അടിത്തട്ടിലെ ആവി

Posted by

അടിത്തട്ടിലെ ആവി

Adithattile Aavi bY Deadpool

“”Xm Wo F§sWs]¦n`pw k^\w. ¹ohv. “” Aksat¶mXv b_ªp.
Mm³: “”Wo AentWmXv b_. AksW´m b_]p¶Sv. k^Wms\¦n k^mw. Asæn CÃ. Asæn Wo tcm¬ N«v– sI¿v– MmWktWmXv hwhm^nt¨mamw””.
AkÄ :””ASÃ. AktWmXp b_]m³ bäq`””
Mm³ : F¶ Nm^yw b_
AkÄ : ASv bns¶. Mm³ F_\mNpaSv bYn¡pt¼mÄ H^p¯Wpfm]n sI_n] AtcÀ D*m]n^p¶p.
Mm³ : WnÀSv. Wns¶ bän C§sW Mm³ knIm^n¨nÃ.
AkÄ : Mm³ b_]s«
Mm³ : sl^n b_
AkÄ : A¶v AentWmXv H^p Unkhw kj¡n«t¸mÄ B tUgy¯n D*ms]m^p AtcÀ B\v. Ak³ C{S ho^n]hv BNpsf¶v knIm^n¨nÃ. CSms\¦n AentWmXv b_ªm Aksâ hzemkw WnW¡_n]mt`m. ASv sNm* Wnt¶mXv k^m³ b_ªSv
Mm³ : Mm³ k¶n«v F´m sI¿mWm
AkÄ : Wo H¶pw sI¿*. Wo Fsâ NqsX km. F¶n«v Wo Fs¶ hvtWin¡ps¶¶v b_. CWn Cksa l`yw sI¿m³ Wn¶m bns¶ CSv tbms` BNnà NqXn NmjvI F¶v H¶p b_ªp kn^«n]m fSn.
Mm³ : hwPSn tNÄ¡m³ WÃ ^hw D*v `mÌv b\n]mtkm
AkÄ : AsSm¶pw D*mknÃ. Aent]mXv b_]m³ bäm¯ kng]w B]Sp sNm*m\v.
Mm³ :ifv tWmNmw. CWn CSvtbms` Fs´¦n`pw DXm]n¸nWv Fs¶ Nn«nà tNt«m
AkÄ : B sl^n. F¶m Wmsa tbmkmw
Mm³ : Wmsat]m Wmsa bänÃ
AkÄ : AsS´m
Mm³ : Wmsa FWns¡m^p {Xn¸v– D*v
AkÄ : F´v– {Xn¸v–
Mm³ : ASv bns¶ M§apsX F_\mNpa¯pÅ cv`mäp*v. AknsX]pÅ Smfh¡mÀ tbm]n. Ak^psX AZpk³hv A]¨p sNmXp¡p¶SnWp fp¼v Fs´¦n`pw ssfsâW³hv Dt*m F¶v sI¡v sI¿m³ tbmkm³ b_ªSm.
AkÄ : F¦n Wmsa H^pfn¨p tbmkmw. ASv Njnªp At¸mÄ Ss¶ Sn^n¨p tbm^pN]pw sI¿mw
Mm³ : WnW¡v Wmsa Ss¶ F´nWm tbmtk*Sv. FWn¡v Wmsa Ss¶ Sn^n¨p k^m³ bänÃ
AkÄ : FWn¡v Wmsa tNmtaKn Wn¶pw hÀ«ncn¡äv km§\w. Ct¸mÄ km§n]nsæn bns¶ Ct¸mÄ bänÃ. ^*m]v¨ Njntª tNmtaKv HÅp
Mm³ : ifv sl^n F¦n Wmsa ^mkns` Gjpf\nNv Ìm³Zn km
AkÄ : B sl^n
Mm³ : bns¶ Mm³ AentWmXv F´m b_t]*Sv
AkÄ : Wo H¶pw b_]*. Mm³ Wmsa Fsâ {c*vhnsâ NqsX shÀäncn¡äv km§m³ tbmkps¶¶v b_tªmamw. Wo Ds*¶p tbm`pw Mm³ b_]p¶nÃ. Wo B]n«v Npafm¡tÃ
Mm³ : ifv l^n. F¶m Wmsa Nm\mw. F¶v b_ªp tcm¬ N«v– sI]vSp
Mm³ {loWn. FWn¡v 22 k]Êm]n. M§apsX dnÂZnwPv– kmXN bn^nkpw B]n WX¡p¶p. Ct¸mÄ knan¨Sv Fsâ {c*nsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *