കളിയോഗം 2 [ബോബി]

Posted by

കളി യോഗം 2 [അമ്മ, ചിറ്റ]
KaliYogam Amma Chitta Part 2 bY ബോബി | Previous Part

 

Njnª bmÀ«v– FÃmkÀ¡pw CãvXfm]n N^pSp¶p. BUyfm]m\v FjpSp¶Sv ASnsâ Np_kpNsa {blvWfmNmSn^p¶ km]W¡mÀ¡pw {bhn²nN^n¨ sshänWpw Wµn. Wn§apsX Nfâv– Mm³ km]n¨p, Wn§apsX Aen{bm]w Mm³ fmWn¡p¶p.

Inä]psX cv`mgv dm¡v AXp¯ NT]n knk^n¡mw SpXÀ¶pÅ NT]m\v b_]p¶Sv.

ko*pw b_]p¶p CsSm^p C³shÌv tÌm_n]m\v Sm`vb^yfnÃm¯kÀ km]n¡m³ fpSn^^pSv.

^mkns` F\oät¸mÄ 9 f\n B]n^p¶p ^m{Sn]n WX¶ Nm^y§Ä HmÀ¯v BsN H^p sX³g³ A½s] CWn F§sW tchv sI¿pw BsN H^p NpätdmVw. H^n¡`pw B hmih¯nWv Mm³ fpSn^m³bmXnÃm]n^p¶p tbm] dp²n BWk`n¨m`pw Nn«nÃt`m. iman`pw _qfn`pw B^pfnÃ, AXp¡a]n sI¶t¸mÄ Inä hm^n FXp¯p sI_n] b\n]n`m\v.

Inä: “”B- Wo F\otäm F¶ms` Fs´m^p D_¡fm]n^p¶p C¶s` sI¿msf¶v b_ª Nm^yw Hs¡ sI¡³ f_t¶m?””

WsÃm^p f_pbXn b_]m³ km¡pNÄ fWÊn b^Sn.

Mm³: “”C¶s` Ft´m H^p £o\w D_§nt¸m]n. F¶n«v A½ FknsX? “”

Inä:””AkÄ b¨¡_n km§m³ B\v tSm¶p¶p Wnsâ AÑsâ NqsX tbm]n«p*v. bns¶ Mm³ C¶v tbmkpw Fsâ sN«nt]m³ knan¨n«p*v b_¼n b\n¡À D¨¡v k^pw F¶v At¸mÄ Mm³ AknsX tk\w””

Mm³:””Ft¸mÄ? “”

Inä:””Wnsâ A½ k¶n«v tbmkpw. Wo At§m«v– km Ct¸mÄ F´m]m`pw `okv Atà WnW¡v tk*Sv Mm³ AknsX¶p S^mw””

Mm³: “”k^mw H^p ssd¡v D*m]n^pt¶Â Ft¸mjpw tbm]n k^mfm]n^p¶p ASv– km§m³ Aѳ h½Sn¡nÃ,””

Inä:””F{S Bkpw?””

Mm³:””sh¡âv– ssd¡nWv H^p 50000^qbs]¦n`pfmkpw””

Inä:””Mm³ H^p 20 S^mw Wo km§n¡m³ tWm¡v “”

Mm³ In^n¨p sNm*v b_ªp hmVm^\ b\n]m³ B\p§Ä At§m«m\v Nymgv S^m_v CSnt¸mÄ tWs^ Sn^n¨m\tÃm… F´m]m`pw Inä tbmktà H¶v km]n`n«v Sm..

H¶v tbmXm C¶v tk* Mm³ {ZÊv– Hs¡ fmän]Sm\v Wo hm^n]n Na]pw F¶v b_ªv Inä b\n]n kybrS^m]n.

F´m]m`pw ^m{Sn]nt`m bän]nà H¶v FXp¯p Sm Intä F¶v b_ªv Mm³ sdÀfpZ Smjv¯n Np«sW bp_¯nXp¯p.

Cu sI¡sâs]m^p Nm^yw Mm³ sI]vSp S^mw bt£ Wo Fsâ tUi¯v bp®ymiw San¡^pSv tNt«m F¶v b_ªv Inä In^n¡m³ SpX§n MmWpw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *