ഞാൻ മീനു [മീനു]

Posted by

ഞാൻ മീനു

Njaan Meenu Part 1 Author Meenu

Mm³ foWp Zn{Pn cÌv C]À sI]p¶p Mm³ tNmtaKn sI¶ hf]¯p AknXpÅ Ìmcn H^p tI¨n FWn¡v A_n]p¶ Bam]n^p¶p A§sW fn¡ Unkhkpw tbmNp¶Spw k^p¶Spw M§Ä H^pfn¨p B]n tI¨n fn¡t¸mjpw FWn¡v gmÀK A§sWms¡ km§n S^pw tbjvhv tWm¡pt¼mÄ Ft¸mjpw Nps_ ssbh D*mNpw A§sW 3fmht¯maw tbm]n §§Ä WÃ^oSn]n AXp¯v k¶p H^p Unkhw tI¨n Fsâ]Xp¯p ko«n k^pt¶m F¶v tImUn¨p Mm³ h¬–tZ k^msf¶p b_ªp A§sW Mm³ h¬–tZ tI¨n]psX ko«n tbm]n AknsX tI¨n]psX eÀ¯mkpw tI¨n]pw fm{Sfm\v DÅSv tI¨n¡v H^p tfmÄ Ds*¶p FWn¡_n]mw Mm³ tImUn¨t¸mÄ AkÄ tdmÀZnRv Wn¶m\v bYn¡p¶p F¶v b_ªp. ko«n CÃm¯ hmVWw Cà tI«Wpw tKm`n]p*v bs£ C{S huN^y¯n B Wfps¡´m F¶v knIm^n-¨p.
km koXv Nm\n¨p S^msf¶p b_ªp Hmt^m fp_n]pw Nm\n¨p ASn H^p fp_n]n N¼yq«À bns¶ Nymf_ H^p sdZv FÃmfp*v Mm³ CSv F´nWm\v F¶v tImUn¨t¸mÄ ^*ptb^pw In^n¨p FWn«v– Ft¶mXv b_ªp WnW¡v Wà ssbh D*mN\w F¶v B{Pifps*¦n Bt^mXpw b_]ns`¦n b_ªpS^mw F¶v b_ªp Mm³ A½]ms\ hSyw F¶v b_ªp. tI«³ fm_n Wn¶p tI¨n b_ªp FWn¡pw NuSpNw B]n tI¨n tI«sW tWm¡n tI«³ Fs¶ tWm¡n tI¨n Fs¶]pw sNm*p B _qfn N]_n FWn«v– N¼yq«À Hm³ B¡n H^p koZnt]m kn F hnC t¹ sI]vSp ASn FWn¡v N*t¸mÄ fWhn`m]n tI«Wpw tI¨n]pw Sp\n]n`m*p fpOw H^p fpOwfqXn k¨p koZnt]m Imäv sI]p¶p ASv N*p Mm³ tgm¡v B]n C^p¶p At¸mÄ tI¨n Fs¶ S«n knan¨p FWn«v– b_ªp Wns¶ knlzhn¨p B\v CSp Nm\n¨Sv F¶v b_ªp tI¨n sfmssd Hm¬ sI]vSp dm¦nsâ thmcväv–sk]À Hm¬ B¡n Fs¶ dm`³hv Nm\n¨p GNtUlw 25`£w NnX¡p¶p CSp C§sW D*mNp¶Sv Bs\¶pw fpOw Nm\m³ bäm¯Sp sNm*p thcv Bs\¶v b_ªp At¸mÄ Mm³ b_ªp Wn§Ä cmfn`n B]SpsNm*v Npj¸w Cà bs£ Mm³ F§sW F¶v tImUn¨t¸mÄ b_ªp W½Ä fq¶p tb^v fm{Stf CSp A_n]q Wà tk`n^mKy¯p DÅkÀ¡p fÃp sb¬bntÅÀ k`n] i^fm\v ASv Fsâ Cu {bm]w f\n¡q_n CknXs¯ 15000^qb Nn-«pw
H^p Unkhw H^pbmXp tb^v Hm¬ss`³ k^pw Fs¶ms¡ b_ªp bns¶ AXn¨p sbman¨p Kokn¡m³ bäpw Wà {ZÊv– Be^\w FÃmw bs£ B^pw A_n]nà M§Ä NpXpwdfm]n Kokn¡p¶ BapNam\v WnW¡pw DbNm^w B\v bns¶ Wn§Ä¡pw Wnsâ {bm]¯nÂDÅ H^p sb®v Ds*¦n Znfm³Zv NqXpw bns¶ tI«Wpw B]n«m\v sI]p¶Sv Wo S¿m_ms\¦n Wnsâ A¡u*n Mm³ Ct¸mÄ H^p 20000^qb A]¨p S^mw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *