മാലാഖമാരുടെ കൂടെ 5 [Kichu?]

Posted by

മാലാഖമാരുടെ കൂടെ 5

Malakhamaarude koode Part 5 [Kichu?] | Previous Part

DÅSv b_ªm Cu k*n¡Sp tN_n Njnªt¸mÄ H^p hfmVmWw… bns¶ Fsâ `tPKv _os¢]nw sI¿m³ tbm`pw FWn¡v tbmtk*n k¶nÃ, W½psX tbm`ohv hpir¯p¡Ä FÃmw Fs¶ NãsbXp¯msS Ss¶Sm³ sI]vSp S¶p.

k*n]n ^*p tbm`ohpNmÀ fm{Sw H^mÄ Nymbvä³ B\t{S..! fsä]mÄ hmUm sbm`othm ss{Zkt_m Bkpw AkÀ ^*p tb^pw fp³ hoän`pw Mm³ ^mKNo]fm]n bn¶n`pw B\v. sfmssd tfXn¨p sk¨p bs£ bmÊvtbmÀ«pw dmPpw Hs¡ Fsâ ssN]n`m\v.

F]ÀtbmÀ«v t_mZn k*n NpSn¨p bmªp sNm*n^p¶p Ct¸mÄ Bl Fs´Xp¡pkm^n¡pw..? bmkw N^]p¶p*mkptfm..? ti]v CÃ… Ft¸mÄ AkÄ¡p Ft¶mXv sNmÃmWpÅ tUgykpw, sk_p¸pw fm{Sfm]n^n¡pw H^p Blzmh Wnlzmht¯msX Mm³ hoän Im^n N®pNÄ AX¨p…

“”””ti]v Wo D_§pkmtWm..?”

_n]Àkyq fn__n`qsX Fs¶ tWm¡n ss{ZkÀ tbm`ohv, A_dn]n tImUn¨p. Mm³ N®v Sp_¶p A]msa tWm¡n At¸mÄ k`Sp kl¯n^p¶ Nymbvä³ Fs¶ tWm¡n Wà b¨ inµn]nÂ…

“”Wo f`dm_n]tà WnW¡v inµn A_n]mtfm..?”

Mm³ tN«n«p*v A_dn tbm`ohpNm^n H¯n^n tbÀ¡v W¶m]n inµn A_n]mw F¶v tU Cs¸m A§sW H^mÄ Fsâ N×p³bnÂ… Mm³ b_ªp

“”””AsS hmÀ f`dm_n]m\v inµn A_n]mw…”

ss{ZkÀ At¸mta¡pw tf`ptUymPØsâ {boSn h¼mUn¡m³ Nn«n] H^kh^w fpS`m¡n NymbväsW inµn A_n]mkp¶Snsâ k`p¸w b_ªp bpNjv–¯m³ SpX§n…

A]mÄ¡v– sbm§¨w Cãfms\¶p tSm¶n AksW Nm\n¡m³ Bkpw AÃmsS F¶n F´v CWvs{Xhv_v D*mNmWm Fsâ kntlg§Ä fpjpk³ tImUn¨p fWÊn`m¡n ftä]mÄ¡p SÀÖnf sI]vSp sNm*n^p¶p…

F´m]m`pw tKm`n tbm]Sv sNm*v NmlnÃmsS t`m¬ AX¡m³ bämsS e£\fnÃmsS skÅw fm{Sw NpXn¨p ^*p WmÄ Njn¨p Nq«ns]s¶ms¡ Ip½m SÅn tNän] Fsâ km¡pNÄ fpjpk³ B bmk§Ä skÅw sSmXmsS fnjp§n… AkÀ Ft¶mXv b_ªp.

“”””Wo kngfnt¡*… ssUkw FÃmw Nm\p¶p At±iw Wns¶ him]n¡pw Wo MRsa tbXn¡* M§Ä Wns¶ H¶pw sI¿nÃ…””

Mm³ fpOs¯ kngmU emkw Wãs¸Xp¯msS Ss¶ Wµnt]msX S` Np`p¡n. bns¶ Np_¨p tW^t¯¡v B^pw H¶pw hwhm^n¨nà Fsâ NUW NT B A_dnNapsX fWÊn kngfw D*m¡ns]¶v kyàw.

M§Ä Ct¸mÄ tgOv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *