എന്റെ പനി കാരണം, അമ്മ .?

Posted by

എന്റെ പനി കാരണം, അമ്മ .?

Ente Pani Kaaranam Amma Author : വൈശാഖ്

im]v

k`n] BfpO§Ä H¶pfnÃmsS Ss¶ NT]nt`Nv NX¡p¶p..

Mm³ ssklmOv, MmWpw AÑWpw A½]pw AX§p¶ H^p sNm¨p NpXpwdw. Aѳ PÄcn tKm`n]m\v. ^*v kÀgw NqXpt¼mÄ ^*v fmhs¯ `oknWv k^p¶ H^p hmVm^\ {bkmhn. A½¡v tKm`n H¶pfnà ko«n Ss¶ B\v . Mm³ ¹hv 2 bYn¡p¶p. MmWpw FÃmt^w tbms` Sp*v bX§apw, NTNapw km]n¨p WX¡p¶k³ B^p¶p . Fsâ A½s] Np_nIv b_]pN Bs\¦n H^p I^¡v . 36 sshhv {dm , 95sshhv sgZv–Zn H¯ I^¡v . Fsâ A½s] Wm«n DÅ b`À¡pw km\m_m\n B]n^p¶p. b`^pw skÅfn_¡p¶Sv N*n«pw D*v. CSn Fsâ hpir¯p¡apw sbXpw. A½s] Nm\m³ tk*n Ft¶mXv Nq«v NqXn]k^pw D*v. CsSms¡ fWÊn`m]n«pw Mm³ fWhn`mNm¯ tbms` WXn¨p. A½ bs£ Fsâ Nq«pNms^ F`mw Fs¶tbms` N*n^p¶pÅq. ASpsNm*v Ss¶ NpWn]pt¼mÄ Nm\p¶ Sq§p¶ fp`Napw WX¡pt¼mÄ Nm\p¶ Np*n Np`p¡w F`mw A½ A_n]msS Ss¶ AkÀ FÃm^pw BhzUn¨p.
CWn NT]nt`Nv….
H^n¡Â Mm³ ¢mÊv– Njnªp k^pt¼mÄ, H^p ssd¡n A½ Bs^t]m sN«nbnXn¨n^p¶p tbmNp¶Sv N*p. {l²n¨t¸m ASv Nf`³tI«³ Bs\¶v fWhn`m]n. Fsâ sM«`n Wn¶v N^tN_m³ hmVn¨nÃ. B hwek¯nWv– tlgw Mm³ A½s] {l²n¡m³ SpX§n. A½ Bt^mtXm tcm\n AVnNfm]n hwhm^n¡mÀ D*v . Fsâ f_kn Fs´ms¡t]m DÅtbms`.
H^p Unkhw bWn bnXn¨ Fs¶ A½ tZmÎs_ Nm\n¨pp Npss_ f^p¶pNapww S¶pp . A¶v ^m{Sn f^p¶vNapww Bim^kpw S¶n«v D_§nt¡m F`mw fm_pw F¶v b_ªv Fs¶ D_¡n Smfhn¡msS Mm³ D\À¶p. D\À¶t¸m Bt^m tZmÀ Sp_¡p¶Sv tbms` tSm¶n. At¸mÄ Ss¶ Nm^yw FWn¡v fWhn`m]n . AsS A½, WÃkÄ F¶v Cs{S]pw WmÄ N^pSn] Fsâ A½ Nf`³tI«sW ko«n tNän. F´v sI¿\w F¶v Mm³ Bt`mIn¨p. bs£ tbm]n ^*ntWw bnXn¡m³ FWn¡v tSm¶n]nÃ. A½¡v ht´mgw Nn«pt¶Â Nn«nt¡ms« F¶v tSm¶n. Mm³ sIkn Np_n¸n¨t¸m
A¸p_¯v:
tI«³ : F´m Smfhnt¨ knan¡m³.
A½ : ASv bns¶ B sI_p¡³ H¶p_§t*. AkhmWw tZmÎÀ S¶ f^p¶nsâ NqsX D_¡ PpanN NpXn sNmXp¯m D_¡n]Sv .
Mm³ sM«n Fsâ A½ Ss¶ Bt\m CSv F¶v ASnl]n¨p tbm]n.
tI«³ : ASv W¶m]n. D\^ptfm F¶v tbXnt¡*tÃm
.A½ : Aiv ASv sl^n]m. kÃSpw Njnt¨m?
tI«³ : knl¡p¶p
A½ : tImÀ kna¼s« fo³N_n D*v. ^m{Sn sfm¯w hf]w Ds*tÃm
.tI«³ : B knl¡p¶p bs£ ASv N^n¡v NpXn¡m³ DÅ knl¸m .
A½ : N^nt¡m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *