ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 1 [നീരത്]

Posted by

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌

BOY FRIEND BY NEERATH

H^p b^n{lfw , b^o£\w B\v . Cãsb«nsæn £fn¡pN…

fmh¯ns` `mhv–_v ko¡v Na£³ bns¶ XmÀPäv.
Hm, sX³gtWmsX ^mkns` ko«n Wn¶v C_§n ssd¡v tfs` N]_n.Hmcohv `£yfm¡n Wo§pt¼mÄ sfmssds`]n sftÊKv f\n AXn¨p . “”Zn]À fWp , `mhv–_v ko¡v Hmcv Un tfm\Sv .]p imkv F dm`³hv Hmcv””, bns¶ km]n¡m³ Wn¶nà . fmtWK^psX sftÊKv B\v . XmÀPäv , Na£³ _nssf³ZÀ . Mm³ ssd¡v Wn_p¯n AXp¯v N* Im]¡X]n N]_n . “”Ass® H^v Xo , H^v NnRvhv”” F¶v b_ªp sfmssd tbm¡än Wn¶v FXp¯p.

NT WX¡p¶Sv SfnjvWm«ns` th`w F¶ b«\¯n`m\v . NT]ns` Wm]NWm\v fWp . H^p sh]nÂhv FN-vhnNyq«okv . tWm¡n] 3310 F¶ tfmZ kmjp¶ Nm`w .SfnjvWm«n F]Àsh , dnbn B\v `oZnRv sWäv–kÀ¡v . fWpknsâ KoknS¯n WX¡p¶ In` hwek§am\v NT . fWp tcm¬ FXp¯p Zo`s_ knan¡m³ SpX§n .Im] k^p¶SnWp fp¼p tKm`n SpX§mw F¶ f«nÂ. NmÄ tbmNp¶SnWp fp¼v A_n]n¸v k¶p . “”t`m dm`³hv””. fWÊn Bs^]m\v C¶p N\nN*¯p F¶v lbn¨psNm*v Nol S¸n .200 ^qb D*v . sbt{XmÄ , cpZv , Im] , hnP^äv , fWhn N\¡pNq«n]t¸m fWhn`m]n . “”_oImÀKv sI¿m³ ssbh CÔ” . fnWnfw 100 ^qb tk\w _oImÀKv sI¿m³ .CSnWnX]n Im]]pw hnP^äpw k¶p . hnP^äv N¯n¨p sNm*v Im] H^p hnbv FXp¯p . sSm«Xp¯ tNm]n³ tcm¬ N*t¸m N^p¯n , ^*p fq¶ptbt^ tNm]n³ tcm¬ kjn knan]v¡mw . H^p NmÄ H^v ^qb]n HSp¡mw . Mm³ tbm¡än Wn¶v tNm]n³hv FXp¯v knan SpX§n . Im] fq¶v NpXn¨p Njnªn«pw NmÄhv SpX^pN]m\v. ssbh S^m¯ Zo`s_ sS_n knan¡pN]m\v fWp . b^nh^w f_¶ f´v G³Zv {bgÀ .
“”it`m FWns¡m¶p tcm¬ sI¿\fm]n^p¶p”” F¶ H^v hv{So lÐw tN«v Mm³ Sn^nªp tWm¡n . H^p 4 k]hp {bm]w DÅ Npªpw A½]pw.
“”Mm³ Nps_t]s_ tW^fm]n sk]näv sI¿p¶p””
B hv{So b_ªp . Mm³ H^p shm_n b_ªn«v– tcm¬ sNmXp¯p . AkÄ tcm¬km§n hwhm^n¨pNjnªt¸m Mm³ tImUn¨p .
“”f`]man]mt\m?””.
“”AtS”” F¶v b_ª AkÄ Ft¶mXv tImUn¨p .
“”F´m Ct{S sX³g³”” .
“”sh]nÂhv {bgÀ “”F¶v b_ª Ft¶mXv In^n¨psNm*v AkÄ tImUn¨p .
“”GSp N¼W]n`m tKm`n , F´m tKm`n Fs¶ms¡ “”. . b^nI]sb«SnWp tlgw fWhn`m]n , Akapw H^p FÂsFhn GKâv– Bs\¶v . hwhm^¯nWnsX AkÄ Fsâ knhnänwPv NmÀZv km§n .
“”C³gp_³hn Sm`vb^yfpt*m””F¶ AkapsX tImUy¯nWv ,
“”tWm”” N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *