ഭദ്ര 2 [Sam]

Posted by

ഭദ്ര 2

Bhadra Part 2 bY Sam

bs£ hwhm^w Woapt´m_pw AkapsX hvSW§an Wn¶pw WnSwd¯n Wn¶pw Fsâ N®pNÄ bSps¡ AkapsX Ip*pNant`¡v fm_n. WWkmÀ¶ B Ip*pNÄ Fs¶ fmXnknan¡p¶Sv tbms` tSm¶n. H^p K·w fpjpk³ B Ip*pNÄ FsâSms]¦n F¶ptbm`pw Mm³ Bln¨p. Io^p tbmNm³ SnXp¡w Nq«n, Mm³ Aksa fm{Sw Nn«p¶ hf]¯nWm]n Nm¯n^p¶p. Io^p Ft´m Nm^y¯nWv AN¯a¯nt`¡v tbm]n, M§Ä hwhm^w SpXÀ¶p.

AN¯a¯ns` C^pan k¨v Fsâ B{Piw Mm³ AktamXv b_ªp. H¶pw fn*msS tbmNm³ SpWnª AkapsX A^s¡«n bnXn¨v Mm³ WnÀ¯n. BUyfm]n Ss¶ H^mÄ {bmbn¡m³ tbmNp¶Snsâ e]w AkapsX N®n Mm³ N*p. hWymh NWyN]psX A^]nXp¡nWv fmX{bmknsâ IqXm]n^p¶p.

AkapsX ssNNan AfÀ¯n¸nXn¨v Mm³ Aksa S_]nt`¡v d`fm]n NnX¯n. AkapsX ^*v Ip*pw Mm³ Ik¨n_¡n, AkÄ NpS_m³ {lfw WX¯ns]¦n`pw Fsâ ssN¡^pt¯m AtSm fsät´m Aksa B {lf¯n knK]n¸n¨nÃ. NqXpS NqXpS AkapsX Ip*pNÄ Wp\ªt¸mÄ FWn¡v kÃm¯ AWpeqSn AWpeks¸«p. Mm³ NqXpS NqXpS Umit¯msX ko*pw ko*pw AkapsX DfnWoÀ NpXn¨p. AkapsX t]mWn]psX fpO¯v Fsâ ssNNÄ bSnªSv AkÄ A_nªp. AkÄ NqXpS làn FXp¡m³ SpWnªp, Mm³ AkapsX t]mWn]ns` sbm]vN]n Fsâ kn^`pNÄ {bkÀ¯n¸n¨p. bSps¡ AkapsX FSnÀ¸pNÄ h½S¯nt`¡v kjnfm_n SpX§n.Mm³ AkapsX fpXn]njNan bSps¡ St`mXnsNmXp¯p. Ip*pNan Wn¶pw DfnWoÀ lNm`§tamsX Mm³ AkapsX Ip*pNÄ hzmS{´]m¡n. Nq¼n]Xª AkapsX N®pNÄ bSps¡ Sp_¶v Fs¶ tWm¡n. Mm³ AktamXv b_ªp. “”Wns¶ AWpekn¡p¶Sv B]n^w bqÀ\I{µ·ms^ Nm\p¶ bp\yfm\v FWn¡v WÂNpN. U]km]n Fsâ bp\yw F¶n Wn¶pw AN¯^pSv.”” B N®ns` U]Wo]S Fs¶ H«pw tkk`mSns¸Xp¯n]nÃ. Nm^\w AktamXpÅ B{Piw Fs¶ kÃmsS Nojvs¸Xp¯n]n^p¶p. AkapsX NqÀ¯ fp`sM«pNÄ Fsâ b^p¡³ ssN¿n NnX¶v sM^nªp. Fsâ bÃpNÄ Ak]n Ipf¶ Im`pNÄ kojv¯n. M^§pN]pw Af_pN]pw sI¿p¶ AkapsX Ip*pNÄ Mm³ Fsâ Ip*nsâ DÅn`m¡n, ASn Wn¶pw F¶nt`¡v NqXpS NqXpS B{Piw bXÀ¶p N]_p¶p*m]n^p¶p. B B{Nm´¯nsâ CX]v¡m\v Mm³ AkapsX WnSwdw {l²n¨Sv, ASv F¶n NuSpNw D\À¯n, B sf`nª l^o^¯n B WnSwdw k`pSm]n«v tSm¶pw Nm\p¶ BÀ¡pw.

Mm³ Aksa Nfjv¯n NnX¯n. F´nWm\v Mm³ ASv sI¿p¶Sv F¶ptbm`pw fWhn`m¡mWpÅ A_nkv AkÄ¡v D*m]n^p¶nÃ. Mm³ AkapsX WnSwd¯n fpOw AfÀ¯n AkÄ Fjpt¶Â¡mSn^n¡m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *