റീടൈഡ് ലൈഫ് ഭാഗ്യം 1

Posted by

റീടൈഡ് ലൈഫ് ഭാഗ്യം 1

RETireD LiFE BHAgYAM

 

Mm³ H^p _ossXZv b«ma¡m^³ B\v tb^v ^kn Wà Bt^mPyw DÅ l^o^fm\v b_]¯¡ AhpONÄ H¶pw Cà Ct¸mÄ A`vbw N¨kXw Hs¡ D*v. FWn¡v H^p Bklyfm]n dmw¥qÀ tbmtN*n k¶p A§sW Bknlyw Njnªp Sn^n¨p dhv N]_n Mm³ knWvtZm hoän B\v C^p¶Sv sfmssd`n Hmt^m¶p tWm¡n C^p¶t¸mÄ H^p NnanWmUw A¦nÄ Nym³ sF ]qhv sshZv hoäv F¶v Mm³ tWm¡n]t¸mÄ Fsâ tfmta¡mÄ sNm¨p sb¬Np«n bs£ AkapsX tkgw F¶n Nmfw D\À¯n F¶Sm\v hSyw Wà skap¯p fpXns]ms¡ hvssä B¡n Wà tdmZn tg¸v H^p Éokv–s`hv dWn]³ H^p Ko³hv AkÄ tSmans` dmPv tWs^ C«t¸mÄ Wà skap¯ AkapsX N£w Fs¶ BNÀgn¨p Mm³ sb«¶p _n]m`nän C k¶p Mm³ Cävhv HsN F¶pb_ªp FjptWäp AkÄ dmPv fpNan sskNm³ tbm]n B ^*p N£kpw Mm³ tWm¡n hvfq¯v ss`¡v BÎ^vhv F¶v fWÊn knIm^n¨p AkÄ Fsâ tWm«w N*p Mm³ H^p kan¨ In^n bmÊv B¡n. f`]man Bt\m F¶_n]m³ Mm³ tbs^´m F¶v tImUn¨p AkÄ foWm£n F¶v b_ªp Mm³ H^p G_n F^nªp b_ªp Aà tkgw N*t¸mÄ tks_ emgmNm^n BNpsf¶v N^pSn W½psX Np«nNsa Éokv–s`hv Hs¡ CXm³ Wm\w B\tÃm F¶v b_ªt¸mÄ F´nWm Wm\w FWn¡§sW Cà F¶v b_ªp bns¶ AkÄ Fsâ]pw Mm³ AkapsX]pw Nm^y§Ä tImUn¨p AkÄ Xn kn Fw H^p sFXn N¼Wn]n tKm`n sI]p¶p dmw¥qÀ B\v Smfhw Fs¶ms¡ b_ªp M§Ä W¶m]n AXp¯v AkÄ Fsâ sfmssd`n fqkn Dt*m¶p tImUn¨p ssUktf fqkn D*v bs£ N¼n fqkn B\v. Mm³ Bt`mIn¡p¶Sv N*t¸mÄ AkÄ tImUn¨p F´m tks_ kÃSpsfms¡ B]n^n¡pw Asà DÅSv F¶v. MmWpw Akapw H^pfn¨p In^n¨p AkapsX sWäv SoÀ¶p ASm F¶v b_ªp Ft¶mXv sfmssd S^ptfm ]qXyqdv Nm\m³ F¶v tImUn¨p tks_m¶pw tWm¡nà F¶v b_ªt¸mÄ Mm³ sNmXp¯p sNmXp¯p Njnªm\v Bt`mIn¨Sv ]qXyqdn Mm³ shÀ¨v– sI]vSSv Nm\pftÃm F¶v Mm³ sb\vbntÅ^psX N£w sbm¡nÄ Hs¡ tWm¡n ]n«p*v AkÄ Hm¸¬ sI]vSp shÀ¨v– tdmN-vhv– k¶p ASn BUyw k¶Sv fÃp tPÄhv tWk B³Zv Bwbnäv– F¶m\v AkÄ Fs¶ tWm¡n H¶v bp©n^n¨p FWn«v– koZnt]m thmRv–hv C«p AkapsX siZvshäv FXp¯p Np¯n FWn¡pw H¶v S¶p M§Ä ASv tN«p G_p¶SnWp CX]v¡p AkÄ ssNsbm¡n fpXn HSp¡n sb«¶p Mm³ f\w D*m]n^p¶p AkapsX kn]À¸pw hvt{b]pw tIÀ¶ H^p Wà scfn³ hvsf`v ASv CãfpÅkÀ¡v A_n]mw Mm³ Cu b_]p¶ co M§Ä ASv N*p C^p¶p AkÄ dmPn Wn¶v fn«m]n FXp¯p FWn¡v S¶p Akapw Njn¨p ASv Njn¡p¶ AkapsX Ip*pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *