എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ 2

Posted by

എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ 2

[പൂറിൽ കുണ്ണയുടെ തെരോട്ടം]
Ente Anubhavangal Paalichakal 2

Author രാജാവിന്റെ മകൻ

BUy emP¯nWv Wn§Ä S¶ ht¸mÀ«nWv Wµn….Cu emPw Nan¡m\v {bmVmWyw WÂNp¶Sv…..CsSm^p b^o£\w B\v–…. W¶mkptfm F¶_n]nà F¶m`pw fp³emPs¯ tbms` W¶m¡mw F¶ {bSo£]n BUy emPs¯ sSäpNÄ k^nà F¶ ^oSn]n SpX§p¶p….. km]W¡m^psX In` Aen{bm]§Ä fmWn¨p ko*pw In` BkÀ¯W§Ä N*m kngfw tSm¶^pSv…. Mm³ tWm¡pt¼mÄ A½ Nth^]n C^n¡p¶p,, k`Sp ssN S* tfl tf Ipän sk¨v,, A½]psX S` B ssN S*]n sk¨v Smsj tfl tf tWm¡n NnX¡p¶p…..At¶^w tI«³ thmc]n C^n¡p¶p….. Mm³ sb«¶v Xnkn Hmcv sI]vSt¸mÄ tI«³ “”””Wo F´nWm ASv Hmcv sI]vtS?,, C¶v Nan]pÅStÃ,,H¶v sk¨v tWms¡Xm””””F¶v Ft¶mXv b_]p¶p….. CSv tN«t¸mÄ,,, A½ sb«¶v S` sbm¡n Ft´m H^p AÀ° emk¯n tWm¡p¶ptI«sW,, ASv N*p Mm³ H¶pw A_n]msS,,tI«³ DtUln¨Sv Fs´¶v fWhn`mkmsS,, Mm³ tI«sW tWm¡pt¼mÄ tI«³ ko*pw “”””Xm C¶sÃXm–!C³Zym]pw U£n\m{cn¡]pw S½n {Nn¡äv DÅSv,,AsSm¶p sks¡Xm,,hvtNmÀ F{S]ms]¶p tWm¡mWm,, Aà Wo Cu Nans]m¶pw Nm\m_ntà {bkn? “””” “”””Hmtim,,,,ASmt\m–!”””” Mm³ ASv tN«v H^p sWXp koÀ¸p C«p sNm*v b_]p¶p,,H¸w _otfmÀXv N¿ns`Xp¯p Xokn Hm¬ B¡p¶p….. Cu hf]w ‘A½ “”””sdhv_v BtamXm Wo,, Nan Nm\m_ntà F¶v tImUn¨Sv? CWn C¶v sfm¯w Xokn sX fp¶n Bkpw Ak³”””” ASv tN«v C Fhv bn F¶n Nan sk¨v Mm³ bn´n^n]pt¼mÄ tI«sâ fpOw kmXn] tbms` tSm¶n FWn¡v…..ASp N*pMm³,,, DÅn In^n¨p sNm*v,,Xokn ¡p fp¶n DÅSm] Nth^]n C^n¡p¶p….. Cu hf]w tI«³ “”””Mm³ knIm^n¨p,, Ck³ CSns`m¶n`pw CWvs{Xhv_v CÃm¯ Bams\¶v”””” F¶v b_]p¶p…… CSv tN«v ‘A½ In^n¨p sNm*v “”””sdhv_v Bsa]m Wo A§sW N^pSns],, b^o£Nm`¯p bYn¡p¶SnWnX]nÂ,, {Nn¡äv Nan F§mWpw Dt* CX¡nsX CknsX k¶p Xokn Hm¬ B¡n hvtNmÀ tWm¡pwAk³,,,, CSnsâ tb^n AÑsâ¶p F{S Io¯]m tNÄ¡m^v AkWv,,AkWp fm{Sà Ak³ bm¯pw bSp§n]pw k¶p Xokn Hm¬ B¡\Sp N*m FWn¡pw tNÄ¡pw Io¯ At§^psX AXp¯p¶p,, MmWm AksW kgam¡t\¶p b_ªp””””…… N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *