കാമതീയിൽ എരിയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ 2

Posted by

കാമതീയിൽ എരിയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ 2

Kamatheeyil Eriyunna Jeevithangal Part 2

Author : ഇരുട്ടിന്റെ രാജാവ് | Previous Part

kmSn`n ko*pw fp«v tN«p,icvh¯v– BNmwgt]msX kmSn Sp_¶p.kmSn`nW¸p_¯v– AkapsX Nq«pNm^n ldmW B]n^p¶p.Nq«pNm^ns] N* icvh¯v– H¶v sM«n.B sM«Â AkÄ Nm\pN]pw sI]vSp . ” F´m Wo {ZhnRv _qfn ? ldmW
“”MmWnknsX Bs^¦n`pw Dt*m F¶v tWm¡m³ k¶Sm “” icvh¯v–
‘F¶n«v F´m Fs¶ knan¡msS tbm¶Sv ..MmWpwWnsâ NqsX k¶Stà ,F{S tW^fm]n Fs¶ SWn¨m¡n Wo tbm¶n«v ,Cu HmZntäm_n]w fpjpk³ Mm³ Wns¶ Sn^ªp.Wo F´m\v F¶n Wn¶pw f_¡p¶Sv ?þldmW
“”ti]v H¶pfnà Mm³ Ip½m k¶Sm\v,CknsX Nps_ Np«nNÄ D*m]n^p¶p Ak^psX NqsX NqXn ASm\v sskNn]Sv ‘þicvh
“”ifv FWn¡{S D_¸v tbm^m Wnsâ km¡pNanÂ,kmSn`X¨mt\m Np«nNapsX H¸w Nan¡p¶Sv ?F¶n«v kmSn Sp_¶t¸m Mm³ Np«nNsa H¶pw N*nÃtÃm ?þ ldmW
CWn F´pb_]psf¶_n]msS icvh Bt`mIn¡m³ SpX§n ,Sm³ GSm*v bnXn¡s¸«p F¶v F¶v AkÄ D_¸n¨p,hSyw b_]t\m tk*t]m F¶Sm]n^p¶p AkapsX VÀ½ h¦Xw.
Ssâ tb^v knan¨ DXsW kmSn Sp_¶Sm\v Sm³ sI]vS f*¯^w F¶Spw icvh¯v– fWhn`m¡n.AkhmWw Nq«pNm^nt]mXv b_]m³ Ss¶ So^pfmWn¨p .
” Wo Fs¶ sSän±^n¡^pSv,DÅn cm_qOv D*v,AksW Hä¡v Nn«n]t¸mÄ M§Ä ^*v tb^pw kÀ¯mWw b_ªn^p¶p,tbmNm³ tW^w Nnhv sI]vSp At¶^fm\v Wo k¶Sv. ‘

icvh¯v– Aksa Wn^o£n¡pN]m]n^p¶p.Ajnªp`ª fpXn sbs«¶v km^nsN«n]Spw D`ªptbm] Aksa s{ZÊpw FÃmw AkÄ fWhn`m¡n FXp¯p. sb®v WsÃm^p Nan NjnªpÅ Wn¸ms\¶v. H¶v F_nªp tWm¡m³ Ss¶ AkÄ So^pfmWn¨p . F¶n«v AksWknsX ? ldmW tImUn¨p.
Wo fämt^mXpw b_]^psS¶v km¡v S^\w.F¶mt` Mm³ b_]q ldmW..
“”Cà Mm³ Bt^mXpw b_]nÃ,Wo Fsâ sdÌv {c*v Asà fpt¯”” þldmW b_ªp.
”Ak³ B dmSv–_qfn`p*v ,B^m k¶sS¶_n]msS DÅn Han¨n^n¡m\v..””

“”Òv Wo CknsX Wn¡v Mm³ tbm]n tWm¡n]n«v k^mw..’ CSpw b_ªp ldmW dmSv_qfnt`¡v WX¶p.kmSn`n fp«n,BUysfm¶pw Sp_¶nà .ko*pw fp«n]t¸mÄ kmSn Sp_¡s¸«p.fp¶n ldmWs] N* cm_qOv A´man¨p.fpOw fpjpk³ skÅw sNm*v kr¯n]m¡n] AkWpw Fs´ms¡t]m f_¡mWpÅ {lf¯n`ms\¶v ldmW]pw fWhn`m¡n.Hä tWm«¯n H¶v S«n¡q«n {ZÊv A\nªSms\¶pw AkÄ¡v tdmVyfm]n. sfm¯¯n H¶v Ipjnªp tWm¡n]Spw Ko³hnsâ hndv CXm¯Spw AkÄ N*p.GSm*v tW^s¯ hwl]n¨ Nm^y§Ä¡v AkÄ D_¸n¡mkp¶ ØnSoN^\w N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *