കുടുംബരഹസ്യം 4 [SASSI]

Posted by

കുടുംബരഹസ്യം 4 [SASSI]

KUDUMBARAHASYAM  PART 4 BY SASSI | Previous Part

A©ptb^X§p¶ H^p Wp¢oÀ cmfn`n, A½]pw AÑWpw 3fNapw
Aѳ fphvSc A`n ‘A½ sshWd A`n f¡Ä Wnhmw A`n Whof A`n WmKn] A`n
Wnhmfnsâ NmfpNn Bhn]
Whof]psX eÀ¯mkv KfmÂ.

Wm«ns` NmftNanNÄNv tlgw AkÀ `*Wn F¯n.fphvSc dm¡n fq¶ptbs^ ko«n B¡n AXp¯ Hmcohnsâ Nm^y¯nWm]n tbm]n.
FÃmk^pw Kfm`nsâ ko«n B\v Smfhw.3sdZv_qw DÅ k`n] H^p koXv.fq¶p tb^pw Hmt^m sdZv_qfn shän`m]n .Kfm`pw WmKn]m]pw kas^ ht´mg¯n B]n^p¶p Wm«n k¨p FÃmt^]pw tbXn¡\w CknsX BNpt¼m 4 fmht¯¡v Bhn] CÃm¯t¸mÄ b\n WX¯mw.

WmKn] bs£ fsäm^p ^oSn]n B\v Bt`mIn¨Sv.Bhn]s]]pw NqsX Nq«\w C¡ F´m]m`pw Fs¶ Nan¨p ASpsNm*p C¡]psX sb®nsW tks_ H^msasNm*p Nan¸n¡\w.bs£ Aks^s¡m*v F¶ Bt`mIW]n Wn¶m\v `*³ sNm*ptbmNmw F¶ Bt`mIW SWn¡p Nn«n]Sp CknXmNpt¼mÄ B^pw A_n]¯pfnà .BUyw AkÄ¡p Sm`vb^yw Dt*m F¶v A_n]\w.
WmKn] Bhn]]psX fWhp A_n]m³ DÅ ¹m³ SpX§n.
A¶p Hmcohn tbmNm³ knan¨t¸mÄ WmKn] Kfm`ntWmXv Akapw Bhn]m]pw k^p¶nà F¶p b_ªp.ASp Kfm`nWv H^p AXn]m]n tbm]n. Hmcohn k¨p WmKn]s] Nan¡mw F¶ Bt`mIW]n B\v Kfm C^p¶Sv.
Biv bns¶ H^p Unkhw Asà fmhw 4 NnX¡p¶p BtQmgn¡m³. Kfm Hmcohnt`¡v tbm]n.
CsSm¶pw A_n]msS Bhn] H^p§n Hmcohn tbmNm³ k¶p CSpN* WmKn] Bhn]mt]mXv C¶v sIÃ* H^p Unkhw kn{lfw Njnªp fSn F¶p Kfm b_ªp F¶p b_ªp.
Bhn]m¡pw ASp Blzmhw GNn.
Bhn]mt]mXv {Zhv fm_n k^m³ WmKn] b_ªp.AkÄ {Zhv fm_n k¶t¸mÄ WmKn] Xokn]psX fp¶n C^n¸p*m]n^p¶p.
Bhn] k¶t¸mÄ WmKn] Wo§n C^p¶p F¶n«p CknsX C^n¡v F¶ ^oSn]n Aksa thmc]n S«n.Bhn] AknsX C^p¶p.
WmKn] At¸mÄ Xokn fyqXv sI]vSp.
WmKn]:Fsâ C¯msW H¶p sl^n¡pw b^nI]s¸Xm³ C^n¡pkm]n^p¶p Mm³.
Bhn]:Bim ASp W¶m]n.
WmKn]:Wn¡miv Njnªp Mm³ F´m knanNt* . C¯ F¶p knanIm fSnt]m
Bhn]: Wo Fs¶ sb^p knan¨m fSn.WmKn]: C¡ kj¡p b_ªmt`m
Bhn]: AsSms¡ Mm³ b_tªmamw
WmKn]:A¶m HsN. As¸m Bhn] b_ F§sW D*v C¡.
Bhn]: C¡ WÃ BatÃ.
WmKn]:ASp FWn¡pw A_n]mw.hzmemkw AÃ
Bhn]: bns¶
WmKn]:N«n`nÂ.
Bhn]:Wo F´m WmKn] Cu tImUn¡p¶Sv.
WmKn]: C§av AsSms¡ Njnªp F¶v ko«n`v FÃmÀNpw A_n]mw.
Bhn] sM«n C^p¶p
WmKn]:AsSm¶pw hm^]növ. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *