നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പറയാതിരുന്നത് 3 [ Achu Raj ]

Posted by

നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പറയാതിരുന്നത് 3

Nakshathrangal Parayathirunnathu Part 3 bY Achu Raj

fmän k¡s¸Xm³ Njn]m¯ Sn^¡pNan sb«pt¸m]SpsNm*m\v Cu emPw k^m³ sskNn]Sv……ASnWpÅ t£fmb\w BUytf WX¯p¶p…. Wn§Ä S¶ t{bmÕmiW§Ä¡v Wµn

F³s_ A½m]n]¸³ Npjªp ko\Sv– N* In`À At²is¯ sNm^ns]XpSpsNm*v f*b¯nWp AXp¯v Ss¶ kl¯m]n NnX¯n
huUmfnWn tI¨n tl Aà F³s_ A½m]n]½]pw em^y]psX AWn]¯n]pw A`fp_]n«p N^ªt¸mÄ F³s_ ssNNan Wn¶pw ssN knXpkn¨p F³s_ em^y]pw AkÀs¡m¸w NqXn….AkÀ At²is¯ Np`p¡n knan¨p..ko*pw N^¨n D¨¯n`m]n….
sbmXp¶sW Bt^m Np_¨p skÅw At²i¯nsâ fpO¯v San¨p emPysf¶p b_]s« At±iw N®pNÄ Sp_¶p….ASn Gäkpw NqXpS Blzhn¨Sp Mm³ B]n^p¶p….
Nm^\w F³s_ S`sk«w N*t¸mta F³s_ bnSmfi³ ]kWnN¡pÅn f_ªp…Mm³ Cu NpXpwd¯ns` H^p AwPw B]t¸mÄ Ct±ikpw NqsX tbm]n^ps¶¦n Culz^m…..At±iw D\À¶Sn Mm³ hÀk ssUk§Ä¡pw Wµn b_ªp….
“”””Cà FWns¡m¶pfnÃ….Ft´m H^p SaÀ¨ tSm¶n At{S DÅp…shuVmfnWn Wo N^]mSn^n¡p”
Blzmh¯nsâ km¡pNÄ At²i¯n Wn¶pw D*m]n Mm³ sWXpkoÀ¸n«p….
A½m]n]¸sW FÃmk^pw Sm§n H^p Nth^]n C^p¯n….FÃk^psX]pw fpO¯v Mm³ Blzmhw N*p…b`^psX]pw fpO¯v In^n bXÀ¶p…At¸mapw F³s_ tcm¬ tbms¡än NnX¶p Wn`knan¨p sNm*n^p¶p..
H¶Â¸w fm_n Wn¶psNm*v Mm³ tcm¬ tWm¡n…bSntWjp fnhvZv NmÄhv ..Mm³ `nÌv tWm¡n tKymSn,AWn gnKn³,Hmcohns` Wµ³,bns¶ A_n]m¯ Nps_ W¼_pNÄ….Mm³ BUyw AWn`nsW Ss¶ knan¨p…
tcm\nsâ BUy _n§n Ss¶ Ak³ NmÄ FXp¯p..
“”””Aan]m F´mXm CsSms¡”
“”””B ASv Ss¶]m FWn¡pw fWhn`mNm¯Sv”
“”””Xm Mm³ hwek§Ä FÃmw A_nªp Aà N*p….Wo Wo M§apsX fp¯mX”
AWn`nsâ lЯns` ht´mgw Mm³ km]n¨_nªp…Aà Ck³ CSv C{S sb«¶v F§sW A_nªp..
“”””Xm Wo F§sW A_nªp”
“”””sNmÅmw FXm Wn³s_ N`ym\w tchvdp¡v– ss`kv BÃ]n^pt¶m…Wo Ct¸mÄ ssk_` ….Wns¶ bpNjv¯n sNm*v hfqi fmVyf§Ä NfâpsNm*v– Wn_ªn^n¡pk ‘
Ak³s_ km¡pNÄ FÃmw Ss¶ FWn¡v fWhn`m]n…hz´w Aѳ f^n¨p NnX¡pt¼mÄ B tISW]ä l^o^SnWXp¯p NnX¶psNm*v bnNv FXp¯p ASv tchvdp¡n C«p Nn«p¶ ss`¡nsâw NfâpNapsX]pw F®w tWm¡n WX¡p¶ C¶s¯ Cu t`mN¯v CSà CSnW¸p_kpw hwekn¡pw..
“”””Xm Wo F¶m H¶pw fn*msS….”
“”””Mm³ F´v fn*mWmXm”
“”””Wn§Ä N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *