അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 11 [Pooja]

Posted by

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 11

Ammuvum Reshmayum Pinne Njaanum Part 11 bY Pooja | Previous Parts

Ak³ ASpw b_ªv AkapsX {dm]psX ip¡jn¨v {dm ssNNan`qsX Du^ns]Xp¯p.. ASjn¡m³ AkÄ AktWmXv hiN^n¨p..
im]v… SpXp¯v tg¸m]n WnÂNp¶ hpKmS]psX AfrSNpwew Aksâ N®v SÅn¨p..
Ak³ AkapsX fp`Nsa SjpNn sNm*v Aksa bpaNnS]m¡n..
ewPn]mÀ¶ fp` N®pNÄ Ak³ sM^Xn..
Aksâ Du¼`nWm]n Ssâ fp`sM«pNÄ SpXp¯v k^p¶Ska_nªp.
Ak³ AkapsX A^nt]ma]n kn^`nWm In{Sw k^¨p.
Biv.. AkÄ sNmSn fq¯v htKgnsâ fpOw Ssâ fp`N®n AfÀ¯n..
AkWv Nm^yw bnXnNn«n.
Ak³ fp` N®nWv IpäpfpÅ Ipf¶ A^pNnt`]v¡v WmknsW sNm*v Wo¡n..
AkÄ bnXªp tbm]n.
sNm¨p Npªv fp`NÄ Wp\]pw tbms` Ak³ AkapsXapsX fp`NÄ fm_n fm_n Wp\ªp..
hpK]psX fpjp¯ fp`NÄ SpÅn Spap¼n . htKgv B HmfW¡p¶pNan Hmt^m D½ sNmXp¯p. Aksâ ssNNÄ AkapsX fp`Nsa SjpNn. AkÄ H¶p bpaªp.

B HmfW¡pX§an H¶n sSm«p. SXn¨ B fp`NÄ¡v Wà fnWphw tSm¶n. d`q¬ tbms` koÀ¯p Nq¼n] fp`¡®n kn^t`mXn¨t¸mÄ AkÄ C¡nan]pw t^mfm©kpw hpOkpw sNm*v M^§n. Aksâ ssN sSm«t¸msj]v¡p B fp`¡®v NÃptbms`]m]n. AkWSn sM^Xn Wo*p Np¯m³ Wn¡p¶ tbm`s¯ Skn«v Wn_¯n`pÅ ^*p fp`N®pNapw km]n`n«p I¸m³ SpX§n .AkÄ GtSm fm] t`mN¯ns`¶ tbms` N®pfX¨psNm*p A]mapsX {Nn]NÄ¡p kntV]m]n ^hn¡m³ SpX§n.
fnWnäpNtamaw hpKmS]psX fp` N®pw fäpw Du¼n]pw W¡n]pw ^hn¸n¨ tlgw
A]mÄ AkapsX fpO¯mNfmWw W¡n Wp\ªp Nknan Pm[ IpwdWw WÂNn sIkn]nÂ
Wp\ªp.. A]mapsX fpOw hpK]psX sIkn]n`qsX Cjªv bn³ Njp¯n F¯n.
AknsX]msN A]mÄ W¡n Wp\ªpw Wmkn«v D^hn]pw Aksa ^hn¸n¨p.. Gs_ tW^w
Ak³ Aksa hpOn¸n¨v AkapsX ^h¨^XnsW Ca¡nf_n¨p…
Njp¯n Aksâ Wmknsâ WWkv F¯n]t¸mÄ A^s¡«n AkÄ¡v H`n¨v
SpX§n..
Ak³ AkapsX hm^n]pw AXn¸mkmX]pw Du^ns]Xp¯p. ASq^ns]Xp¡m³ AkÄ htKgntWmXv hiN^n¨p.
tlgw ko*pw
Ak³ Ssâ fpOw hpKmS]psX fm_n`f¯n Ipwdn¨ksa ^h¯nsâ bpSn]
t`mN¯v F¯n¨p…
A]mÄ fp` N®v km]n`m¡n Du¼n NpXn¡m³ SpX§n…
fnWnäpNtamaw fp`Nsa fm_n fm_n Wp\ªv AkapsX A^s¡«n Ns]¯n¨p….
hpK]psX A^s¡«nt`¡v Daant`¡v ssNNÄ Cj¨p.. Smsj bmânhnWp Dant`¡v
Aksâ ssNNÄ A^n¨n_§n]t¸mÄ hpKmS A_n]msS Ss¶ SpsNÄ
ANäns¡mXp¯p…
AkapsX f`ÀkmXn t^mf ^inSfms\¶k³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *