മിത്രകളത്രം [Master]

Posted by

മിത്രകളത്രം

Mithrakalathram Author Master

 

N®mXn]psX fp³bn`m]n^p¶p Wn½n. UÀ¸\¯n Nm\s¸« hzshuµ^yw `i^n Wp^]p¶ fWthmsX, NmfhpOUmin]m] l^o^w WÂNn] hpON^fm] AhzØSt]msX AkÄ tWm¡n. bp^pgVfWnNan APvWn bXÀ¯m³ S¡ AjNpÅ sNmjp¯ ssNNÄ sbm¡n AkÄ Wo*p Ip^p*v hfr²fm] Ssâ fpXn Ca¡n]n«p. ^mkns` Npan Njnªn«v H^p f\n¡qÀ NqXn B]n«nÃ. N£§Ä kn]À¯v SpX§n]n^n¡p¶p. NXpw Ipk¸v Wn_fpÅ Ip^nUm_nsâ ssNNapsX AXn]n WWkv– bXÀ¶p bnXn¡pN]m\v. Cu_³ fpXn]n Wn¶pw Wn_N£§an Wn¶pw kn]À¸nsâ PÔw {bh^n¨v fp_n]n Wn_]p¶p*v. kÃms¯m^p fmhvf^nN PÔfm\v Ssâ kn]À¸nWv. Wm\t¯msX Wn½n N®n N_ps¸jpSn.

“”””Wnsâ fp_ot`m«v tN_n] tkÀ¸nsâ f\fm..F´m sbs® Wo H^pbmXv tkÀ¡ptfm?” A½m]n]½ H^n¡Â tImUn¨Sm\v.

bp_¯v Wn¶pw DÅnt`¡v k^p¶kÀ¡m\v PÔ¯nsâ So{kS fWhn`mNpN; SWn¡v bs£ AknXknsX D*mNp¶ Cu WWkv kÃm¯ AhzØS hrãn¡p¶p; hpON^fm], B`hyfp*m¡p¶ H^pS^w AhzØS.

“”””F´m f½o Fsâ l^o^w C§sW kn]À¡p¶Sv…Npan¨n«p tkgw fm_*..A¸tj¡pw SpX§pw..{btSyNn¨pw N£§Ä..”

“”””Dw..sI_y Np«n]tÃ..{bmt]mw AVnNfnÃtÃm..AXp¯ Sk\ Ak³ k^pt¼m Wns¶¡qXn At§m«v– sNm*ptbmNm³ b_]\w..sN«p Njnªm em^yw eÀ¯mkpw H^pfn¨v Kokn¡\w..A§Wm^p¶p M§sX Hs¡ Nm`¯v..”

hnsäu«n Nm`pw Wo«n]n^p¶v fp«pNan Npj¼v bp^«ns¡m*v tf^n]½ b_]pN]m]n^p¶p. sSm«Xp¯v Ss¶ Wn½n Nm WO§an Wn_w bp^«ns¡m*v C^n¸p*v. PÄcnt`¡v tbmNp¶ Nm^yw tN«t¸mÄ AkÄ¡pÅn bpÑw tSm¶n. Cu f½n¡v tfmsW¸än F´_n]mw? AkÄ bs£ bp_tf H¶pw b_ªnÃ.

“”””M§sXs]ms¡ Nm`¯v sb®pw sI_p¡Wpw NqXn H^pfn¨v Nm\p¶Sv ^m{So fm{Sfm. C¶s¯t¸ms` sSm_¶p hwhm^n¡mtWm ftäm A¶v H¡ptfm? NqXpS`v tW^w em^yt]mXv– fn*n]m bt_w Ak³ sbt¦m´³ Bs\¶v..sb®v eÀ¯mknsW SWn¨p N*m bt_w Akav f^wtN_n Bs\¶v..A¶s¯ H^p Nm`tf..” tf^n]½ PSNm`hvf^\Nant`¡v Duan]n«p hz]w In^n¨p.

A¶s¯ B\p§Ä B\p§am]n^p¶p f½o. C¶pÅk·m^n eq^nemPkpw sk_pw t{dm]n`À tNmjnNsat¸ms` B\v. AkÀ t{dm]n`À tNmjn Sn¶p¶p, AtStbms` bq\n¨v H^p Pp\kpfnÃm¯ l^o^kpw sNm*v Kokn¡p¶p. WmX³ tNmjn]pw Wm«p e£\kpw Hs¡ Njn¨v tf`W§n tKm`n sI]vSn^p¶ A¡m`s¯ B\p§Ä SnNª bp^pg·mÀ B]n^p¶p. Nj¸v fq¯ sb®p§sa No_n sbma¶p hpOn¸n¡m³ NjnkpÅkÀ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *