വാടക വീട്ടുകാർ 5 [Dhivya]?

Posted by

വാടക വീട്ടുകാർ 5

Vadaka Veettukaar Part 5 bY Dhivya | Previous Parts

kmXN ko«pNmÀ. 5

{lotUkn]pw {loV^Wpw S½n`pÅ Nan hufy N*p. F¶p {lotUkn¡p tdmVyfm]n.AkÄ ASv At¸mÄ Ss¶ {loV^tWmXv b_ªp..

{loV^³ {lotUknt]mXv b_ªp

{lotUkn…. AkÄ CSp Bt^msX¦n`pw b_]ptfm.

A§sW sI¿nà F¶m\v FWn¡v tSm¶p¶Sv {loVt^«m.. Fs´¶m Xo¨_pw B]n Wn§Ä Nan¨ Nm^ykpw Ct¸mÄ AkÄ A_nªntÃ.At¸mÄ AkÄ ASv bp_¯p b_ªm Xo¨_pw sb«ptbmkntÃ..

F´m]m`pw {lotUkn H¶p Aksa f]¯n hwhm^n¨p tWm¡p

AkapsX fWhn`n^n¸p F´ms\¶v A_n]mftÃm..

Mm³ H¶v tWm¡s« ..F´m]m`pw AktamXv Mm³ WÃ N¼Wn B\v.

Cu hf]w gyw] ko«n tN_n sdZn tbm]n NnX¶p..

Hm Fs´ms¡]m\v Mm³ N*Sv..H^p »q cn`nw N* tbms`]p*v. AkÄ¡p BsN NXn CaNn..Ct¸mÄ Bs^ Nn«n]m`pw H¶p Nan¨m sNmÅmw F¶m]n AkapsX fWhnÂ.

Fs´m^p Nan B]n^p¶p {lotUkn Nan¨Sp….{loVt^«³ Bav e]¦^w Ss¶ Ssâ A½s]]pw A]mÄ Nan¨p F¶p b_ªt¸mÄ knlzmhw k^p¶nÃ..{bm]w C{S Bs]¦n`pw F´p N^p¯m\v A]mÄ¡v–..

Bt`mIn¡pw tSm_pw AkÄ¡p bqän S^n¸v tN_n tN_n k¶p

AkÄ s{Zhv Ajn¨p fmän bns¶ H^p fmN-vhn fm{Sw FXp¯n«p..bns¶ bqÀ SXkm³ SpX§n bns¶ H^p kn^Â tNän H¶p ^*p k«w AXn¨p.At¸mjpw bqÀ WtÃm\w H`n¡p¶p*m]n^p¶p.

Nj¸v NqXn k^pN fmt{S Cu {bkr¯n sNm*p D*m]Sp.

AkÄ tkPw tbm]n H^p kjpSW§ FXp¯p k¶p bns¶ ASv sbm«n Sn^pNn tNän AXn¨p

Nan N*p tkPw tN_ntbm]n AkÄ kmSn AX¡m³ f_¶p tbm]n
At¸mjm\v {lotUkn A§n«p tN_n k¶Sv AkÄ kmSn Sp_¶p k^p¶ lÐw tN«p hufy tkPw kjpSW N«n`nWp AXn]nt`¡n«p.

{lotUkn _qfn tN_n k¶n«p AkapsX AXp¯p C^p¶p tImUn¨p.

hutfy Wo F´m C¶v tW^s¯ k¶Sv

C¶v tNmtaKn hv–ss{XNv B\v {lotUkn ASpsNm*p tW^s¯ k¶p.
F´m {lotUkn C¶v tbmkmªSv.

H¶pw CÃ hutfy t{bm{PmfnWv tbm]n«p k¶Snsâ £o\w D*m]n^p¶p At¸mÄ tbm]nÃ.H¶p _Ìv FXp¡mw F¶p knIm^n¨p.

B AsSWn¡v fWhn`m]n.{lotUkn s_Ìv FXp¡pN B]n^p¶p F¶v.

AsS´m hutfy Wo H¶p B¡n]Sm\tÃm iii..

G]v Wo _Ìv FXp¡p¶Sv Mm³ N*p
CWn H¶pw NqXn _Ìv FXp¡m³ tSm¶pt*m.

At¸mÄ Wo FÃmw N*p AsÃ.

bn¶ÃmsS N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *