ഫക്ക് മീ മാൻ…ഫക്ക് മീ ഹാർഡ് 2 [ബെഞ്ചമിൻ നെറ്റോ]

Posted by

ഫക്ക് മീ മാൻ…ഫക്ക് മീ ഹാർഡ് 2

Fck Me Man Fck Me Hard Part 2 | Author : Benjamin Netto

Previous Part

 

പൊതുവെ,      ആംഗ്ളോ     ഇന്ത്യൻ        രീതികൾ…   പ്രത്യേകിച്ച്       ക്ലാരയുടെ       വില്ലയിലെ      രീതികൾ         രോഹൻ       പരിചയപ്പെട്ടു       വരുന്നതെ    ഉള്ളു.ജോലി      കഴിഞ്ഞു        ക്ഷീണിച്ചു         വരുന്ന         ഹസ്സിന്റെ     ചുണ്ടിൽ      കെട്ടി പിടിച്ചു       ഒരു     ചുംബനം        നൽകിയെ     ഒരു     കപ്പ്‌     കോഫി     പോലും      ഉള്ളു… ചുംബനത്തോടൊപ്പം       അറിയാതെ     ഇടതു     കൈ      പാന്റ്സിൽ        മുഴച്ച       ഭാഗം       തടവുന്ന    ശീലം      ക്ലാര      പഠിച്ചതു       തന്നെ      തോന്നി        ചെയ്യുന്നത്       അല്ല..

ആർക്കോണത്ത്         നിന്ന്      വിഷം     ഇറക്കി     പോകാൻ      മാസത്തിൽ       ഒരിക്കൽ     കുണ്ണ      പെരുപ്പിച്ചു      എത്തുന്ന       ഗ്രെഗോറിയോടു          മാർഗരറ്റ്      സ്നേഹം        പ്രകടനം    തുടങ്ങുന്നത്      കുണ്ണ      തടവി      ആണെന്ന്       ക്ലാര      നേരിട്ട്       ബോദ്യപെട്ടതാണ്….

അന്ന്       ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ      ആയിരിക്കുമ്പോൾ    ഒരു     നാൾ…

അന്ന്       ക്ലാരയ്ക്ക്      അഞ്ചു      വയസ്സ്…

ഗ്രിഗോറി       വന്നു     കയറിയ         ഉടൻ,       കാമർത്തയായി         നിൽക്കുന്ന      മാര്ഗരറ്റിനെ       നെഞ്ചോട്       ചേർത്ത്       പിടിച്ചു      ചുംബിച്ചു…

ഗ്രിഗോറിയുടെ       കമ്പിയുടെ       ബലമുള്ള       മീശ    കൊള്ളുമ്പോൾ         മാര്ഗരറ്റ്      ഇക്കിളി      കൊള്ളുന്നത്     കാണാൻ      പൊടി       രസമാ,     ഗ്രിഗോറിക്ക്…   മീശ    കുത്തി     നോവിച്ചു     ഇക്കിളി പ്പെടുത്തുന്ന      ചുംബനം      ഒരു     സുഖമാ….

അടുത്തത്,        മാർഗരെറ്റിന്റെ         ഊഴമാ………. അടി     കൂട്ടി      ഗ്രിഗോറിയുടെ      കുലച്ചു       നിൽക്കുന്ന     കുണ്ണയിൽ  മാര്ഗരറ്റ്        ആർത്തിയോടെ        തഴുകും…..

അടുത്ത       മുറിയുടെ      മുന്നിൽ          ഫ്രോക്കും      ഇട്ട്       ഇത്        ശ്രദ്ധിക്കുന്ന       ക്ലാരയെ     നോക്കി        ഗ്രിഗോറി    പറയും,

“മാഗ്ഗി,     മോള്…. ”

“ഓഹ്…. അവള്… കുഞ്ഞല്ലേ? ”

കുഞ്ഞെന്നുള്ള    ഇളവും      ആനുകൂല്യവും       ലഭിച്ചതിനാൽ….   ആ      ഒരു      അവസരം        മുതലാക്കാൻ       ക്ലാരയും        തീരുമാനിച്ചു….

പപ്പാ     വരുമ്പോൾ     ഒന്നും      അറിയാത്ത      മട്ടിൽ         താങ്ങിയും     തൂങ്ങിയും      ക്ലാര     കറങ്ങി      കറങ്ങി    നില്കും,       മമ്മയുടെ         സ്നേഹ    പ്രകടനം    കാണാൻ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *