വികാരവതി [Master]

Posted by

വികാരവതി

Vikaravathy Author : Master

 

 

“”tU..t_mhn tI¨n]psX tcm¬”

sX_hn Wn¶pw kym]mfw Njnªv kn]À¯pNpan¨v Smtj¡v k^p¶ hf]¯v em^y tcm¬ Fsâ tWs^ Wo«ns¡m*v b_ªp. MmWSv km§n sIknt]mXv tIÀ¯p.

“”””Rm tI¨n….” fpOs¯ kn]À¸v tSmÀ¯psNm*v SpX]v¡p¶SnWnsX Mm³ tImUn¨p.

“”””AWn]m Wo H¶nt§m«v k^\w. AWnS]psX Nm^y¯n H^p So^pfmWw FXps¯ bäq. thmcnt]mXp MmsWm¶pw kn«p b_ªnÃ; Wo]pw bt_* tNt«m…” tI¨n]psX BVn N`À¶ hwhm^w F¶n Bl¦]p\À¯n.

“”””F´v bän tI¨n?”

“”””FÃmw Wo k^pt¼m b_]mw. tI«sWt]m AksWt]m knan¨p bt_¶SnWv fp³bv Wnt¶mXv H^pk«w b_tª¨mNmw Fs¶Wn¡v tSm¶n..”

“”””l^n MmsWm¶p Npan¨n«p k^mw..”

“”””k^t\..MmWnknsX So Sn¶pkm..”

“”””k^mw tI¨n..”

Mm³ tcm¬ k¨n«v Sn^nªt¸mÄ em^y Fs¶¯s¶ tWm¡n Wn¡pN]m\v; tImUyemk¯nÂ.

“”””At§ms«m¶p sIÃm³..Mm³ tbm]n«v k^mw”

“”””F´m C{S ASymklyw?”

“”””BÀ¡_n]mw..B sb®pfm]n kà kj¡pw D*m¡n¡m\pw..” A`hfm]n b_ªpsNm*v Mm³ l^o^w S\p¡m³ tk*n cmWnsâ AXn]nt`¡v Wo§n.

“”””Akav l^n]Ã..sk_psS]Ã tI¨n kj¡p*m¡p¶Sv”

“”””Dw? F´m Npj¸w?”

“”””Fsâ tI«m Akav B¬SoWn]m..b`k«w FWn¡Sv tSm¶o«p*v..bÅo k¶m AksX tWm«w F¸jpw B\p§sX emPt¯¡m. Np_¨p I´w NqXnt¸mt]m*v Aksa Nm\m½m{Sw bÅo k^p¶ sNmt_ km]o tWm¡nNapw H*v. CsSms¡ Mm³ fm{SkÃ, fn¡k^pw Nm\p¶p*v..bq¨ bm`v NpXn¡p¶ tbm`m¶m AksX knIm^w” sk_p¸v– N`À¶ emkt¯msX AkÄ b_ªp.

Mm³ Aknlzmht¯msX bp^nNw Ipan¨p. AWnS Fs¶ N*m kas^ AXp¯p sb^pfm_p¶, Wà hvtWifpÅ sb®m\v–. NmjvI]n sNmSn¸n¡p¶ fUshuµ^yfpÅ sb®v. ASpsNm*pSs¶ Aksa FWn¡v k`n] Cãkpfm]n^p¶p. F¦n`pw tI«sâ tfmsW hz´w tfmsWt¸ms` Nm\\w F¶ In´]n Aksâ em^y]m] Aksa sSäm] ^oSn]n Mm³ tWm¡m_p*m]n^p¶nÃ.

“”””FWn¡§sW tSm¶n]n«nÃ..Aksam^p bmkw sb®tÃ?”

“”””Dw AsS..bmkw Ss¶. Np_¨p Nm\m³ sNmÅmkp¶ Bt^mPyfpÅ B\p§sX fp³bn Akav bmkfm..FWn¡t¶ A_n]mfm^p¶p, AksWs¡m*v Cksa tf]v¡m³ bänsöv..shuµ^yw N*p tfmin¨p sN«n]StÃ..AWpekn¡s«” A{S]pw b_ªn«v AkÄ DÅnt`¡v tbm]n.

FWns¡t´m Akav b_ªSv DÄs¡mÅm³ NjnªnÃ. AWnS Fsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *