റംസാൻ്റെ ഹൂറികൾ

Posted by

റംസാൻ്റെ ഹൂറികൾ

Ramsante Hoorikal bY Sugunan

kas^ Nm`fm]pÅ H^p B{Pifm\v H^p N¼n NT FjpSpN F¶pÅSv. CSv Fsâ BUy hw^wefm\v B]SnWm Fs¶¦n`pw sSäpNpä§Ä k¶n«ps*¦n £fn¡pN ……

bÅn]ns` ^mkn`s¯ dm¦pknan tN«m\v _whm³ D_¡fp\À¶Sv. F¶s¯]pw tbms` UnWI^yNÄ Njnªv Npan¨p s_Zn B]n e£\w Njn¡mWm]n Ak³ Smsj C_§n k¶p.tb^ptN« A_]v¡Â f³hn`ns` sh]vUv A`n]psX fq¶mfs¯ sbmt¶mfW]m\v _whm³. _whmWv KWWw WÂNp¶nsX B´^nN ^à{hmkw fq`w Aksâ D½ f^n¨p. A_]v¡Â NpXpwd¯n`pÅkt^mXv tbXn]pw ASn`pb^n dipfmWkpfpÅ H^p hmfqinN A´^o£¯n`m\v _whm³ kaÀ¶p k¶Sv. fäpÅk^n Wn¶v _whmWv Nn«n]n^p¶ hvtWikpw b^nI^\kpw B]n^p¶nà Aksâ hz´w NpXpwd¯p Wn¶pw Nn«n]n^p¶Sv.Wm«n`pw tNmtaKn`pw bs£ _whm³ sbmt¶mfW B]n^p¶p.

CWn A_]v¡Â S_km«ns` AwP§sa b^nI]s¸Xp¯mw: W½psX Wm]N³ _whm³ tNmtaKv fq¶mw kÀg dn^pU knUymÀ°n]m\v.sh]vUv A`nþ_whmsâ dm¸ ,Bs^]pw tbXn¸n¡p¶ ^qbhmUrlyfpÅ BKmWdmip.sh]Uv A`n]psX ^*mw em^y ^Ó._whmsâ D½ f¿¯m] tlgw dÔp¡apsX bnXnkmln Nm^\w sh]vUv dokn]m¡n] sb®v.50 AXp¸n¨v k]Êp*v sh]vUnsW¦n`pw ^Ó¡v 32 k]tÊ B]n«pÅp.AXp¯Sv sh]vUnsâ dm¡n f¡am\v fq¯k³ S³hoÀ 27 k]Êm]n ^*mfs¯Sv _n]mhv, S³ho_n Wn¶pw H¶^ k]hv kySymhw._nhzm³ 10 k]Êv sh]vUnsâ ^*mw dokn]ns` fN³.S³ho_nsâ dokn _hn] 25 k]hv {bm]w ,KngmWþ _n]mhnsâ dokn {bm]w 23.S³ho_nsâ 5 k]hv {bm]fpÅ fN³ A`n, _n]mhnsâ 6 fmhw {bm]fpÅ fNÄ hnSm^. CkÀ¡p bp_sf B ko«n fäp fq¶wP§Ä NqXn D*v, sh]vUnsâ Ca] htimU^³ ANvdÀ A`n ,ANvd_nsâ em^y Kmhvfn³ (40 k]Êv) Kmhvfnsâ fNÄ B]ng þ W½psX _whmsâ AsS {bm]w.

D½]psX f¿¯nWp Nm^\fm]n^p¶SnWm _whmtWmXpw ^*mW½]psX fNWm]n^p¶SnWm _nhzmtWmXpw ^*v fq¯ htimU^§apw sI_n] sk_p¸pw AN`kpw bm`n¨p tbm¶p.CSv _whmsW Akt^mXpÅ sk_p¸nt`¡v kjn Sn^n¨p.^Ót]mXv tUgyw D*m]n^ps¶¦n`pw _nhzm³ _whmsâ {bm\³ B]n^p¶p. _nhzm³ H¶p N^]p¶Sp tbm`pw _whmWv CãfÃ. CSv ^Ó¡pw A_n]mw ASnWm _nhzmsW tbms` Ss¶ AkÀ _whmW]pw b^nbm`n¨p.

CWn NT]nt`¡v NX¡mw….

e£\w Njn¡mWm]n _whm³ Du\ptfl¡v fp¶n F¯n. Wà IqXpbm_p¶ b¯n^n]pw C_¨n¡_n]pfm]n ^Ó AkWXps¯¯n. t¹änt`Nv b¯n^n k]v¡p¶ ^Ós] tWm¡n _whm³ C^p¶p. ssWän]m\v tkgw S`]n H^p gmÄ Dbt]mPn¨v S«w C«n^n¡p¶p. fm_nsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *