അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി 12 [SreeHari]

Posted by

അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി  12

Ayalathe Veettile Shikha Chechi 12  bY SreeHari | Previous Parts

Fsâ ssNNÄ tI¨n]psX A^s¡«nsâ C^pkl§an NqsX sI¶v lnO]psX k]_n hwPfn¨p, Aksa sN«n bnXn¨v F¶nt`¡v tIÀ¯v WnÀ¯n. Fsâ Np«³ N¼n]m]n Wn¡pN]m]n^p¶p, ASv AkapsX I´n knXkn AfÀ¶v sNm*n^p¶p, Mm³ lnO]psX CXSv sIkn]n`qsX W¡n Nknan`qsX Wm¡v sNm*v sI¶v AkapsX Ip*pNÄ Wpj]m³ SpX§n, lnO ASv W¶m]n BhzUn¨p.
AkÄ Fs¶ S«nfmän F¶n«v b_ªp “” fSn i^n hf]w CãvXw tbms`]p*tÃm? Mm³ Im] S^mw F¶v b_ªv Sn^nªSpw Fsâ A*n sbm´n Wn¡p¶Sv N*v AkÄ NÅ In^nt]msX b_ªp At¸mÄ CkWm\v Fsâ I´n Spa¨Sv AsÃ?”” AkÄ bSns] ASn sSm«p sM^Xn, AkÄ sbs«¶v hztdmV¯nt`¡v k¶p, i^o Npan¨n«v k¶v Im] NpXn¡v’.AsSms¡ Njnªv H¶p bp_¯v tbmN\w.
Mm³ b_ªp Um k^p¶p, Mm³ tbm]n Npan¨v k¶p. lnO FWn¡v tUml]pw, Im]]pw FXp¯v sNm*pk¶p, Mm³ AktamXv b_ªp, ln sO Wo]pw FXp¯n«v km W½p¡v H^pfn¨v Njn¡mw, AkÄ l^n F¶v b_ªv ssNNjp¡n k¶p, At¸mÄ FWn¡v H^p sFZn] k¶p Mm³ b_ªp. Asà tk*m W½p¡v H^pfn¨v Njn¡mw, Mm³ Aksa knan¨v Fsâ fXn]n C^p¯n, Npan Njnªv k¶Sv sNm*v tSmÀ¯v fp*v fm{Stf Mm³ V^n¨n^p¶pÅq, ASnWnX]n Fsâ hmVWw S`sbm¡n Wn¶n^p¶p, lnO]psX sNmjp¯ I´n Fsâ fXn]n Af§n,
Fsâ A* AkapsX I´n Im`n Han¨p, Mm³ tUml I½´n]n fp¡n AkapsX km]n sk¨v sNmXp¯p, AkÄ FWn¡pw S¶p, A§sW M§Ä tUml Njn¡p¶SnWnX]nÂ, AkapsX Ip*pNÄ¡nX]n C^p¶ tUml Mm³ bSns] AkapsX Ip*pNsa W¡n Sjp¡n tUml Fsâ km]nt`s¡¯n¨v Mm³ Sn¶p, A§sW AkapsX DfnWo^p bän] e£\w FWn¡v kas^s]s_ ^pIn tSm¶n, AkÄ Fsâ km]v¡N¯v Wn¶pw ,tUml NXns¨Xp¯v Sn¶p, Im] AkÄ NpXn¨v dm¡n AtS ¥mhn Wn¶v Mm³ NpXn¨p, Mm³ AktamXv ssd¡v Njp¡n k^msf¶v b_ªv ko«nt`¡v k¶p, AkÄ l^n F¶v b_ªp, Mm³ ko«n k¶t¸mÄ A½]pw,
AÑWpw tgm¸nt`¡v tbm]m]n^p¶p, Øn^w Smt¡m k]v¡p¡p¶ Ø`¯v Wn¶pw Mm³ ASv FXp¯v ssd¡v Njp¡n, {ZÊv fm_n ,ssd¡v FXp¯v bp_¯v sk¨v tPäv bq«n lnO]psX ko«ns`¯n]Spw AkÄ hm^n DXp¡pN]m]n^p¶p, skÅ shäv hm^n, Wo` ss`WnwRv ,Wo` Sna¡fpÅ {dkphnWpÅn lnO]psX 36 “”fp`NÄ kXnskm¯ tg]v¸Â D^p*v SÅnWn¡p¶p, AkÄ hm^n IpäpN]m]n^p¶p, AkapsX skap¯k]_n Npjnªv N_p¯ sbm¡nÄ, bSnkptbms` {dkphnWv fpNan`qsX fp` Im`pNan NqXn, Smtj sbm¡nĨpjn]psX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *