ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 8 [ മീശപ്രകാശൻ ]

Posted by

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 8

മീശപ്രകാശൻ

BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 8 BY MEESA PRAKASAN

PREVIOUS PARTS

 

 

bs£ fpNan CsSÃw H¸ns]Xp¯psNm*v Nymf_¡®pNÄ F´ntWm tk*n Nm¯n^n¡p¶p*m]n^p¶p…….

Fhv.sF hSylo`Wp A¶v ^m{Sn]n D_¡fp*m]n^p¶nÃ…..Ss¶ b`Sk\ Ø`w fmäm³ {lfn¨ tSmfm¨³….St¶mXv l{SpS F´nsW¶p fWÊn`m]nÃ…..bn¶oXm\v Nm^y§apsX PSn bnXnNn«n]Sv…Cu Wm«ns` {bfm\n]m] tSmfm¨Wv HmlmW bmXp¶ Fh.sF fm^m]n^p¶p CknsX C^p¶ks^Ãmw…..Sm³ ASnWp kj§m¯kWms\¶p fWÊn`m¡n b` AXkpw tWm¡n….H^p Nm^\kpw NqXmsS Ss¶ Ø`w fmäm³ bänÃtÃm….ASnWpÅ Nm^\kpw S¸n WX¶ tSmfm¨Wv H¶pw Nn«m¯Sv sNm*v b¯nfX¡n WX¡pN]m\v…bs£ b´v Ct¸mÄ Ssâ tNmÀ«n`m\v….Sn^nªpw f_nªpw NnX¶p tW^w skap¸n¨p….CWn C³cÀtfg³ N_Îmt\m….F´m]m`pw SpWnªn_§pN Ss¶…..bntä¶v bSnkn`pw tW^s¯ tÌgWn F¯n…..kÕ` Cs¶mcm\v…..Akav H^p N\¡nWnÃm¯Sp W¶m]n….AZng\ Fhv.sF kÕ`…Nm`N¯n sNmXp¯p tWXn] s{bmtfmg³hv….bq_ntfmav….H^p fim sIä]ms\¶p ks¶¶v fWÊn`m]n…St¶mXv sNm©nNpj]m`pw ko«nt`¡pÅ £\Wkpw…Ft¸mÄ k¶m`pw fpNan`s¯ ^*p d«\pNÄ Sp_¶n«v tfl¸p_¯p H^p I^nªp Wn¡`pw….F{S Sk\ km\nwPv sI]vSp….Ct¸mÄ A`vbw HSp§n] f«m\v…C³cÀtfg³ Nn«n] {bNm^fpÅ hf]¯p fq¶p tbm`ohpNm^pfm]n hSylo`³ tSmfm¨sâ ko«nt`¡p Sn^n¨p…..koXnWp fp¶n tbm`ohv Ko¸v WnÀ¯n….H^p tbm`ohpNm^³ C_§n tPäv Sp_¶p….tPäv Sp_¶Spw Ko¸v hvboZn ANt¯¡v NmÀtbmÀ¨n sI¶v Wn¶p….k*n k¶p Wn¡p¶ lÐw tN«psNm*v tSmfm¨³ k¶p NSNv Sp_¶p….

Ssâ fp¶nt`¡n_§n k^p¶ hSylo`³ N*psNm*v tSmfm¨³ In^n¨psNm*v b_ªp….””k^\w….k^\w….hSylo`³ hmt_…..hm_nsW Sos^ {bSo£n¨nÃ….Cu tSmfm¨sâ ko«nt`m«v tNt«m…..F´m]m`pw sskNn]ms\¦n`pw hm_v k¶tÃm…..km C^n¡v….tfmsa….tfmsa….sZ]v–hn NpXn¡m³ Fs´¦n`pw FXpt¯m….Aà hm_nWp Hä¡nRv tbm^mfm]n^p¶ntÃ….sk_psS Cu b^nkm^§apfm]n«v…..

“”Mm³ C]mapsX hSvNm^w hzoN^n¡m³ k¶SÃ……M§Ä¡v Cu kosXm¶p thÀ¨v sI¿\w…..hSylo`³ b_ªp….

“”F¶SnWv…..km_âpt*m…..Ip½mS§p N]_n tf]m³ k^tÃ…..

“”Ccvc…sbm`]mXn tfmsW…km_âv…..Wnât½sX ……bq……hSylo`³ bNpSn knjp§n…..WnW¡v Mm³ km_âv Sm^mXm……thÀ¨v….H^p A`_ B]n^p¶p…..NqsX k¶ tbm`ohpNmÀ tbm`pw sM«nt¸m]n….Cu thÀ¨v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *