ഷഹനാസ് ആൻഡ് സറീന 2 [Shiekh Jazim]

Posted by

ഷഹനാസ് ആൻഡ് സറീന 2

Shahnas and Sarina Part 2 Author: Shiekh Jazim

Previous Parts | Part 1 |

(Kelly brook as Serina)

giWmhv B³Zv h_oW bmÀ«v 1 FÃmkÀ¡pw Cãsbs«¶p N^pSp¶p, FÃmk^psX]pw b^mSn tbKv Np_kms\¶p, C¯k\ ASp b^ni^n¡³ {lfn¡mw.
Wfp¡v bmÀ«v 2 knt`¡v NX¡mw, A§sW A¶s¯ CÀcmsâ ko«ns` Zn¶À Njnªp Akt^mXp ]m{S b_ªp Mm³ Sn^n¨p tbm¶p, fWÊn fpjpk³ giWmhpw bns¶ 42 k]Ên`pw ASok hpµ^n B] h_oW]pw fm{Sfm]n^p¶p. ^*p Unkhw Njnªp Mm³ dmw¥qÀ tbm]n, H^p dnhnWhv foänwPv kn¯v {c*vhv.

({lo] s_Zv[n)

A§sW dmw¥qÀ F¯n AknsX tim«Â SmKn _qw FXp¯p, dm¡n {c*vhv AknsX F¯n]n^p¶p… M§Ä B ssWäv W¶m]n F³tKm]v sI]vSp bm«pw Zm³hpw skÅfXn]pw bns¶ t^minSv (Fsâ bmÀXv\Àfm^nÂ
H^mÄ ) Aksâ NÌZn]n H^p sb®p*m]n^p¶p, tb^v {lo]m s_Zv[n sKäv sF]Àtkhns` sFÀtimÌhv B]n^p¶p AkÄ, Ak³ B ssWäv Aksa knan¨p tim«`nt`¡v bns¶ cpÄ ssWäv M§Ä Wm`p bmÀXv\Àhv Aksa l^n¡pw b\nSp…
A§sW sWNvÌv tZ M§Ä bmÀXv\Àhv FÃm^pw H^p iyqKv f\n]psX N^mÀ H¸n«p, GNtUlw 25 tNmXn]psX dnhnWhv N^mÀ. ASnWp tlgw ssWäv M§Ä dmw¥q^n Wn¶pw Wm«nt`¡p Sn^n¨p. t^minSpw sK]v¡pw cvss`änWp tbm]n AkÀ sNm¨n]nt`¡v B]n^p¶p ASpsNm*v. MmWpw {NnÌn]pw Fsâ HmZn Nm_n Wm«nt`¡p bp_s¸«p, k^p¶ kjn Mm³ {NnÌnt]mXv CÀcmsâ ko«n Zn¶_nWp tbm] AWpek§Ä b¦psk¨p. {NnÌn B]n^p¶p CÀcmsW Fsâ N¼Wn]n sNm*pk¶Sv. Mm³ giWmhnsâ huµ^ykpw h_oW]psX hmfobykpw AktWmXp knk^n¨p, Ak³ In^n¨p Fs¶ Nps_ Nan]m¡n sNm*v b_ªp FWn¡v Akt^mXp e]¦^w Nmfw N]_n]n«ps*¶v. Ak³ b_ªSv hSyfms\¦n`pw Mm³ AksW In^n¨p Hjnkm¡n.

bs£ At¸mÄ FWn¡v {NnÌ]n Wn¶pw kas^ kn`bnXn¸pÅ In` knk^§Ä Nn«n, tks_ Bs^¡p_n¨pw Aà ‘h_oWs]’ Np_n¨v Ss¶- F´ms\¶m h_oW]pw eÀ¯mkv dgo_pw Ct¸mÄ Zntkmjv–hvZv B-\v,
dgoÀ Bs\¦n Updm]v K]n`n`pw B\v -!Nm^\w dgoÀ b*v h_oWs] A]mapsX NqsX Updm]n sNm*ptbm]n Smfhn¸n¨n^p¶p, dgo_nWv Upssd]n fnWnhv{X]n D]À¶ tKm`n B]n^p¶p dgo_nsâ AXp¯ H^p A_dn kjn Nn«n] tKm`n, A]mapsX him]t¯msX dgoÀ cmfn`n knh]pw H¸n¨p h_oWs] Updm]n sNm*pk¶p. h_oW Bs\¦n A¶v Wà Bäw tdmwdv B]n^p¶p, HXp¡s¯
(h_oW]psX SXn¨ WnUwdw)
¥mfÀ B Nm`¯p AkapsX Np*n¡v b\n]m³ B{Pin¡m¯ B^pfp*m]n^p¶nà A{S]v¡v SXn¨ tg¸v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *