എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് [Hunter Kuttappan]

Posted by

എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ്

Ente Makalude Bharthavu Author : Hunter Kuttappan

tbXn¨p tbXn¨m\v Mm³ eÀ¯mknsâ NmÄ Aä³Zv ,,,tbXn¨Sv tbms` Ss¶ B]n ,, Aä³Zv sI]vSSpw fq¸À SpX§n ,, WnW¡v AknsX bns¶ F´m b\n ,, f¡sa Wm`]n kaÀ¯m³ Njn]nsæn WnW¡v tbm]n I¯qsX ,, CknsX Mm³ KoknSw hpin¡m³ k¶SÃ, Mm³ CknsX PÄcn NnX¶p Nãs¸Xp¶Sv sNm*m\v Wn§Ä AknsX AÃÄ CÃmsS Kokn¡p¶Sv ,, Wn§Ä¡v Mm³ kà Np_kpw k^p¯m_pt*m … WnW¡v AknsX BsN DÅ b\n f¡sa tWmt¡*Sv Asà ,,, AWpeknt¨m ,, Mm³ Wm«n k^p¶nà .. Wn§Ä Dt½w f¡apw F´v tkt\`pw sI]vtSm ,, F§sW tkt\`pw Koknt¨m … A]mÄ tcm¬ N«v sI]vSp ,, DÅ Nm^yfm\v b_ªSv ,, ASm\v Mm³ H¶pw fn*msS tN«v Wn¶Sv ,, sb¬ f¡Ä DÅ Aѳ A½fmÀ¡v AkÀ kaÀ¶p k^pt¼mÄ fWÊn BUn]m\v ,,, WÃk\w sN]À sI]vSpw hqNhn¨pw FÃmw Hm¸¬ B]n hwhm^n¨pfm\v Mm³ Fsâ f¡sa tWm¡p¶Sv ,, Fsâ tb^v _n]mWm ,,k]hv 40 bSnsW«mfs¯ k]hn N`ym\w Njnªp ,, eÀ¯mknsâ {bm]w Fs¶¡mapw 16 k]Ênsâ knSymhw D*m]n^p¶p ,, A¶v A§sWs]ms¡ Ss¶]m]n^p¶p ,, D¸ Nm\n¨p S^p¶ sI¡sW sb¬ bntÅÀ N`ym\w Njn¡m³ h½Sn¡\w ,,Fsâ CãvXw H¶pw B^pw tWm¡n]nà .. Wà b\w koXnÃm]n^p¶ Mm³ KWn¨Sv ,,ASvsNm*v B `maW]n Ss¶]m\v kaÀ¶Spw ,, bs£ Fsâ D¸]psX N\¡v Nq«Â sSän]Sv Fs¶ sN«n¨p knXp¶ Nm^y¯n fm{Sfm]n^p¶p ,, H^pbmXp f¡Ä DÅ ko«nt`¡m\v Fs¶ sN«n¨p kn«Sv ,,AknsX FWn¡v kÃm¯ lzmhw fp«`m]n^p¶p ..Ak^psX KoknS ^oSo]pw Fsâ ko«pNm^psX KoknS ^oSn]pw S½n Wà knSymhw D*m]n^p¶p ,, B ko«n FÃmk^v¡pw bj] fWpgy·m^psX hzemkfm]n^p¶p ,,,BUyw BUyw H¶pw A]mapfm]n sbm^nSs¸«p tbmNm³ H^pbmXp dp²nfp«n ,, BUyw BUyw Fsâ D½s] knan¨p Mm³ ko«nt`¡v Sn^n¨p k^pw FWn¡v Cu KoknSw tk* Fs¶ms¡ b_ªn^p¶v ,,,AkÀ Hmt^m {bmklyw Wo AZvKÌv sI]v, AZvKÌv sI]v .. Fs¶ms¡ b_ªp H¸n¨p ,,, A§sW AZvKÌv sI]vS H^p sNmÃw Bkpt¼mÄ Mm³ H^p NpªnWv K·w WÂNn ,,, AkÄNv Ct¸mÄ k]hv 21 Zn{Pn Njnªp Wn¡p¶p ,,^*mft¯Spw sb®v k]hv 17 .k`n] tfmÄ¡v N`ym\ {bm]fm]n ..sI¡sW tWm¡n SpX§n]t¸mjm\v AkÄ b_ªSv ,, AkÄ¡v H^mapfm]n t{bfw Ds*¶p ,, Nm`w fm_n ,, sb¬ bntÅ^psX hzemkkpw fm_n .. Wà ssV^yfm\v C¶s¯ sb¬ bntÅÀ¡v ,,, bs£ tfmÄ AkapsX t{bfw b_ªt¸mÄ Mm³ sM«n ,,, FÃmNm^ykpw Ft¶mXv b_]p¶ hzmemkNm^n]m]n^p¶p.. MmWpw Akapw Wà Nq«pNm^n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *