രതിമന്മഥന്‍ [മാസ്റ്റര്‍]

Posted by

രതിമന്മഥന്‍

RathiManmadhan bY Master

 

bN W¶m]n D_§n]Sv sNm*mNmw, ^m{Sn D_¡w k^msS Sn^nªpw f_nªpw NnX¡pNm]n^p¶p tPmbn. fp_n]n`pw bp_¯pw QWtf_n] C^p«v. hf]w F{S]m]n¡m\pw F¶v AksWm^p Duikpfp*m]n^p¶nÃ. bp_¯v IokoXpNapw ^m{So©^·m^pw WX¯p¶ hwPoSkn^p¶v NmSpNÄ¡v At`mh^fp*m¡p¶p. D_§n¡n«m³ tk*n WX¯n] hz]wtemP§Ä Wm`n`VnNfp*v CSpks^. hpOmW´^w dinÀ¤fn¨ doKlN`§Ä `p¦n]n N«bnXn¨v D\§n¸nXn¨n^n¡p¶p. F´m\v D_¡w k^m¯Sv? ^m{Sn bSnknÃmsS Njn¨ sbmt_m«]pw C_¨n]pw Bt\m knó? G]v–..ASmNm³ kjn]nÃ. F´v Njn¨m`pw skÅw tbms` Uin¡p¶ {bm]fm\v. AtSm bN`p_¡w NqXnt¸m]Smt\m Nm^\w? hz]wtemPw sI]vSn«pw £o\w tSm¶p¶nÃ. Sfnjv hnWnf]ns` Wm`v Wm]nNfms^]m\v C¶v tkjvI]v¡v kntV]^m¡n]Sv. bs£ F¶n«pw `nwPw VzKw tbms` Np¯sW Ss¶ Wn`sNmÅpN]m\v.
sbs«¶v bp_s¯m^p lÐw tN«Sv tbms` AkWv tSm¶n. tPmbn sIknt]mÀ¯p. bp_¯v H^p ssh¡nÄ k¶p Wn¶ lÐw tNt«m F¶ l¦. Ak³ KmP^qNWm]n sIkn k«w bnXn¨p; AsS Bt^m ssh¡nÄ Ìmân k]v¡p¶ lÐw. irU]fnXn¸nsâ Smaw sbmXp¶sW kÀ²n¡m³ B^wen¨Sv AkW_nªp. B^m\Sv? Ak³ NnX¡¸m] kn«p Wn`¯v Wn¶pw sfsà Fjpt¶äp.
“””bntÅ^v NnXt¶mXn I{µntN” AX¡n¸nXn¨ H^p bp^pglÐw.
“”””Ft¸mtj NnX¶p”
A½]psX In^n N`À¶ hz^w. B^m\Sv? Cu AÀ²^m{Sn S§apsX ko«nÂ? sNufm^w bn¶n«v s]uÆW¯nsâ bXnkmSn¡ F¯n Wn¡p¶ Bt^mPykmWm] GsSm^p sI_p¸¡m^Wpw D*mNmkp¶ BNmw£ N`À¶ hwl]w tPmbns]]pw NojX¡n. Ak³ bmUbSWlÐw tNĸn¡msS WX¶p sI¶p bp_s¯ C^p«nt`¡v tWm¡n. C^p«v QWoekn¨p NnX¡pN]m\v bp_¯v. skan¨¯nsâ sI_ns]m^p No_v tbm`pw F§pfnÃ. ^*p Wnj`pNÄ bp_¯v I`n¡p¶Sv Sos^ Akyàfm]n fm{Sw Nm\mw. ASns`m¶v, A½]m\v. HmÀ¯t¸mÄ Aksâ DÅn H^p APvWnWmaw N¯ns]^nªp.
“”””F´m C{S sskNn]Sv? Mm³ N^pSn C¶nWn k^nÃm]n^n¡psf¶v” A½]psX sNm©Â N`À¶ hz^w. A½]psX fp_n]n Wn¶pfm\v lÐw. ^*ptb^pw DÅn N]_n]n^n¡p¶p.
“”””t_mh½]psX Nps_ dÔp¡Ä..tbmNm³ Smfhn¨p..bns¶ dm¡n FÃmw D_§t*..”
“”””sNm¨½ Sn^¡ptfm?”
“”””ASnWkapw MmWpw H¶n¨ÃtÃm D_¡w”
“”””Nų”
AX¡n¸nXn¨ In^nNÄ. D]^p¶ lzmhSma§Ä; H¸w IpXpWnlzmh§apw. {Nfw sN«p {bkÀ¯n¡p¶, sW©nsâ Daven¯nNan làfm]n k¶nXn¡p¶ hzirU]s¯ Wn]{´n¡m³ tPmbn knc`fm]n {lfn¨p. ^SnhpO¯n B_mXp¶ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *