തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവർ [സിമോണ]

Posted by

തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവർ

Thiricharivillathavar bY Simona

{bn]fpÅkt^….

hntfm\ F¶ NmfnWn]psX bp_w I« sbmanªp kojpN]pw SÂc`fm]n ASnWpÅn hmP^¯nsâ lm´St]msX AkÄ Han¸n¨p tbm¶n^p¶ {bNml¯nsâ Sn^n¨_nkv Wn§av¡v fp³bn f_ Wo¡s¸XpN]pw sI]vSn^p¶SnWm CWn AkÄNv Wn§apsX fp¶n H^p NmfnWn]psX fpOw fqXn A\n]m³ hmVn¡p¶nsöv N®oÀ kmÀ¯psNm*v b_]p¶p.

bs£… CknsX `en¨ Wà huirU§sa bn^n]m³ fWÊv k^msS Wn¶n^p¶ AkÄ hz´w Wnj`n Wn¶pw fsäm^p Wnj`nsW hrãn¨n^n¡p¶p.

Wnj`nWpw Wnj`m]SnWm SnN¨pw D×]psX `kt`lw sSm«p So*m¯, BVpWnNS]psX]pw b^ngvNm^¯nsâ]pw sbm§¨§apsX]pw S_km«n bn_¶ fsäm^p sb¬sNmXn.

AkÄNv D×]nà F¶SnWm Ss¶ N¯nKz`n¡p¶ W£{S hfqi§apfm]n tbm`pw Nq« ^Sn]n GÀs¸Xm³ AkÄNv bqÀ\ h½Sw.

Cu NT… S`v¡m`w H^p tbm¬ tÌm_n AÃ. Akant`¡pÅ H^p C³t{Xm fm{Sfm\v… hntfm\ hntfm\s] Np_n¨ÃmsS fsäm^msa Np_n¨v b_]msWm^p§pt¼mÄ……
Aksa´ms\¶v Ssâ hpir¯p¡Ä kyàfm]n A_n]\sf¶v AkÄ WnÀdÔw bnXn¡p¶p.

SpX^p¶ NTNan ko*pw bpSn] Wnj`nsâ bj] tbm`pÅ bmk¡q¯v Nm\m³ hmVn¡psf¶v hntfm\ D_¸p b_]p¶p. B]SnWm MmWpw.

H^`vbw W½psX tUlo] emg CSn NX¶p k^p¶p*v. hmiI^y§sa Np_¨p NqsX kyàfm¡mWpw k^p¶ NTNan tUl§Ä¡pw emgNÄ¡pw fWpgy³ SoÀ¯ ASn^pNsa]pw ASn`qsX tkÀbn^nªpsNmt*]n^n¡p¶ fWpgy kwl¯nsâ]pw, CWn]pw Sn^n¨_n]m¯ Asæn Sn^n¨_n]m³ Nq«m¡m¯ ]mTmÀTy§sa, knNm^§apsX AakptNm sk¨v H¶pNqsX Aa¶p H^p hz]w Sn«s¸Xp¯Â WX¯m³ NqXn tk*n]m\v ASv Dbt]mPnt¡*n k¶Sv.

Hmt^m kmIN¯ntWmsXm¸w f`]ma¯n b^nemg NqXn FjpSn]n«p*v. AVnNw CÃ.. F¦n`pw AWy emg f`]ma NT¡pÅn N]_n k^p¶Sv FWns¡t¸mjpw H^p sINnXn¸m\v… hfmW fWh-vN^ps*¦n`v H¶v £fn¡pftÃm.

hntfm\.

Sn^n¨_nknÃm¯kÀ.

Ftâ¨o… Mm³ tSmäp… C§Wn*mtkm B\p§av…

siu … sSmX§n…. sfWs¡Xv sfgn³ k¶p. Mm³ fWÊnt`mÀ¯p.

inS]psX Øn^w b^nekw Ss¶. F¶pw Ct¸m CSpw tN«v sIkn¡p*m]n^p¶ sI_n] sIm_n¨n A§v fm_nNn«n]n«p*v. Bândt]m«nNv Njnt¡*n k¶nÃ.
Wà tbms` CS§p lo`fm¡n]m tkt_w NXnNÄ fm_n Nn«pkm^pt¶Â Cksa NqsX Smfhn¸n¡m]n^p¶p.

Fsâ sbm¶p intS.. Wnt¶ sNm*v Mm³ tSmätÃm. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *