ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 3 [നീരത്]

Posted by

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 3

BOY FRIEND 3 BY NEERATH | PREVIOUS PART

tdm]v–{c*v– þ emPw fq¶v
t{bmÕmiW§Ä¡p Wµn..
CãfmNpw F¶ knlzmht¯msX SpX^p¶p

hf]w GSm*v A©pf\n.^m{Sn¡pÅ S¿ms_Xp¸nWm]n fWp H^p hnZn Nm\m³
H^p§pN]m\v.tcm¬ sdÃXn¡p¶p.doW]m\v.tcm¬ FX¯ DXsW.
“”F´mXm b^nbmXn””.
H^p bXw N\pkm]n^p¶p F¶ D¯^¯nWp.
“”F´mXm fäkWmt\m””.
“”GSp fäk³””.
“”fäksW¦n Wo Ip½m Hä¡n^p¶p Nm\*.^m{Sn k^pt¼m hnZn
sNm*pkm,Wfps¡m^pfn¨p Nm\mw””.doW b_ªp.
“”Wo CsSÃmw Nm\ptfm””.
“”As¸m Wnsâ bXw GSms\¶p FWn¡v fWhn`m]n,kga³””.
Mm³ BsN Iqant¸m]n.At¸mjm\v FWn¡v fmWhn`m]Sp AkÄ H^p Iq* C«ptWm¡n
Mm³ ewPn]m]n sNm¯pN]pw sI]vSp.kng]w fmäm³ tk*n Mm³ tImUn¨p.
“”ftWmtK«³ knant¨m””.
“”Hm G«³ sNm¨n F¯n F¶v b_ªn«v knan¨n^p¶p Wo F´m ftWmtK«sâ tcm¬
FXp¡mtª.
“”Fs¶ knan¨nÃt`m?.””,F¶ D¯^¯nWp.
“”G«Wv Wm«nt` W¼^nWm knant¨.Wo FXp¯nsöv b_ªt`m””.
“”Hmiv H^p A_n]m¯ W¼_nsâ NmÄ D*m]n^p¶p””.
“”Òvfv bXw Nm\p¶ Sn^¡n`m]n¡mWpw s`!””.
“”Cksas¡m*v H^p ^£]pw CÔ”,Mm³ HmÀ¯p.
“”Mm³ Sn^n¨p knant¨mamw””.
F¶v b_ªp.
“”Wo {co Bt\Â Wfps¡m¶v bp_¯p tbmNmw,Np_¨p bÀs¨]v–hv D*v””.doW b_ªp.
“”H^p Gjp fm\n tbmtà tbm]m fSnt]m?””.
“”Hmt¡””F¶v b_ªp AkÄ tcm¬ sk¨p.

H^p Gjp fm\n tbms` Mm³ Aksa knan¨p.””s_Zn Bt\m tbmNmtfm?””,
“”Wo ko«nt`¡p km.H^p b¯p fnWnäv sNm*v Mm³ s_Zn BNpw””.
doW]psX f_pbXn tN«v Mm³ k*n FXp¯p AkapsX ko«nt`¡p ]m{S SpX§n.AknsX
F¯n] Mm³ NmanwPv sd AXn¨p.koXv t`m¡v B\v.BaW¡fnÃ.
“”Ckav CSp FknsXt¸m]n””,F¶v knIm^n¨p Mm³ ko*pw H^p Sk\ sd AXn¨p.
sbs«¶v Fsâ tcm¬ AXn¡m³ SpX§n.
“”doW NmanRv””.
FXp¯ DXsW.””Wo kt¶m?.””.
“”Wo CSp FknsX]m koXv bq«n]n^n¡p¶tÃm?.””.Mm³ tImUn¨p.
“”H^p fnWnäp sk]näv sI¿Xm,tU Mm³ F¯n””.tcm¬ N«m]n.
CkÄ¡v Fs¶ F§sW sk]näv sI¿n¡p¶Sv H^p bSnkm]n«p*v,H^p hnP^äv k`n¨n«p
k¶fSn]m]n^p¶p F¶v In´n¨p Mm³ Sn^n]m³ SpX§n.sbXp¶p koXnsâ tZmÀ
Hm¸\m]n.
“”Mm³ H¶v Npan¡pN]m]n^p¶p””.
F¶v b_ªp doW In^n¨psNm*v kmSn¡ Wn`vNp¶p.H^p hmän³ s_Zv sä]nSv ssWän
,S`]n tSmÀ¯p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *