw A½mksâ f¡apw FÃmw NqsX Npa¯n C_§n. tI¨n]psX s`¤n³hv FÃmw WWMp Énänsâ CX]n`qsX skÅ bmâohv Nm\mw. skÅ s`¤n³hv WmWmKmSn Nm^\w tUi¯nsâ Wn_w bp_¯p Nm\mw. H¶pw CXm¯ co B]n^p¶p ASv. AknsX NnX¶p ImXn f_nªp hÔy B]t¸mÄ M§Ä A½m]nsX ko«n k¶p AknsX sk¨v Npt_ kj¡v tN«p. F¶n«v A½m]n Ft¶mXv b_ªp “”hWqbpw hzbvW]pw (tI¨n]psX tb^v ) ko«nt`¡p sIÃv. A½]psX N¿n¶p WÃSv Nn«nt¡mapw
A½ M§sa Ct¸mjpw AXn¡p¶ lo`fp*v. M§Ä ko«n sI¶p. A½ Iq^ kXn]pfm]n s_Zn B]n«v Wn¡pkm]n^p¶p. M§Ä AN¯p tk_n]Spw…

“”FknsX B^ptWXn Cs{S]pw tW^w. Wn¶tWmXv At§m«v– tbmN^psS¶v b_ªn«pÅSÃ “”

tI¨n H¶pw fn*msS Wn¡pkm]n^p¶p. WWªm\v– M§Ä N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *