ചെറിയമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം 2 [തനിനാടൻ]

Posted by

ചെറിയമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം 2

Cheriyammayude Pirannal Samanam Part 2 Author Thaninaadan

Previous Parts | Part 1 |

{bn]s¸« km]W¡ms^,
NT]psX hµÀew Bklys¸Xp¶SnWm A`vbw H^p d`{bt]mP¯n`qsX DÅ ^Sn]m\v CSn k^p¶Sv F¶v BUytf b_]p¶p.
H¶mw emP¯nsâ Aen{bm]§an kas^ hs´mgw.
SWnWmX³ BNpt¼mÄ Wm«n³ bp_¯v Ss¶ NTWX¡\fsÃm.. ko«ns` NanNÄ ASpw Wm`p tbs^ k¨v FjpSpt¼mÄ b^nfnSnNÄ Gs_]m\v… At¸mÄ H^p ]m{S tbmNmsf¶v N^pSn..bpSn] NTmbm{S§Ä Ak^psX ^SntNanNÄ Hs¡ tIÀ¡mWpw bäpw.. tdm_Xn¡nsöv N^pSp¶p…tdm_Xn¨m b_]t\..At¶^w Cu s{SZv WnÀ¯mWm\v.. fXn]nÃmsS Sp_¶v b_]\w.
Nfân In`À fmtWKs^ DÄs¸Xp¯\w F¶v b_ªn^p¶p. NT FjpSnk^pt¼mÄ hzmemknNfm]n DÄs¸Xp¯pkm³ Njn]psf¦n ASv tIÀ¡mw. Hanªp tWm«w C¯k\ hzmemknNfm]n k¶Sm\v. dmÀ«À h{¼Um]w CWn]pw k^pw…..

Wn§Ä WÂNp¶ t{bmÕmiW¯nWp Wµn.. CSns` NTmbm{Ss¯]pw Mm³ emkW]n Nan¨p. emkW]ns` B Nan]psX hpO¯n `en¨ ^SnfqÀÑ B]n^p¶p. Wn§Ä¡pw Cu NTkm]n¨n«v Wà H^p HmÀPmhw D*mNs« F¶v Blwhn¡p¶p… f_¡* NT W¶m]m`pw tfmlfm]m`pw Wn§apsX Aen{bm]§Ä kn`t]_n]Sm\v.

NmftNanNapsX ^wPtkUn]m]n B koXv A¶v ^m{Sn. H^p fp_n]n sI_n]¨Wpw A½]pw C¸p_¯v MmWpw godsI_n]½]pw Btklt¯msX ^Sn`o`NÄ BXn. bp`^pw ks^ Wm`p Sk\]m\v MmWpw sI_n]½]pw S½n dÔs¸«Sv. Hmt^m Sk\]pw Hmt^m ^oSn]nÂ. dÔs¸Xpw tSm_pw Btklw kÀ²n¨psNm*n^p¶p. sI_n]½]n D_§n¡nX¶ Nmf{em´v ASnsâ FÃm hof]pw sbm«n¨psNm*v bp_¯v k¶p. hz´w htimU^n]psX fNsâ NnX¸_]n SnNª H^p ^Sn_m\n]m]n fm_n AkÀ. A½]pw sI_n]¨Wpw F{S Sk\ dÔs¸«pNm\pw Fs¶m¶pw At¶^w M§Ä Bt`mIn¨tS CÃ.
bp`ÀNm`s¯ ^Sn]psX B`hy¯n NnX¡pt¼mjm\v god sI_n]½ Fsâ sIkn NXn¨psNm*v Np_p§n]Sv.
“”FXm AOntfmsW..””
“”Dw F´m sI_n]s½””
“”Fs´m^p ^hfm]n^ps¶Xm W½psX BUy^m{Sn””
“”Fsâ F{SNm`s¯ tfmifms\t¶m C¶s` hc`fm]Sv. sI_n]¨Wp Wµn””
“”Hm H^p sI_n]¨³ Mm³ Wnsâ A½s] shäv sI]vSp sNmXp¯sSm*sà Wo N*Spw C§sW Nm^y§Ä F¯n]Spw At¸mÄ FWn¡tÃXm NÅm Wµn b_]s*””
“”F¦n sI_n]½¡pw Wµn”” ASp b_ªv Mm³ Aks^ C_psN bp\À¶v Ip¼n¨p. Ak^psX fpjp¯ fp`NÄ Fsâ l^o^¯n AfÀ¶p.
“” FXm W½Ä CknsX AXn¨p sbman¨¸w A¸p_¯v Wnsâ A½]pw AXn¨p sbman¨pNm\pw””
“”F´m]m`pw Fsâ Cu sI_n]½]psX A{S]pw tim«v BNnà A½””
“”DÆv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *