അടിമയുടെ ഉടമ 2 [കിച്ചു✍️]

Posted by

അടിമയുടെ ഉടമ 2

Adimayude Udama Part 2 Author [കിച്ചു✍️]

 

tNm^sâ NpXn`ntWmXXp¡pw tSm_pw AVnNm^n]psX DÅn Btklw Wp^ªp sbm§n… BNmlw fps« D]^¯n kaÀ¶p Wn¶ H^p Bªn`n f^¯nsW Ipän k¶ A]mapsX fp¶n knan¸mXv ANs` tNm^sâ Nq^ Nm\mw…

CÃn N¼p sNm*v tk`n sN«n Sn^n¨ B NpXn`nsâ fp¶n ^*p B«n³ Np«nNÄ HmXn¡an¡p¶p Ak¡¸p_w tSSn]psX bqkpX`nsâ UÀlW¯nWm]n tlO^³ AVnNm^n]psX N®pNÄ NjpNsW tbms` Wm`pbmXpw Sn^ªp…

AkapsX AWn]³ tbm]n..! CWn CknsX AkÄ¡m^pw CÃ, tNm^Wpw In^pS]pfp*v F¦n`pw AkÄ¡p AkapsX FÃmw tSk³ B]n^p¶p. Ak³ Aksa bn^nªn_§n]t¸mÄ fpS AkÄ B C^p¸m\v.

B«n³ Np«nNapsX N^¨n NqXpS D¨Øm]n B]n tSSn¡p H¶pw sI¿m³ tSm¶n]nÃ, F¦n`pw hz´w Npªp§sa tbms` B\v AkÄ¡p B B«n³ Np«nNÄ. ASpsNm*v Np_¨p sI¼^¯n Ns¼mXn¨p Ak]psX knl¸X¡mWm]n AkÄ F\oäp.

Np¯pNÃp tN_n F¯n k`nªp Wn¶v AkÄ B sI¼^¯n]psX N¼p Smjv¯n Wmlw..! Wo_pw sb«n sbm«n… B]n^¡\¡nWv WoÀ D_p¼pNÄ WnfngtW^w sNm*v B sI¼^¯n fpjpk³ Wn_ªp, Nps_ D_p¼pNÄ AkapsX tUit¯m«pw InS_n ko\p…

bm_]psX bp_¯p Wn¶pw ImXn C_§n] AkÄ tUi¯v ko\ Wo_pNsa FÃmw S«n Naªp bs£ At¸mta¡pw Hs^®w AkapsX A^]m`n` k]_nsâ sMm_n]n NXn¨p Sq§n Njnªn^p¶p. Wo_p NXn¨ tkUWs]¡mapw AkÄ¡p tkUWn¨Sv ASnsW FXp¯p Naªt¸mam\v…

Wo_p_p¼v NXn¨m bns¶ bnXn knXqà knXo¡pt¼mta¡pw bmkw ASv I¯n«p*mNpw AkÄ¡v H¶nsW]pw sNmÃm³ CãfÃ… ASv fm{Sfà Wo_nsâ tUi¯v Wn¶pw HjpNp¶ B {hk¯nsâ Wmäw, ASpw AkÄ¡nãfÃ… bs£ Na]m*n^n¡m³ k¿tÃm..?

CWn]nt¸m sI¼^¯n C` tk*… bpÃp b_n¡m³ fXn]m\v, F¶m`pw BXv b«n\n]mkntÃ..? B k`n] Bªn`n]psX Ipk«n sSm«mkmXn AkÄ tW^s¯ tWm«fn«p sk¨Sm\v, ASv b_n¡mw AkÄ bSps¡ NpXn]psX fp¶nt`¡v WX¶p.

kaÀ¶p Wn¡p¶ skanNÄ¡nX]n`qsX NpXn]psX tk`ns¡«nWp fp¶nt`¡n_§pt¼mam\v Akam NmjvI N*Sv. Bªn`n f^¯nsâ sbm®¯Xn]psX f_kn Wn¶pw k«w N_§n NpXn]psX tWs^ k^p¶ B ^qbw… tlO^³ AVnNm^n…

Wn¡p¶ Wn¸n H^p D¸p Sq\m]Sp tbms` AkÄ hvSÏ]m]n tbm]n AkapsX Nm kn^`pNan NqXn e]w H^p tS^«s] tbms` A^n¨^n¨p bSps¡ AkapsX Bßmknt`¡v N]_n…

In^pSs] N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *