ആസക്തിയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ 4 [പോക്കർ ഹാജി]

Posted by

ആസക്തിയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ 4

 Aasakthiyude Agninalangal Part 4  bY: പോക്കർ ഹാജി | Previous Parts

 

fm`Sn]psX sW©nXn¸p NqXn AkÄ¡p l^o^w SaÀ¶p kojpsf¶p ks^ tSm¶n.A¨³ SWn¡p C{S hhvsb³hv Nm\n¨p F´p h½mWfm\p sNm*p k¶sS¶p knIm^n¨p sNm*p ^mV N®pNÄ Npt_sÈ Sp_¶p sNm*p Sn^nªp Wn¶p.AknXps¯ NmjvI N*p Aksam¶p bS_n bp_Nns`¡p sk¨p tbm]n.AkÄ¡Sp knlzhn¡m³ NjnªnÃ.AkapsX fpemkw N*p fm`Sn]psX hÀÆ ssV^ykpw tbm]n .AkÄ¡msN Wm\t¡Xm]n CWn Kokn¨n«p Nm^yfnsöp ks^ sSm¶n.CSptbms`m^p AbfmWw Fsâ KoknS¯n`n¶p ks^ D*m]n«nÃ.AkÄ¡p A¨tWmXp fWÊn e]¦^ sk_p¸p sSm¶n.UpgvX³ Fs¶ C§sW ISn¡psf¶p N^pSn]nÃ.At¸mjpw ^mf³ ^mVs] tWm¡n In^n¨p sNm*p A§sW Ss¶ Wn¡pN]m]n^p¶p.fm`Sn¡p H¶W§m³ tbm`pw Njnªn^p¶nà Nm`pNÄ Wn`¯p_ªp tbm]Sp tbms` sSm¶n.

B Nmjv¨ N*Snsâ BUys¯ tgm¡pw A¼^¸pw fm_n F´m\p CknsX WX¡p¶Sp F¶p ^mV¡p kyNvSfm]n SpX§n.At¸msj¡pw fm`Sn kngfw hin¡m³ k¿msS sbm«n¡^ªp.
fm`Sn]psX N^¨n N*p fm`Sn l^n¡p tbXn¨p F¶p fWÊn`m¡n] ^mf³ DXsW Ss¶ Aksa kn«p F¶n«p ^mVt]mXp tImUn¨p
‘..F§Wp*p tfmsa A¨sâ h½mWw .. ‘

B Nmjv¨ N*Snsâ BUys¯ tgm¡pw A¼^¸pw fm_n F´m\p CknsX WX¡p¶Sp F¶p ^mV¡p kyNvSfm]n SpX§n.At¸msj¡pw fm`Sn kngfw hin¡m³ k¿msS sbm«n¡^ªp.
fm`Sn]psX N^¨n N*p fm`Sn l^n¡p tbXn¨p F¶p fWÊn`m¡n]^mf³ DXsW Ss¶ Aksa kn«p F¶n«p ^mVt]mXp tImUn¨p
“”F§Wp*p tfmsa A¨sâ h½mWw .. ”

^mV¡pw fm`Sn]psX N^¨n`p N*s¸m h¦Xw k¶p.AkÄ k¶p S` NpWn¨p Wn¶p N^ªp sNm*n^p¶ fm`Sn]psX tSman bnXn¨p sNm*p b_ªp
“”tbms«.. ..kngfn¡msStI¨o.. N^]msS…tI¨n N^ªm FWn¡pw kngfw k^pw.. ..”
AkÄ fm`Sns] hfmVmWn¸n¨p.^wPw kngfQ«¯nt`¡p tbmNp¶Sp N* ^mfWpw kngfw k¶p.
“”..A¨m A¨sW´p b\n]m Cu Nm\n¨Sp F´nWm tI¨ns] tN_n¸nXn¨Sp. tI¨n¡p kngffm]nsÃ..”
“”..FXn Akap sb«¶p N^]psf¶p Mm³ N^pSns]m.WnWs¡m^p hÀss{bhv B]nt¡ms«¶p N^pSn]m..””‘
“”‘..F´p hÀss{bhv ..sb®p§sa tN_n¸nXn¨n«ms\m hÀss{bhv Nm\n¡p¶Sp.. ..””‘ “”‘..tI¨n]msN tbXn¨p tbm]sÃm..tI¨ns]´p knIm^n¡pw..Bs^¦n`pf_nªm bns¶ Kokn¨n^n¡s\m.A¨sW´m N^pSns] hpNptk«³ CÃmt¯m*p tI¨n]nknsX Nj¸X¡n Wn¡pkms\s¶m..Fsâ tI¨osX KoknSw Wln¸n¨n«p bns¶ tI¨n¡v Fs´¦n`pw bän]m`p*sÃm FWn¡p hin¡nà ASp A¨Wms\¦n tbm`pw..A¨³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *