സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരം 1 ?ലൂസിഫർ?

Posted by

സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരം 1

Swargathekkal Sundaram Part 1 bY

?ലൂസിഫർ?

^mkns` eÀ¯mknWpÅ sdZvtNmcn]pfm]n _qfns`¯n] AWpbf B Nmjv¨ N*v A¼^¶p. eÀ¯mknsW sN«n¸nXn¨v NnX¡p¶ fNÄ.!

CkanSv Fs¸m k¶v NnX¶p.? Cu]nsX]m]n sb®nWv Np_p¼n¯n^n NqXp¶p*v. GSv tW^kpw AÑsW Ipän¸nXn¨m\v WX¸v. Cs¸m NnX¸pw SpX§n.

H^p WnfngfkÄ fNapsX B NnX¸v hmNqSw tWm¡n Wn¶p. {bm]w SnNª sb®m\v bmSn SpX]pw bp_¯v Nm\n¨v AÑsâ fm_n bq¨¡p«ns] tbms` bSp§n¡nX¡p¶Sv.

“”F\os¡Xo F\o¡m³.. F\oäp tbmXo.. WnW¡n¶p ¢mhntÃ.?” I´n¡ns«m¶p sNmXp¯p.

I´n NnX¶v Np`p§n]SÃmsS Aksa\oänÃ. fm{Sfà H^p Nms`Xp¯v AÑsâ SpXNÄ¡v fotS¡v fX¡n sk¡pN]pw sI]vSp. AtSmsX fnZn H¶pNqXn fpNant`¡p]À¶p.

SpX]nXp¡nt`¡v tWm¡n] AWpbf fq¡¯v kn^Âk¨p. sb®v bmân]pw C«n«nÃ.! SXn¨ bq_p fpjpkWpw Nm\mw. SpXNan sM^nªv SÅn Wn¡p¶p. skap¯ {bS`¯n N_p¯ Npän t^mf§Ä sSanªv Nm\p¶p. H^mjv¨ fp¼v kXn¨Smk\w. Ssâ tfmav fpjp¯ sb®ms]¶v AkÄ¡v tSm¶n. Asænt` SXn¨ {bNrSfm.. FÃmw Wà tbms` kaÀ¶p. ¹hv XpknWm\v bYn¡p¶sS¶v b_ªm Bs^¦n`pw knlzhn¡ptfm.? AÑsâ sIáp«n¡v Np«n¡an Ct¸mjpw kn«v fm_n]n«pfnÃ. WPvWfm] DįpX]n Ss¶ H^p WpÅv sNmXp¯p.

“”Wnt¶mXv Mm³ b_ªn«ntÃXo D_§pt¼mÄ bmân]n«v NnX¡\sf¶v..”

“”At¿.. A½¡v CSp tWm¡`mt\m b\n.?” AkÄ tUgy¯n fnZn Smjv¯n sdÍn Wn¶n_§n I´n]pw Np`p¡n Hät¸m¡v. kmSn NX¶Spw SpX]nXp¡v Djn]p¶Sv N* AWpbf In^n¨p. tkUWn¨p Nm\pw.

tNmcn tfl¡v fpNan sk¨kÄ KWkmSns`Ãmw f`Às¡ Sp_¶p..

koXnWp bn¶n tSmXm\v. ASnW¸p_w knlm`fm] k]Â. CX]v¡paa k^¼pNan Np`¨p WnÂNp¶ sS§n³ ssSNÄ. C¶s` fj sb]vSSpsNm*v f^§saÃmw WWªp NnX¡p¶p. S\p¸pÅ Caw sS¶Â DÅnt`¡Xn¨Spw AkapsX DÅw NpanÀ¶ptbm]n.

bpSn] koXpsk¨n«v H^p fmhw Njnªp. Ct¸mjpw bp_s¯ Nmjv¨NÄ AkÄ¡v bpSpf]pÅSm\v. S_km«ns` Sn§n sM^nª A´^o£¯n koÀ¸pfp«n¡nX¶ C¶s`NÄ Akant`t¡mXns]¯n. hmVyfm]n^p¶n«pw knKt]«WnãfÃm]n^p¶p S_kmXv kn«p tbm^m³. AkhmWw Ssâ Wn^´^fm] WnÀdÔ¯nWv knKt]«Wv kjt§*n k¶p. CSm\v Sm³ N* hzbvWw. CSm\v Sm³ B{Pin¨ hzÀ¤w. SmWpw knKt]«Wpw ^*p f¡apw fm{SfX§p¶

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *