എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ ബാധ്യതയും

Posted by

എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ ബാധ്യതയും

Ente Bharyayum Ente Badhyathayum bY Ajmal

Mm³ AKvfÂ, Fsâ N¼n¡p«³ NT]psX H¶pw ^*pw emP§Ä FÃmk^pw km]¨n^n¡pftÃm. km]W¡m^n b`^psX]pw Aen{bm]§apw WnÀt±l§apw km]n¨t¸mÄ ht´mgkpw {btImUWkpw B\v D*m]Sv.

Njnª ^*p emP§an`pw PÄcn k¨v ¹hv 2 bYn¡pt¼mÄ FWn¡p*m] hzkÀPmWp^mP AWpek§Ä B\v– Mm³ FjpSn]Sv. Wn§an b`À¡pw fWÊn`m]n«p*mkpw MmsWm^p hzÀPmWp^mPn Aà F¶v. hq{S¯n AXp¯p NqXn] sgfo_n¡]pfm]n A_nknÃm]vf sNm*v bäntbm] H^p dÔw. bns¶ ASnsâ koZnt]m Nm\n¨p C¡]pw _qfns` hpir¯p¡apw tIÀ¶v Ak^psX em^yfm^v AXp¯nÃm¯Snsâ FÃm Nj¸pw F¶n SoÀ¯p.

¹hvXp Njnªp Wm«nt`¡v Mm³ tbmNp¶Sv ks^ AkÀ Fs¶ b®n hpOn¨p.

bns¶ Nm`kpw fm_n NT]pw fm_n. Zn{Pn Wm«n Ss¶]m]n^p¶p. ASv Njnªp ^*p kÀgt¯maw tKm`n AtWzgn¨p WX¶p. bn¶oXv B`pk fmÀ¡än H^p timÄsh]n dnhnWhv HsN SpX§n. H^p N`ym\kpw Njn¨p.

Fsâ em^ys] Np_n¨v b_]ms\¦nÂ, tb^v gw`, H^p bmkw Np«n. bs¯m³bSp k]Êv HÅq. ASnhpµ^n. AkapsX huµ^ys¯ bpNjv¯n b_]m¯ Fsâ H^p Nq«pNm^pw Ss¶ D*m]n^p¶nÃ.

fpOs¯ huµ^yw fm{Sà Ak·m^v Dt±ln¡p¶sS¶v FWn¡v W¶m]n A_n]mw. Bs^]pw BNÀgn¡p¶ l^o^ kXnkpw N¿n HSp§m¯ fp`Napw. Wà Wo* DÅpÅ fpXn]pw. F¶m k`y SXns]m¶pÃ. Kn½n HsN tbm]n tdmZn sg]v¸v Wn`WnÀ¯p¶ sb¬Np«nNsa tbms` tSm¶nt¸mkpw.

CkapsX Bs^]pw BNÀgn¡p¶ Cu huµ^yw Ss¶]m\v CkÄ Fsâ emPyfm]n b`t¸mjpw FWn¡v tSm¶m_v.

N`ym\w Njnª A¶v fpSt` FWn¡v {em´v B]n fm_n]Sv shN-vhv Ss¶]m\v. hSyw b_ªm Fs¶¡mapw Nj¸v NqXn] sb®nsW]m\v FWn¡v Nn«n]Sv. Unkhkpw H^p 6þ7 {bmklysf¦n`pw M§Ä Nan¡m_p*v. ^mkns`]pw D¨¡v Mm³ ko«n k^pt¼mjpw bns¶ ^m{Sn]pw FÃmw B]n b` {bmklyw. b`t¸mjpw SpX§n k]v¡p¶Sv gw` Ss¶]m\v. Fsâ fXn]ns`ms¡ k¶n^p¶pw fäpw Sm`vb^yw Nm\n¡m_v Akav Ss¶]m.

BUysfms¡ Np® km]n Du¼n b^nI]fnÃm]n^p¶¶ gw` Ct¸mÄ ASn H^p sskUPvVyfpÅ Bam]n fm_n. ^m{Sn]ns` AkhmW _u*v Nan Njn]pt¼mtj¡pw Mm³ BsN AklS]m]n«p*mkpw. Fsâ Np®]n Wn¶v At¸mtj¡pw H^p SpÅn bm`v Ss¶ SnN¨p k^m¯ AkØ B]n«p*mkpw. F¶m`pw AkÄ ASpw Du¼n NpXn¨p Njnªnt« D_§m_pÅp.

bn¶oXpÅ fmh§an FÃmw Aksam¯pÅ ]m{SNapw; i\nfq¬ B]pw fäpw. b` Ø`§an`pw tim«Â fp_nNan`pw FÃmw Nan¨p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *