ആര്‍മി സ്പെഷ്യല്‍ [ഷിഹാബ്]

Posted by

 ആര്‍മി സ്പെഷ്യല്‍ നേഴ്സ് കാവ്യ

ARMY SPECIAL NURSE KAVYA BY SHIHAB

Zyq«n Njnªv Sn^n¨v BÀfn timÌ`n F¯n]t¸mtj¡pw Nmky £o\n¨n^p¶p. {lo`s¦³ BÀfn]psX H^p hvsbgy hvtNmXn Wjvhm\v f`]man]m] Nmky. Wmsa bp`Às¨ hq^yWpUn¡p¶SnWp fps¶ H^p Ø`w ks^ tbmkmWps*¶v tfKÀ i^n`m hÀ b_¯n«p*v. ASpsNm*v tW^s¯ NnX¡\sf¶pÅSvsNm*v Nmky sbs«¶p Ss¶ e£\w Njn¨v NnX¶p.
NnX¶ Nmky¡p bt£ D_¡w k¶nÃ. i^n`m hm_m]n^p¶p AkapsX fWÊnÂ. tfKÀ i^n`m ATkm bp`n¡p«n F¶ HmfWt¸^n Nym¼ns` hv{SoNÄ¡nX]n A_n]s¸Xp¶ B e]¦^ fWpgy³ C¶p¨¡v NmâoWn sk¨v Nmkyt]mXv H^pbmXv hwhm^n¨n^p¶p. sbmSptk H^mtamXpw hwhm^n¡m_nÃm¯ tfKÀ Ssâ]Xp¯v H^pbmXv hf]w H^p AXp¯ hpir¯ntWmsX¶ tbms` St¶mXv hwhm^n¨Snsâ ht´mgw Akan`p*m]n^p¶p.
tfKÀ AktamXv ko«ns`]pw Wm«ns`]pw kntlg§apw b«ma KoknS¯ns` fXp¸nsW¡p_n¨pw fäpw H^pbmXv hwhm^n¨p. AkÄ¡]mtamXv kÃms¯m^p dipfmWkpw tSm¶n.
tfK_ntWmXv hwhm^n¨v bn^nªp H^p f\n¡q_nWNw Nmky¡v Wmsa ^mkns` tfK_nsâ NqsX H^p Ø`w ks^ tbmN\sf¶ D¯^kv `en¨p. ^mkns` 4 f\n¡v s_Zn]m]n^n¡\sf¶pw D¯^kn`p*m]n^p¶p. Ft§m«ms\t¶m ]m{S]psX fäp knk^§tam H¶pf_n]nsæn`pw tfK_nsâ NqsX]pÅ H^p ]m{S Aksa hwd¶ns¨Xpt¯maw Dt·gw WÂNp¶Sm]n^p¶p. AkÄ AVnN hf]w hzbvWw Nm\m³ Wn¶nÃ, sbs«¶v Ss¶ D_§nt¸m]n.
NrSyw 3:15 þWv A`m_w lÐn¨p. Nmky sbs«¶v Ss¶ Npan¨p s_Zn]m]n. F¸jm t{dNvcmÌv Nn«pN F¶_n]m¯SnWm AkÄ H^p fmPn]p*m¡n Njn¨p. 4:15 B]t¸mtj¡pw H^p sshWnN³ Nmkys] Nq«msW¯n. AkÄ A]mapsX NqsX sshWnN kmiW¯n N]_n. 5 fnWn«p sNm*v AkÀ tfK_nsâ AXps¯¯n. tfKÀ i^n`m AtUi¯nsâ hzNm^y kmiWfm] `mâv {Nqh_n C^n¡pN]m]n^p¶p. Nmky F¯n] DXsW k*n]n N]_n]n^n¡m³ b_ªp.
k*n]n tks_ Bs^]pw Nm\m¯Sp sNm*v “”tk_m^pfntà hÀ F¶v Nmky tImUn¨p. ‘ tk_m^pfnsæn Nmky k^ntà ‘ F¶ f_ptImUyfm]n^p¶p tfK_nsâ f_pbXn.
“”””At¿m hÀ, Mm³ sk_psS tImUn¨q Ft¶ HÅq” Nmky H^p knVw b_sªm¸n¨p.
“”””tWm tfmÀ NzÌy³hv… tPm«v Cäv?”
“”””¢n]À hÀ….” Nmky HutUymPnN emg]n f_pbXn b_ªp.
At¸mtj¡pw H^p sshWnN ss{XkÀ k¶v k*n ÌmÀ«v sI]vSp.
Ak^psX ]m{S SpX§n. Wà S\p¸p*v.. Nmky S\p¯p kn_¡p¶Sv N*n«v tfK_pw ss{Xk_pw In^n¨p. AkÀ H^p f\n¡qt_maw h©^n¨p. ASntkPS]n`m]n^p¶SnWm H^pbmXv Uq^w bn¶n«psk¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *