ഞാൻ ആതിര 2 [ആതിര]

Posted by

ഞാൻ ആതിര 2

Njaan Aathira 2 Author : Aathira | PREVIOUS PART

 

Mm³ BSn^. Wn§Ä¡p Fsâ AWpekw Cãs¸«p F¶v A_nªSn kas^ ht´mgw SpX^p¶p.CSp hSyfmt\m F¶v tImUn¨kt^mXv hSyfm\v AWpekfm\v b_ªp H¸n¡m³ b`]nX¯pw bäp¶nà hm_pw Wm\pfm]n NqXpS hwhm^§apw hÀ b_]msS b_ª hµ^ve§apw D*v AsSÃmw FjpSm³ H^pbmXp hf]w FXp¡pw F¶SnWm b`]nX¯pw Ip^p¡n B\v Mm³ FjpSn]Sv. BUyemPw BUyemP¯p Wn¶pw SpX^p¶p. hÀ Fsâ fp`s] bSps¡ bnXn¨p Mm³ sb«¶p hm_nsW SXªp CSp sSämt\m F¶v tImUn¨p ASnWp f_pbXn]m]n hÀ FWns¡m^p D½ S¶p FWn«v– Fs¶ kn«p FWn«v– b_ªp FWn¡nSp fSn Kokn¡m³ Wns¶ H^pbmXp Cãfm\v Wo AWysâ em^y]m\v– H^p Npªnsâ A½]m\v F¶sSÃmw FWn¡_n]mw Wfp¡nX]n H^p f_]pw Ct¸mÄ Cà Wo C§sW Fsâ NqsX D*m]n^p¶m fSn Wns¶ FÃm¯^¯n`pw A_n]\w F¶v tSm¶n A§sW B\v Mm³ Ct¸mÄ F¶v b_ªp WnÀ¯n. FWn¡v B{Piw D*v fmWhoNfm]n Mm³ A]msa ANv–shbv_v sI]vSp Njnªp bs£ A_n]nà B B{Pin¨ Wnfngw F¯n]t¸mÄ FWns¡´m bän]Sv F¶v. Mm³ H¶pw b_]msS Wn¶t¸mÄ hÀ b_ªp Fsâ NqsX F¶pw D*mN\w FWn¡pÅSn H^p b¦p Fsâ hz¯n WnW¡pÅSm\v ASv tN«t¸mÄ Mm³ b_ªp Mm³ b\w B{Pin¨p Aà Fs¶tbms` Aæn ASn NqXpS Häs¸X AWpekn¡p¶ Bams\¶p tSm¶n]t¸mÄ FWn¡v hm_ntWmXv H^p AXp¸w tSm¶n]Sv B\v AÃmsS H¶pfà FWn¡v Cãfm\v bs£ FWn¡_n]nà F¶v b_ªp. hÀ ASnWp Npj¸fnà Wo NqsX D*mt`m ASv fSn F¶v b_ªp. Mm³ H¶pw fn*n]nà hÀ ko*pw Fs¶ sN«nbnXn¨p Fsâ N®pNan D½ k¨p FWn«v– Cãfm\v H^pbmXp F¶v b_ªp Fsâ Ip*n D½ sskNm³ tbm]t¸mÄ D½ km]nt¨ms« F¶v tImUn¨p Mm³ N®pNÄ AX¨p hÀ Fsâ Ip*nWp bp_¯pNqsX WmkpsNm*v W¡n ^*p Ip*pw H^pfn¨p km]n`m¡n NpXn¨p hm_nsâ H^p Ip*v MmWpw Fsâ H^p Ip*v hm_pw NpXn¨p Mm³ Fs¶ Ss¶ f_¶p Wn¶p hÀ Fsâ H^p fp`]n ssNk¨p SXkpfp*m]n^p¶p Mm³ AWph^\]pÅ Np«ns] tbms` Wn¶ptbm]n hÀ Fsâ Ip*pNsa kn«p Fsâ Njp¯n D½k¨p Fsâ DÅn`qsX H^p S\p¸v b_¶p hÀ Fs¶ Ipf^ntWmXv tIÀ¯p WnÀ¯n Mm³ At¸mjpw N®pNÄ AX¨p Ss¶ Wn¶p hÀ Ft¶mXv N®v Sp_¡m³ b_ªp Mm³ Cà F¶v b_ªt¸mÄ Fsâ N®pNan D½k¨n«p Mm³ b_ªm Sp_¡nà F¶v tImUn¨t¸mÄ Mm³ Sp_¶p bs£ FWn¡]msa tWm¡m³ hmVn¨nà Mm³ S`NpWn¨p Wn¶psNm*v Bs^¦n`pw k^pw F¶v b_ªt¸mÄ hÀ Wn¡v Wfp¡v A¸p_s¯ fp_n]n tbmNmw F¶v b_ªp Cu _qw AX¨p Npän C«p FWn«v– km N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *