അനിത ഏന്‍റെ അമ്മ 2

Posted by

അനിത എന്‍റെ അമ്മ 2

Anitha Ente Amma Part 2 bY Ethan Hunt | PREVIOUS PART

bntä¶v ^mkns` D_¡w D\À¶ Mm³ fp_n¡v bp_¯n_§n]nÃ…. A½]psX fpO¯v– tWm¡m³ DÅ fXn Ss¶ Nm^\w … Mm³ N¼yp«_n H^p hnWnf N*v hf]w Naªp…. 10 f\n B]t¸mÄ A½ fpNant`¡v k¶p…. bp_¯p tbmNm³ S¿m_m]n B\v k¶Sv. “”””Mm³ bp_¯v tbm]n«v– k^mw, Njn¡m³ DÅSv Smsj AX¨p k¨n«p*v” kas^ ho^n]hv B]n b_ªn«v A½ Sn^nªp WX¶p….

F{S {blW§Ä D*m]m`pw Np_p¡sâ N®v tNmjn¡q«n Ss¶… 47Nm^n]m] F³s_ A½I^¡v H^p Ipk¶ s`¤nRv–hpw, N]än sk«n] fª tXm¸pw V^n¨m\v _qfnt`¡v k¶Sv… Mm³ H^p 30 sh¡³Zv sNm*v Ss¶ B I¡ SpXNapsX fmwha huµ^yw WpNÀ¶p. Sn^nsN sNmjp¯ I´nNÄ B«n sÌbv C_§n tbmNp¶ A½s] N*t¸mÄ bp_¯n_§n]m bq_n Wm«pNs^NqXn N¼n B¡pftÃm F¶v fWÊnÂ.

^mkns` A½ tbm]n Njnªt¸mÄ tWs^ B³_n]psX ko«nt`¡v tWm¡n… ssf^³ A¦nansâ NmÀ… A]mÄ DÅt¸m Mm³ At§m«v tbmNm_nÃ… H¶mfs¯ Nm^yw Fs¶ HXp¡s¯ bpÑw B\v… ^*mfSv N^n]À DbtUlw… bns¶ BsN A]mtamXv H^p Wµn DÅSv A]mÄ H^p Njnkv sN«k³ B]Sv sNm*v A]mapsX ko«n NXnfpän Wn¶ 50 ¹hv tfmZ AwdmhZÀ NmÀ hpWnSmWâns] HmXn¨p ssN sSan]m³ bän… CWn sb«¶v H^p Nan S^s¸«m`pw e]s¸XmsS Nan¡m³ DÅ Bßknlzmhw B\v B³_n FWn¡v bNÀ¶v S¶Sv…

A½]psX SpX¡\n]pw, B³_n]psX In´Napw F³s_ skXn¸p^]n AXp¯v Afn«v Wn_¨p… ASv N¯n¨p knXm³ A½]psX fp_n]n Ss¶ N]_n… St` Unkhs¯ kjs¡m¶pw Fs¶ dmVn¨nÃ…. Mm³ Sp\n FÃmw Du^n F_nªp…. A½ ^mkns` Du^n C« fmN-vhn NnX¡p¶Sv N*t¸mÄ H^p sNmSn…Mm³ B fmN-vhn FXp¯ V^n¨v A½ Du^n C« IqXp fm_m¯ s_Zv NaÀ K«n]pw sNm*v A½]psX N«n`n NnX¶p… Nps_ tW^w K«n f\¯pw W¡n]pw Mm³ Btkl¯n`m]n… tlgw F³s_ Np®s] A½]psX fmN-vhn]psX fpNan NqXn fmN-vhn Nq«n bnXn¨p Np`p¡m³ SpX§n….

Np«nNm`¯v H^p tI«tWm AWn]tWm CÃm¯Spw Aѳ tbm`pw Wm«n CÃm¯Spw Fs¶ UpxOn¸n¨n^p¶p…. F¶m C¶v Cu ko«n Mm³ SWn¨m]¯n Gäkpw AVnNw ht´mgn¡p¶p …. Asæn Hä¡v F³s_ NmfbqÀ¯n¡m]n sI¿p¶ tb¡q¯pNÄ Cu ko«n FWn¡v WX¯m³ Njn]nÃm]n^p¶p.

A½]psX fmN-vhn]pw Nq«n bnXn¨Sv H^p bpSp AWpekw B]n^p¶p. hm^n]n kX Nm\n¨p Wn¡p¶SnsW¡mÄ bSn·X§p `i^n FWn¡v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *