എന്ത് ക്യൂടാ സാറിന്റെ വൈഫ് 5 [ശരവണൻ]

Posted by

എന്ത് ക്യൂടാ സാറിന്റെ വൈഫ് 5

Enthu Cutaa Satinte Wife Part 5 | Author : Sharavanan | Previous Part

 

 

ദാസ്        4  മണിക്ക്       പിക്ക്      ചെയ്യാൻ      എത്തുമ്പോൾ          സൂര്യ    ഒരുങ്ങി      നിൽക്കുകയായിരുന്നു

ഇളം        പച്ച       നിറത്തിലുള്ള   സുതാര്യമായ        ഷിഫോൺ       സാരിയിൽ       വിളങ്ങി      നിൽക്കുകയാണ്         സൂര്യ

സാമാന്യം       വലിയ       ആം    ഹോളുള്ള        മാച്ച്        െച യ്യുന്ന      സ്ലീവ് ലെസ്      ബ്ലവുസ്    …

അതിനകത്ത്         പുരുഷ   വർഗ്ഗത്തെ       ഭ്രമിപ്പിക്കാൻ        പോന്ന         രണ്ട്         നിധി  കുംഭങ്ങൾ       ഉയർന്ന്        നിൽക്കുന്നു

തോള്        വരെ       എത്തുന്ന           മുടി        Straighten       ചെയ്ത്     മുഖത്തിന്        ഇരു വശമായി         വിരിച്ചിട്ടിരിരുന്നു

വില്പ്        പോലുളള      പുരികങ്ങൾ

കൺപീലികളിൽ        തിളങ്ങുന്ന       മസ്ക്കാര

ചുണ്ടിൽ       അധികമില്ലാത്ത      ചെഞ്ചായം

മുലക്കുന്നിന്റ       മുഴുപ്പ്      എടുത്തു        കാട്ടുന്ന     വിധത്തിൽ     മുലച്ചാലിന്റ          ഉൽഭവം     നമ്മെ      െകാതിപ്പിച്ച്       കമ്പി       അടിപ്പിക്കും

ആലില    വയറും      വയറിന്    നടുമധ്യത്തിൽ           മനോഹരമായ      പൊക്കിൾ       ചുഴിയും      സുതാര്യമായ          സാരിക്കകത്തുടെ     കാണുമ്പോൾ        പ്രത്യേക         ഭംഗി   തന്നെ

പൊക്കിളിൽ      നിന്നും     ഉൽഭവിക്കുന്ന       ചോലൻ     ഉറുമ്പ്     കൂട്ടത്തെ     പോലുള്ള       രോമനദി    ” കടലിലേക്ക്”       പതിക്കാനായി       മത്സരിച്ച്     താഴോട്ട്      കുതിക്കുന്നുണ്ട്

ബോധപൂർവം       ആണെന്ന്       തോന്നുന്നു      കാഴ്ചക്കാരനെ      വിസ്മയിപ്പിക്കാനായി         തന്നെ   ആവും        സൂര്യ       മുടി       കളയാതെ        നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്

മുമ്പ്       ഇവ    ഒന്നും          ശീലമില്ല      എന്ന്        പറഞ്ഞ          സൂര്യ         ഏവരേയും      അൽഭുതപ്പെടുത്താൻ      തന്നെ       ഉറച്ചത്      പോലെ

”  നാടോടുമ്പോർ       നടുവെ      ഓടുക….. തന്നെ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *