ചേച്ചിമാർ ഫ്രം അബ്രോഡ് 3 [കുഞ്ഞൻ]

Posted by

ചേച്ചിമാർ ഫ്രം അബ്രോഡ് 3 [അവസാനഭാഗം]

Chechimaar From Abroad Part 3 By കുഞ്ഞൻ

Previous Parts

 

 

NnS¨psNm*v bXkn C^p¶ Egn]psX AXp¯v NpWnªp Wn¶v AkapsX ftWmi^fm] fp`NapsX fpjp¸v Btkmaw {bUÀln¸n¨psNm*v hSn b_ªp…
“”NqÄ fm³… Cävhv chv_v ssXw… shm tZm*v sPäv A¸v–shäv…”” Nm`N¯n bqäns` skÅw SpX¨p sNm*v hSn b_ªp… B knXÀ¶ NansI¸nt`¡p tWm¡n skÅfn_¡n sNm*n^p¶ Aksâ S`fpXn bnXn¨v k`n¨v hSn b_ªp…
“”FWn¡v Wns¶ fSn]m]nÃ… sF WoZv äp hmänhv–ssc ssfshÂcv…””
Ak³ N®pw In½n¨v Nptª¨n]psX fpOt¯¡v tWm¡n… AksW bnXns¨jptW¸n¨v Aksâ Ur[fm] sW©n ssN k¨v D]À¶p sbm§n B Ip*pNan D½ k¨p…
“”Mm³ k^pw C¶v ^m{Sn Ss¶… Wo D_§*m.. kt`y¨n D_§n Njnªm Mm³ k^pw… Fs¶ SrbvSns¸Xp¯ns] bäq… “” AkÄ kÃs¯m^p Umit¯msX]pw knNm^t¯msX]pw b_ªt¸m… Nmä¯v BXns¡m*n^p¶ Aksâ Np©mf\n Hs¶jpt¶äp Wn¶p… Fjpt¶äp Wn¶v tWm¡n]t¸m… Nptª¨n]psX N´v sshäXn¨v Nm\n¨p…
Ak³ tI¨ns] AfÀ¯n bnXn¨v Ip*v km]ns`Xp¯v Wp\ªp… Aksâ Np® Nptª¨n]psX AXnk]_nsâ Spa¨v Wn¶p…
hSn]psX l^o^¯n D*m]n SpX§n] fmäw bSns] Egn]psX tUit¯¡pw {bSnc`n¡m³ SpX§n…
AX§m¯ Nj¸nsâ {bSn^qbfm\v Ssâ Nptª¨n F¶ hSyw Ak³ Sn^n¨_nªp… AkWns` bp^pg³ D\À¶p… B bªn I´nNsa bnXn¨v sM^n¨v Ak³ Nptª¨n]psX Njp¯n Aksâ fq¡pw Ip*pw NqXn C«v D^Ên ^hn¨p…hSn]psX NXn NqXpN]m]n^p¶p… AkapsX ssN dÀfpZ¡v bp_¯v Wn¡p¶ AWn]sâ sb^pwNp®]nt`¡v Wo§n… AkapsX fmÀ±ktf_n] ssN]psX IqXv Aksâ Np®]n AWpeksb«p…
Aksâ N®pNÄ Sna§n… Ak³ knNm^{b£maW¯m Ssâ tI¨n]psX I´nNan ssN koln AXn¨p… Ytb…Ytb…Ytb…Ytb…
“”B… Biv… B..””
hSn Np¯v hnWnf]ns` Wm]nNs] tbms` NXn lÐ§Ä bp_s¸Xpkn¨p…
“”Fsâ Nptª¨n… Nptª¨n l^n¡pw H^p skXn Ss¶… “”
“”tR… Mm³ skXnt]m… F¶v k¨mÂ…”” fWhn`mNm¯ tbms` hSn b_ªp…
Btklt¯msX Nptª¨n]psX l^o^¯n ssNNÄ HmXn¨v Aksâ A^ sNm*v tI¨n]psX AXnk]_n D^hn ^hn¨p sNm*v Egn b_ªp…
“”im.. skXn… fWhn`m]nÃ… NXn fq¯ sb®nsW]m\v M§Ä skXn F¶v b_]p¶Sv… “”
H^p fmÀ¡nsâ tImUy¯nsâ D¯^w b_]p¶ tbms` Ak³ b_ªp…
“”]q fo³ É«v…””
“”im… Gs_¡ps_…””
“”]m… sF Bw É«v… “” Aksâ Np®s] bnXn¨v sSm`n¨v AkÄ b_ªp…
“”Fsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *